Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 van de gemeente Nunspeet Blz. 1  
Jaarstukken van de gemeente Nunspeet 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Raadsvoorstel Blz. 8  
Raadsvoorstel Blz. 9  
Jaarverslag - Algemene gegevens Blz. 10  
Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 11  
Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 12  
Jaarverslag - Kerngegevens Blz. 13  
Kerngegevens Blz. 14  
Jaarverslag - Programmaverantwoording Blz. 15  
Programmaverantwoording Blz. 16  
Specificatie programmaverantwoording Blz. 17  
Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein Blz. 18  
Jaarverslag - Beleid programma 1 Blz. 19  
Inleiding Blz. 20  
Bestuurlijke kaders Blz. 21  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 22  
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 23  
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 24  
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 25  
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 26  
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 27  
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 28  
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 29  
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 30  
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 31  
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 32  
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 33  
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 34  
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 35  
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 36  
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 37  
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 38  
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 39  
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 40  
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 41  
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 42  
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 43  
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 44  
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 45  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 46  
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 47  
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 48  
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 49  
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 50  
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 51  
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 52  
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 53  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 54  
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 55  
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 56  
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 57  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 58  
Wat heeft het gekost? Blz. 59  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 1 Blz. 60  
Doelstellingen Blz. 61  
Taakvelden Programma 1 Blz. 62  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 63  
1.2 Wijkteams Blz. 64  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 65  
1.4 Begeleide participatie Blz. 66  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 67  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 68  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 69  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 70  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 71  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 72  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 73  
Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs Blz. 74  
Jaarverslag - Beleid programma 2 Blz. 75  
Inleiding Blz. 76  
Bestuurlijke kaders Blz. 77  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 78  
Iedereen gaat naar school Blz. 79  
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 80  
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 81  
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 82  
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 83  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 84  
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 85  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 86  
Wat heeft het gekost? Blz. 87  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 2 Blz. 88  
Doelstellingen Blz. 89  
Taakvelden programma 2 Blz. 90  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 91  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 92  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 93  
Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 94  
Jaarverslag - Beleid programma 3 Blz. 95  
Inleiding Blz. 96  
Bestuurlijke kaders Blz. 97  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 98  
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 99  
Actualisatie Woonvisie. Blz. 100  
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 101  
Faciliteren CPO. Blz. 102  
Implementeren Omgevingswet. Blz. 103  
Invoeren flitsvergunning. Blz. 104  
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 105  
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 106  
Woningbouw op maat. Blz. 107  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 108  
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 109  
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 110  
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 111  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 112  
Wat heeft het gekost? Blz. 113  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 3 Blz. 114  
Doelstellingen Blz. 115  
Taakvelden programma 3 Blz. 116  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 117  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 118  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 119  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 120  
Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu Blz. 121  
Jaarverslag - Beleid programma 4 Blz. 122  
Inleiding Blz. 123  
Bestuurlijke kaders Blz. 124  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 125  
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 126  
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 127  
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 128  
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 129  
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 130  
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 131  
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 132  
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 133  
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 134  
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 135  
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 136  
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 137  
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 138  
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 139  
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 140  
Besparen op verbruik van energie. Blz. 141  
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 142  
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 143  
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 144  
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 145  
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 146  
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 147  
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 148  
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 149  
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 150  
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 151  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 152  
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 153  
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 154  
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 155  
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 156  
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 157  
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 158  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 159  
Wat heeft het gekost? Blz. 160  
Jaarverslag - financiële analyse programma 4 Blz. 161  
Doelstellingen Blz. 162  
Taakvelden programma 4 Blz. 163  
4.1 Volksgezondheid Blz. 164  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 165  
4.2.2 Riolering OR Blz. 166  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 167  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 168  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 169  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 170  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 171  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 172  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 173  
Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 174  
Jaarverslag - Beleid programma 5 Blz. 175  
Inleiding Blz. 176  
Bestuurlijke kaders Blz. 177  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 178  
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 179  
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 180  
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 181  
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 182  
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 183  
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 184  
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 185  
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 186  
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 187  
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 188  
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 189  
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en stationsomgeving Blz. 190  
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 191  
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 192  
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 193  
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 194  
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 195  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 196  
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 197  
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 198  
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 199  
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 200  
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 201  
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 202  
Werkvoorbereider Infra Blz. 203  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 204  
Wat heeft het gekost? Blz. 205  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 5 Blz. 206  
Doelstellingen Blz. 207  
Taakvelden programma 5 Blz. 208  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 209  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 210  
5.2 Parkeren Blz. 211  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 212  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 213  
Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid Blz. 214  
Jaarverslag - Beleid programma 6 Blz. 215  
Inleiding Blz. 216  
Bestuurlijke kaders Blz. 217  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 218  
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 219  
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 220  
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 221  
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 222  
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 223  
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 224  
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 225  
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 226  
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 227  
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 228  
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 229  
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 230  
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 231  
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 232  
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 233  
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 234  
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 235  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 236  
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 237  
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 238  
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 239  
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 240  
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 241  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 242  
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 243  
Portofoon's Boa's Blz. 244  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 245  
Wat heeft het gekost? Blz. 246  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 6 Blz. 247  
Doelstellingen Blz. 248  
Taakvelden programma 6 Blz. 249  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 250  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 251  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 252  
Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 253  
Jaarverslag - Beleid programma 7 Blz. 254  
Inleiding Blz. 255  
Bestuurlijke kaders Blz. 256  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 257  
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 258  
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 259  
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 260  
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 261  
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 262  
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 263  
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 264  
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 265  
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 266  
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 267  
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 268  
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 269  
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 270  
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 271  
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 272  
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 273  
Wijkgerichtwerken Blz. 274  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 275  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 276  
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 277  
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 278  
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 279  
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 280  
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 281  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 282  
Wat heeft het gekost? Blz. 283  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 7 Blz. 284  
Doelstellingen Blz. 285  
Taakvelden programma 7 Blz. 286  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 287  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 288  
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 289  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 290  
7.4 Musea Blz. 291  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 292  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 293  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 294  
7.6 Media Blz. 295  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 296  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 297  
Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken Blz. 298  
Jaarverslag - Beleid programma 8 Blz. 299  
Inleiding Blz. 300  
Bestuurlijke kaders Blz. 301  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 302  
Wij zetten in op een sterkere lokale economie Blz. 303  
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 304  
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 305  
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 306  
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 307  
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 308  
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 309  
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 310  
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 311  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 312  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 313  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 314  
Wat heeft het gekost? Blz. 315  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 8 Blz. 316  
Doelstellingen Blz. 317  
Taakvelden programma 8 Blz. 318  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 319  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 320  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 321  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 322  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 323  
Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 324  
Jaarverslag - Beleid programma 9 Blz. 325  
Inleiding Blz. 326  
Bestuurlijke kaders Blz. 327  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 328  
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 329  
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 330  
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 331  
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 332  
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 333  
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 334  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 335  
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 336  
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 337  
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 338  
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 339  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 340  
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 341  
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 342  
Planten Blz. 343  
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 344  
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 345  
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 346  
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 347  
Voldoen aan banenafspraak Blz. 348  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 349  
Wat heeft het gekost? Blz. 350  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 9 Blz. 351  
Doelstellingen Blz. 352  
Taakvelden programma 9 Blz. 353  
9.1 Bestuur Blz. 354  
9.10 Mutaties reserves Blz. 355  
9.2 Burgerzaken Blz. 356  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 357  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 358  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 359  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 360  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 361  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 362  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 363  
9.5 Treasury Blz. 364  
9.61 OZB woningen Blz. 365  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 366  
9.64 Belastingen Overig Blz. 367  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 368  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 369  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 370  
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 371  
Jaarverslag - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 372  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 373  
Waterbeheer Blz. 374  
Wegenbeheer Blz. 375  
Openbaar groen Blz. 376  
Openbare verlichting Blz. 377  
Bossen en natuurterreinen Blz. 378  
Gebouwen Blz. 379  
Jaarverslag - Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 380  
Inleiding Blz. 381  
Weerstandscapaciteit Blz. 382  
Weerstandscapaciteit 2019 Blz. 383  
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 384  
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 385  
a. Juridische risico’s Blz. 386  
b. Financiële risico’s Blz. 387  
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 388  
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 389  
e. Milieurisico’s Blz. 390  
f. Verbonden partijen Blz. 391  
g. Risico’s sociaal domein Blz. 392  
h. Reguliere risico’s Blz. 393  
i. Coronacrisis Blz. 394  
Beheersing van risico’s Blz. 395  
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 396  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 397  
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 398  
Toelichting kengetallen Blz. 399  
Jaarverslag - Paragraaf Financiering Blz. 400  
Algemeen Blz. 401  
Schatkistbankieren Blz. 402  
Risicobeheer Blz. 403  
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 404  
Financieringspositie Blz. 405  
Liquiditeitspositie Blz. 406  
Leningenportefeuille Blz. 407  
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 408  
Omslagrente Blz. 409  
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 410  
Jaarverslag - Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 411  
Inleiding Blz. 412  
Organisatieontwikkelingen Blz. 413  
Kwaliteitszorg Blz. 414  
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 415  
Planning & control Blz. 416  
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 417  
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 418  
Informatieveiligheid Blz. 419  
Subsidies Blz. 420  
Jaarverslag - Paragraaf Verbonden partijen Blz. 421  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 422  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 423  
NV Alliander Blz. 424  
NV Vitens Blz. 425  
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 426  
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 427  
Leisurelands Blz. 428  
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 429  
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 430  
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 431  
NV Inclusief Groep Blz. 432  
NV Afvalsturing Friesland Blz. 433  
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 434  
Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe (in afwikkeling) Blz. 435  
Jaarverslag - Paragraaf Grondbeleid Blz. 436  
Inleiding Blz. 437  
Beleid in ontwikkeling Blz. 438  
Bestaand beleid Blz. 439  
Financieel kader Blz. 440  
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 441  
Jaarverslag - Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 442  
Algemeen Blz. 443  
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 444  
Uitvoering Wet waardering onroerende zaken Blz. 445  
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 446  
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 447  
Ad 3. Precariobelasting Blz. 448  
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 449  
Ad 5 Rioolheffing Blz. 450  
Ad 6 Rechten Blz. 451  
Kwijtschelding Blz. 452  
Jaarrekening - Balans Blz. 453  
Balans Blz. 454  
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten in de rekening en begrotingsrechtmatigheid Blz. 455  
Programmaverantwoording Blz. 456  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 457  
Jaarrekening - Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Blz. 458  
Grondslagen voor waardering Blz. 459  
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 460  
Jaarrekening - Toelichting op de balans Blz. 461  
Activa Blz. 462  
Vaste activa Blz. 463  
Vlottende activa Blz. 464  
Passiva Blz. 465  
Vaste passiva Blz. 466  
Vlottende passiva Blz. 467  
Jaarrekening - Incidentele baten en lasten Blz. 468  
Incidentele baten en lasten Blz. 469  
Jaarrekening - Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 470  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 471  
Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens Blz. 472  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 473  
Jaarrekening - SiSa verantwoording (single information, single audit) Blz. 474  
Verantwoordingsinformatie Blz. 475  
Jaarrekening - Overzicht taakvelden Blz. 476  
Overzicht taakvelden Blz. 477  
Vaststellingsbesluit Blz. 478  
Vaststellingsbesluit Blz. 479  
Bijlagen Blz. 480  
Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen Blz. 481  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 482  
Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 483  
Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 484  
Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten Blz. 485  
Overhevelingen 2019 Blz. 486  
Bijlage 3 - Begrippenlijst Blz. 487  
Begrippenlijst Blz. 488