Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2019 van de gemeente Nunspeet Blz. 1  
Jaarstukken van de gemeente Nunspeet 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Raadsvoorstel Blz. 4  
Raadsvoorstel Blz. 5  
Jaarverslag - Algemene gegevens Blz. 6  
Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 7  
Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 8  
Jaarverslag - Kerngegevens Blz. 9  
Kerngegevens Blz. 10  
Jaarverslag - Programmaverantwoording Blz. 11  
Programmaverantwoording Blz. 12  
Specificatie programmaverantwoording Blz. 13  
Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein Blz. 14  
Jaarverslag - Beleid programma 1 Blz. 15  
Inleiding Blz. 16  
Bestuurlijke kaders Blz. 17  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 18  
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 19  
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 20  
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 21  
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 22  
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 23  
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 24  
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 25  
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 26  
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 27  
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 28  
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 29  
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 30  
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 31  
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 32  
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 33  
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 34  
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 35  
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 36  
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 37  
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 38  
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 39  
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 40  
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 41  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 42  
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 43  
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 44  
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 45  
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 46  
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 47  
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 48  
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 49  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 50  
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 51  
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 52  
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 53  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 54  
Wat heeft het gekost? Blz. 55  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 1 Blz. 56  
Doelstellingen Blz. 57  
Taakvelden Programma 1 Blz. 58  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 59  
1.2 Wijkteams Blz. 60  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 61  
1.4 Begeleide participatie Blz. 62  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 63  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 64  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 65  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 66  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 67  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 68  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 69  
Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs Blz. 70  
Jaarverslag - Beleid programma 2 Blz. 71  
Inleiding Blz. 72  
Bestuurlijke kaders Blz. 73  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 74  
Iedereen gaat naar school Blz. 75  
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 76  
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 77  
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 78  
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 79  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 80  
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 81  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 82  
Wat heeft het gekost? Blz. 83  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 2 Blz. 84  
Doelstellingen Blz. 85  
Taakvelden programma 2 Blz. 86  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 87  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 88  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 89  
Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 90  
Jaarverslag - Beleid programma 3 Blz. 91  
Inleiding Blz. 92  
Bestuurlijke kaders Blz. 93  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 94  
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 95  
Actualisatie Woonvisie. Blz. 96  
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 97  
Faciliteren CPO. Blz. 98  
Implementeren Omgevingswet. Blz. 99  
Invoeren flitsvergunning. Blz. 100  
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 101  
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 102  
Woningbouw op maat. Blz. 103  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 104  
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 105  
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 106  
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 107  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 108  
Wat heeft het gekost? Blz. 109  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 3 Blz. 110  
Doelstellingen Blz. 111  
Taakvelden programma 3 Blz. 112  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 113  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 114  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 115  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 116  
Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu Blz. 117  
Jaarverslag - Beleid programma 4 Blz. 118  
Inleiding Blz. 119  
Bestuurlijke kaders Blz. 120  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 121  
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 122  
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 123  
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 124  
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 125  
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 126  
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 127  
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 128  
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 129  
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 130  
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 131  
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 132  
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 133  
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 134  
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 135  
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 136  
Besparen op verbruik van energie. Blz. 137  
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 138  
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 139  
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 140  
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 141  
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 142  
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 143  
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 144  
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 145  
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 146  
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 147  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 148  
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 149  
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 150  
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 151  
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 152  
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 153  
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 154  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 155  
Wat heeft het gekost? Blz. 156  
Jaarverslag - financiële analyse programma 4 Blz. 157  
Doelstellingen Blz. 158  
Taakvelden programma 4 Blz. 159  
4.1 Volksgezondheid Blz. 160  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 161  
4.2.2 Riolering OR Blz. 162  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 163  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 164  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 165  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 166  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 167  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 168  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 169  
Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 170  
Jaarverslag - Beleid programma 5 Blz. 171  
Inleiding Blz. 172  
Bestuurlijke kaders Blz. 173  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 174  
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 175  
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 176  
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 177  
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 178  
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 179  
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 180  
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 181  
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 182  
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 183  
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 184  
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 185  
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en stationsomgeving Blz. 186  
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 187  
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 188  
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 189  
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 190  
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 191  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 192  
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 193  
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 194  
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 195  
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 196  
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 197  
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 198  
Werkvoorbereider Infra Blz. 199  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 200  
Wat heeft het gekost? Blz. 201  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 5 Blz. 202  
Doelstellingen Blz. 203  
Taakvelden programma 5 Blz. 204  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 205  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 206  
5.2 Parkeren Blz. 207  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 208  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 209  
Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid Blz. 210  
Jaarverslag - Beleid programma 6 Blz. 211  
Inleiding Blz. 212  
Bestuurlijke kaders Blz. 213  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 214  
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 215  
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 216  
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 217  
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 218  
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 219  
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 220  
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 221  
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 222  
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 223  
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 224  
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 225  
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 226  
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 227  
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 228  
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 229  
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 230  
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 231  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 232  
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 233  
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 234  
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 235  
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 236  
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 237  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 238  
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 239  
Portofoon's Boa's Blz. 240  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 241  
Wat heeft het gekost? Blz. 242  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 6 Blz. 243  
Doelstellingen Blz. 244  
Taakvelden programma 6 Blz. 245  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 246  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 247  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 248  
Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 249  
Jaarverslag - Beleid programma 7 Blz. 250  
Inleiding Blz. 251  
Bestuurlijke kaders Blz. 252  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 253  
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 254  
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 255  
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 256  
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 257  
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 258  
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 259  
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 260  
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 261  
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 262  
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 263  
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 264  
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 265  
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 266  
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 267  
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 268  
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 269  
Wijkgerichtwerken Blz. 270  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 271  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 272  
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 273  
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 274  
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 275  
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 276  
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 277  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 278  
Wat heeft het gekost? Blz. 279  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 7 Blz. 280  
Doelstellingen Blz. 281  
Taakvelden programma 7 Blz. 282  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 283  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 284  
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 285  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 286  
7.4 Musea Blz. 287  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 288  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 289  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 290  
7.6 Media Blz. 291  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 292  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 293  
Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken Blz. 294  
Jaarverslag - Beleid programma 8 Blz. 295  
Inleiding Blz. 296  
Bestuurlijke kaders Blz. 297  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 298  
Wij zetten in op een sterkere lokale economie Blz. 299  
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 300  
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 301  
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 302  
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 303  
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 304  
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 305  
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 306  
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 307  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 308  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 309  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 310  
Wat heeft het gekost? Blz. 311  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 8 Blz. 312  
Doelstellingen Blz. 313  
Taakvelden programma 8 Blz. 314  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 315  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 316  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 317  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 318  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 319  
Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 320  
Jaarverslag - Beleid programma 9 Blz. 321  
Inleiding Blz. 322  
Bestuurlijke kaders Blz. 323  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 324  
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 325  
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 326  
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 327  
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 328  
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 329  
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 330  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 331  
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 332  
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 333  
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 334  
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 335  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 336  
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 337  
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 338  
Planten Blz. 339  
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 340  
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 341  
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 342  
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 343  
Voldoen aan banenafspraak Blz. 344  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 345  
Wat heeft het gekost? Blz. 346  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 9 Blz. 347  
Doelstellingen Blz. 348  
Taakvelden programma 9 Blz. 349  
9.1 Bestuur Blz. 350  
9.10 Mutaties reserves Blz. 351  
9.2 Burgerzaken Blz. 352  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 353  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 354  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 355  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 356  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 357  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 358  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 359  
9.5 Treasury Blz. 360  
9.61 OZB woningen Blz. 361  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 362  
9.64 Belastingen Overig Blz. 363  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 364  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 365  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 366  
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 367  
Jaarverslag - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 368  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 369  
Waterbeheer Blz. 370  
Wegenbeheer Blz. 371  
Openbaar groen Blz. 372  
Openbare verlichting Blz. 373  
Bossen en natuurterreinen Blz. 374  
Gebouwen Blz. 375  
Jaarverslag - Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 376  
Inleiding Blz. 377  
Weerstandscapaciteit Blz. 378  
Weerstandscapaciteit 2019 Blz. 379  
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 380  
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 381  
a. Juridische risico’s Blz. 382  
b. Financiële risico’s Blz. 383  
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 384  
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 385  
e. Milieurisico’s Blz. 386  
f. Verbonden partijen Blz. 387  
g. Risico’s sociaal domein Blz. 388  
h. Reguliere risico’s Blz. 389  
i. Coronacrisis Blz. 390  
Beheersing van risico’s Blz. 391  
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 392  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 393  
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 394  
Toelichting kengetallen Blz. 395  
Jaarverslag - Paragraaf Financiering Blz. 396  
Algemeen Blz. 397  
Schatkistbankieren Blz. 398  
Risicobeheer Blz. 399  
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 400  
Financieringspositie Blz. 401  
Liquiditeitspositie Blz. 402  
Leningenportefeuille Blz. 403  
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 404  
Omslagrente Blz. 405  
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 406  
Jaarverslag - Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 407  
Inleiding Blz. 408  
Organisatieontwikkelingen Blz. 409  
Kwaliteitszorg Blz. 410  
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 411  
Planning & control Blz. 412  
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 413  
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 414  
Informatieveiligheid Blz. 415  
Subsidies Blz. 416  
Jaarverslag - Paragraaf Verbonden partijen Blz. 417  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 418  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 419  
NV Alliander Blz. 420  
NV Vitens Blz. 421  
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 422  
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 423  
Leisurelands Blz. 424  
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 425  
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 426  
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 427  
NV Inclusief Groep Blz. 428  
NV Afvalsturing Friesland Blz. 429  
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 430  
Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe (in afwikkeling) Blz. 431  
Jaarverslag - Paragraaf Grondbeleid Blz. 432  
Inleiding Blz. 433  
Beleid in ontwikkeling Blz. 434  
Bestaand beleid Blz. 435  
Financieel kader Blz. 436  
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 437  
Jaarverslag - Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 438  
Algemeen Blz. 439  
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 440  
Uitvoering Wet waardering onroerende zaken Blz. 441  
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 442  
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 443  
Ad 3. Precariobelasting Blz. 444  
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 445  
Ad 5 Rioolheffing Blz. 446  
Ad 6 Rechten Blz. 447  
Kwijtschelding Blz. 448  
Jaarrekening - Balans Blz. 449  
Balans Blz. 450  
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten in de rekening en begrotingsrechtmatigheid Blz. 451  
Programmaverantwoording Blz. 452  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 453  
Jaarrekening - Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Blz. 454  
Grondslagen voor waardering Blz. 455  
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 456  
Jaarrekening - Toelichting op de balans Blz. 457  
Activa Blz. 458  
Vaste activa Blz. 459  
Vlottende activa Blz. 460  
Passiva Blz. 461  
Vaste passiva Blz. 462  
Vlottende passiva Blz. 463  
Jaarrekening - Incidentele baten en lasten Blz. 464  
Incidentele baten en lasten Blz. 465  
Jaarrekening - Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 466  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 467  
Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens Blz. 468  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 469  
Jaarrekening - SiSa verantwoording (single information, single audit) Blz. 470  
Verantwoordingsinformatie Blz. 471  
Jaarrekening - Overzicht taakvelden Blz. 472  
Overzicht taakvelden Blz. 473  
Vaststellingsbesluit Blz. 474  
Vaststellingsbesluit Blz. 475  
Bijlagen Blz. 476  
Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen Blz. 477  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 478  
Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 479  
Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 480  
Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten Blz. 481  
Overhevelingen 2019 Blz. 482  
Bijlage 3 - Begrippenlijst Blz. 483  
Begrippenlijst Blz. 484