Sitemap

Jaarstukken 2019 van de gemeente Nunspeet Blz. 1
Jaarstukken van de gemeente Nunspeet 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Raadsvoorstel Blz. 5
Jaarverslag - Algemene gegevens Blz. 6
Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 7
Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 8
Jaarverslag - Kerngegevens Blz. 9
Kerngegevens Blz. 10
Jaarverslag - Programmaverantwoording Blz. 11
Programmaverantwoording Blz. 12
Specificatie programmaverantwoording Blz. 13
Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein Blz. 14
Jaarverslag - Beleid programma 1 Blz. 15
Inleiding Blz. 16
Bestuurlijke kaders Blz. 17
Wat hebben wij bereikt? Blz. 18
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 19
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 20
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 21
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 22
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 23
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 24
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 25
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 26
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 27
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 28
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 29
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 30
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 31
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 32
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 33
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 34
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 35
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 36
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 37
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 38
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 39
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 40
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 41
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 42
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 43
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 44
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 45
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 46
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 47
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 48
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 49
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 50
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 51
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 52
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 53
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 54
Wat heeft het gekost? Blz. 55
Jaarverslag - Financiële analyse programma 1 Blz. 56
Doelstellingen Blz. 57
Taakvelden Programma 1 Blz. 58
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 59
1.2 Wijkteams Blz. 60
1.3 Inkomensregelingen Blz. 61
1.4 Begeleide participatie Blz. 62
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 63
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 64
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 65
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 66
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 67
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 68
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 69
Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs Blz. 70
Jaarverslag - Beleid programma 2 Blz. 71
Inleiding Blz. 72
Bestuurlijke kaders Blz. 73
Wat hebben wij bereikt? Blz. 74
Iedereen gaat naar school Blz. 75
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 76
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 77
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 78
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 79
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 80
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 81
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 82
Wat heeft het gekost? Blz. 83
Jaarverslag - Financiële analyse programma 2 Blz. 84
Doelstellingen Blz. 85
Taakvelden programma 2 Blz. 86
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 87
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 88
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 89
Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 90
Jaarverslag - Beleid programma 3 Blz. 91
Inleiding Blz. 92
Bestuurlijke kaders Blz. 93
Wat hebben wij bereikt? Blz. 94
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 95
Actualisatie Woonvisie. Blz. 96
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 97
Faciliteren CPO. Blz. 98
Implementeren Omgevingswet. Blz. 99
Invoeren flitsvergunning. Blz. 100
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 101
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 102
Woningbouw op maat. Blz. 103
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 104
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 105
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 106
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 107
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 108
Wat heeft het gekost? Blz. 109
Jaarverslag - Financiële analyse programma 3 Blz. 110
Doelstellingen Blz. 111
Taakvelden programma 3 Blz. 112
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 113
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 114
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 115
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 116
Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu Blz. 117
Jaarverslag - Beleid programma 4 Blz. 118
Inleiding Blz. 119
Bestuurlijke kaders Blz. 120
Wat hebben wij bereikt? Blz. 121
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 122
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 123
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 124
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 125
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 126
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 127
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 128
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 129
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 130
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 131
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 132
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 133
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 134
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 135
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 136
Besparen op verbruik van energie. Blz. 137
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 138
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 139
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 140
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 141
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 142
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 143
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 144
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 145
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 146
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 147
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 148
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 149
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 150
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 151
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 152
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 153
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 154
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 155
Wat heeft het gekost? Blz. 156
Jaarverslag - financiële analyse programma 4 Blz. 157
Doelstellingen Blz. 158
Taakvelden programma 4 Blz. 159
4.1 Volksgezondheid Blz. 160
4.2.1 Riolering financiën Blz. 161
4.2.2 Riolering OR Blz. 162
4.2.3 Riolering Infra Blz. 163
4.3.1 Afval Financiën Blz. 164
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 165
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 166
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 167
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 168
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 169
Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 170
Jaarverslag - Beleid programma 5 Blz. 171
Inleiding Blz. 172
Bestuurlijke kaders Blz. 173
Wat hebben wij bereikt? Blz. 174
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 175
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 176
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 177
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 178
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 179
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 180
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 181
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 182
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 183
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 184
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 185
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en stationsomgeving Blz. 186
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 187
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 188
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 189
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 190
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 191
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 192
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 193
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 194
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 195
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 196
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 197
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 198
Werkvoorbereider Infra Blz. 199
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 200
Wat heeft het gekost? Blz. 201
Jaarverslag - Financiële analyse programma 5 Blz. 202
Doelstellingen Blz. 203
Taakvelden programma 5 Blz. 204
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 205
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 206
5.2 Parkeren Blz. 207
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 208
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 209
Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid Blz. 210
Jaarverslag - Beleid programma 6 Blz. 211
Inleiding Blz. 212
Bestuurlijke kaders Blz. 213
Wat hebben wij bereikt? Blz. 214
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 215
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 216
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 217
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 218
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 219
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 220
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 221
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 222
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 223
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 224
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 225
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 226
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 227
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 228
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 229
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 230
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 231
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 232
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 233
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 234
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 235
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 236
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 237
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 238
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 239
Portofoon's Boa's Blz. 240
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 241
Wat heeft het gekost? Blz. 242
Jaarverslag - Financiële analyse programma 6 Blz. 243
Doelstellingen Blz. 244
Taakvelden programma 6 Blz. 245
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 246
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 247
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 248
Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 249
Jaarverslag - Beleid programma 7 Blz. 250
Inleiding Blz. 251
Bestuurlijke kaders Blz. 252
Wat hebben wij bereikt? Blz. 253
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 254
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 255
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 256
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 257
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 258
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 259
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 260
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 261
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 262
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 263
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 264
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 265
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 266
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 267
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 268
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 269
Wijkgerichtwerken Blz. 270
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 271
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 272
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 273
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 274
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 275
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 276
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 277
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 278
Wat heeft het gekost? Blz. 279
Jaarverslag - Financiële analyse programma 7 Blz. 280
Doelstellingen Blz. 281
Taakvelden programma 7 Blz. 282
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 283
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 284
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 285
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 286
7.4 Musea Blz. 287
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 288
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 289
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 290
7.6 Media Blz. 291
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 292
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 293
Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken Blz. 294
Jaarverslag - Beleid programma 8 Blz. 295
Inleiding Blz. 296
Bestuurlijke kaders Blz. 297
Wat hebben wij bereikt? Blz. 298
Wij zetten in op een sterkere lokale economie Blz. 299
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 300
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 301
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 302
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 303
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 304
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 305
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 306
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 307
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 308
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 309
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 310
Wat heeft het gekost? Blz. 311
Jaarverslag - Financiële analyse programma 8 Blz. 312
Doelstellingen Blz. 313
Taakvelden programma 8 Blz. 314
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 315
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 316
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 317
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 318
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 319
Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 320
Jaarverslag - Beleid programma 9 Blz. 321
Inleiding Blz. 322
Bestuurlijke kaders Blz. 323
Wat hebben wij bereikt? Blz. 324
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 325
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 326
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 327
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 328
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 329
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 330
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 331
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 332
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 333
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 334
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 335
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 336
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 337
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 338
Planten Blz. 339
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 340
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 341
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 342
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 343
Voldoen aan banenafspraak Blz. 344
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 345
Wat heeft het gekost? Blz. 346
Jaarverslag - Financiële analyse programma 9 Blz. 347
Doelstellingen Blz. 348
Taakvelden programma 9 Blz. 349
9.1 Bestuur Blz. 350
9.10 Mutaties reserves Blz. 351
9.2 Burgerzaken Blz. 352
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 353
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 354
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 355
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 356
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 357
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 358
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 359
9.5 Treasury Blz. 360
9.61 OZB woningen Blz. 361
9.62 OZB niet-woningen Blz. 362
9.64 Belastingen Overig Blz. 363
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 364
9.8 Overige baten en lasten Blz. 365
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 366
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 367
Jaarverslag - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 368
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 369
Waterbeheer Blz. 370
Wegenbeheer Blz. 371
Openbaar groen Blz. 372
Openbare verlichting Blz. 373
Bossen en natuurterreinen Blz. 374
Gebouwen Blz. 375
Jaarverslag - Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 376
Inleiding Blz. 377
Weerstandscapaciteit Blz. 378
Weerstandscapaciteit 2019 Blz. 379
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 380
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 381
a. Juridische risico’s Blz. 382
b. Financiële risico’s Blz. 383
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 384
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 385
e. Milieurisico’s Blz. 386
f. Verbonden partijen Blz. 387
g. Risico’s sociaal domein Blz. 388
h. Reguliere risico’s Blz. 389
i. Coronacrisis Blz. 390
Beheersing van risico’s Blz. 391
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 392
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 393
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 394
Toelichting kengetallen Blz. 395
Jaarverslag - Paragraaf Financiering Blz. 396
Algemeen Blz. 397
Schatkistbankieren Blz. 398
Risicobeheer Blz. 399
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 400
Financieringspositie Blz. 401
Liquiditeitspositie Blz. 402
Leningenportefeuille Blz. 403
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 404
Omslagrente Blz. 405
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 406
Jaarverslag - Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 407
Inleiding Blz. 408
Organisatieontwikkelingen Blz. 409
Kwaliteitszorg Blz. 410
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 411
Planning & control Blz. 412
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 413
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 414
Informatieveiligheid Blz. 415
Subsidies Blz. 416
Jaarverslag - Paragraaf Verbonden partijen Blz. 417
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 418
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 419
NV Alliander Blz. 420
NV Vitens Blz. 421
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 422
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 423
Leisurelands Blz. 424
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 425
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 426
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 427
NV Inclusief Groep Blz. 428
NV Afvalsturing Friesland Blz. 429
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 430
Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe (in afwikkeling) Blz. 431
Jaarverslag - Paragraaf Grondbeleid Blz. 432
Inleiding Blz. 433
Beleid in ontwikkeling Blz. 434
Bestaand beleid Blz. 435
Financieel kader Blz. 436
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 437
Jaarverslag - Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 438
Algemeen Blz. 439
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 440
Uitvoering Wet waardering onroerende zaken Blz. 441
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 442
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 443
Ad 3. Precariobelasting Blz. 444
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 445
Ad 5 Rioolheffing Blz. 446
Ad 6 Rechten Blz. 447
Kwijtschelding Blz. 448
Jaarrekening - Balans Blz. 449
Balans Blz. 450
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten in de rekening en begrotingsrechtmatigheid Blz. 451
Programmaverantwoording Blz. 452
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 453
Jaarrekening - Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Blz. 454
Grondslagen voor waardering Blz. 455
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 456
Jaarrekening - Toelichting op de balans Blz. 457
Activa Blz. 458
Vaste activa Blz. 459
Vlottende activa Blz. 460
Passiva Blz. 461
Vaste passiva Blz. 462
Vlottende passiva Blz. 463
Jaarrekening - Incidentele baten en lasten Blz. 464
Incidentele baten en lasten Blz. 465
Jaarrekening - Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 466
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 467
Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens Blz. 468
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 469
Jaarrekening - SiSa verantwoording (single information, single audit) Blz. 470
Verantwoordingsinformatie Blz. 471
Jaarrekening - Overzicht taakvelden Blz. 472
Overzicht taakvelden Blz. 473
Vaststellingsbesluit Blz. 474
Vaststellingsbesluit Blz. 475
Bijlagen Blz. 476
Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen Blz. 477
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 478
Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 479
Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 480
Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten Blz. 481
Overhevelingen 2019 Blz. 482
Bijlage 3 - Begrippenlijst Blz. 483
Begrippenlijst Blz. 484
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap