Uitgaven

0,5%
€ 19
x €1.000
0,5% Complete

Inkomsten

14,38%
€ -96
x €1.000
14,38% Complete

Saldo

2,55%
€ 116
x €1.000

Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein

Uitgaven

0,5%
€ 19
x €1.000
0,5% Complete

Inkomsten

14,38%
€ -96
x €1.000
14,38% Complete

Saldo

2,55%
€ 116
x €1.000
-96 Inkomsten (x €1.000)
19 Uitgaven (x €1.000)
116 Saldo (x €1.000)
 • Jaarverslag - Beleid programma 1

Jaarverslag - Beleid programma 1

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen betrekken  we actief bij de samenleving. Voor wie dat nodig heeft blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bekijken hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota bestaanszekerheid 2019 - 2022
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019-2022

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Terug naar navigatie - Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Als gemeente bieden we ondersteuning en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. We gaan ervan uit dat mensen hier op een nette manier mee omgaan en hier niet ten onrechte gebruik van maken, waardoor anderen daar direct of indirect hinder van ondervinden.

In 2019 zijn meerdere maatregelen getroffen om de doelstelling te realiseren. In de hoofdlijnenrapportages bent u hierover geïnformeerd. De maatregel: - het opleggen van een sanctie binnen de Wmo -, is niet toegestaan. In tegenstelling tot de Participatiewet biedt de Wmo 2015 geen mogelijkheid tot het opleggen van een sanctie. Het actieplan heeft enige vertraging opgelopen omdat momenteel regionaal  het  actieplan Zorgfraude wordt opgezet. Naar verwachting is dit actieplan medio 2020 gereed.

 

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Terug naar navigatie - Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Het is belangrijk je dag op een goede manier te kunnen invullen. Behoeften en wensen van mensen zijn hierin niet gelijk. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor mensen zijn om zelf invulling te kunnen geven aan hun dag en daarmee aan hun  leven. Dit geldt voor iedereen die het nodig heeft vanuit zijn of haar eigen omstandigheden. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor onderwijs, betaald werk, vrijwilligerswerk en de ontmoeting met anderen. Een zinvolle daginvulling is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor wij op dit vlak ook ondersteuning bieden in verschillende vormen.

In het voorjaar 2019 is het cliënt ervaringsonderzoek uitgevoerd naar de ervaring van inwoners met een Wmo-voorziening.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Terug naar navigatie - Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Het is belangrijk dat de lijn preventie – ondersteuning – zorg goed staat. Dit betekent dat er goede basisvoorzieningen zijn, dat  mensen naar elkaar kunnen omzien, dat er een goed leef- en opvoedklimaat is, dat mensen kunnen kiezen voor goede zorg en daarbij  zo nodig ondersteund worden. Dat inwoners de ondersteuning of zorg krijgen die zij nodig hebben, passend bij hun situatie. Niet te licht, maar ook niet te zwaar. Er zijn kwetsbare inwoners die zelf niet volledig de juiste ondersteuning kunnen vragen en ook niet volledig zelf regie kunnen voeren. Er is een vangnet voor inwoners als het echt niet meer lukt op eigen kracht verder te gaan. We  staan voor een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden waar de inwoner mee worstelt, en de samenhang daartussen. Het perspectief van de inwoner is leidend. Ook op organisatorisch gebied werken we samen in het sociaal -, medisch - en veiligheidsdomein, zodat inwoners beter geholpen worden.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Als je betrokken bent voel je je verbonden met anderen, de omgeving waar je woont en de organisatie waarvoor je werkt. Betrokken mensen zijn hulpvaardiger, trotser, gezonder, meer tevreden, energieker en tonen meer eigen initiatief om de eigen omgeving te verbeteren. Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners en zorgen voor een goede infrastructuur waarin betrokkenheid in de eigen leefomgeving goed een plaats krijgt. Dit betekent aan de ene kant dat wij initiatieven faciliteren, maar ook dat wij loslaten zodat inwoners zelf initiatief kunnen nemen.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

In 2019 is uitvoering gegeven aan een plan van aanpak rondom personen met verward gedrag met als doel het creëren van een sluitende aanpak.  Er lopen momenteel nog een aantal pilots, waaronder: passend vervoer (met de GGZ vervoersdienst), Grip op verwardheid (training voor professionals, vrijwilligers en inwoners),  inzet ervaringsdeskundigheid (NEO-breed) en training morele oordeelsvorming (bijv. informatiedeling en privacy). Deze pilots lopen door in 2020. Ervaringen uit deze pilots en de projecten gebruiken we om de aanpak nog verder passend te maken.

Daarnaast is in 2019 het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2023 vastgesteld. Daarin voert de gemeente de regie op het veiligheidsbeleid en op de samenwerking tussen de in- en externe betrokken partners. Alle facetten van veiligheid worden bijeengebracht om gezamenlijk tot een veilige samenleving te komen. Alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie,  preparatie, repressie en nazorg) dienen goed op elkaar aan te sluiten en er dient een goede systematiek,  samenhang en samenwerking te zijn (sluitende aanpak).

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken, zodat de financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn. We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. Daar staat tegenover dat we de plicht hebben om goed te zorgen voor mensen die voor een langere tijd niet in staat zijn om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of handicap. Financieel zelfredzaam zijn, betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig hulp moeten inroepen. Goed omgaan met geld is voor sommigen steeds lastiger. We voorkomen en bestrijden sociale uitsluiting van onze inwoners, zodat zij beschikken over een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardig  maatschappelijk kunnen participeren. Eigen verantwoordelijkheid blijft daarbij het uitgangspunt, maar we realiseren ons ook dat het voor inwoners soms moeilijk is om die verantwoordelijkheid waar te maken. Niet iedereen is daartoe in gelijke mate in staat en psychologische mechanismen kunnen de zaken nog eens bemoeilijken. Er is preventie tot en met nazorg met als doel zowel financiële problemen als de oorzaak hiervan op te lossen of te stabiliseren, zodat ze geen belemmering vormen om mee te doen aan de samenleving. De inwoner blijft (zoveel mogelijk) zelf verantwoordelijk en we werken integraal.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Het Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noord-Veluwe is opgesteld. In de visie van onze arbeidsmarktregio op laaggeletterdheid geven wij aan dat wij geletterdheid zien als een fundamentele voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, zelfredzaamheid en sociale inclusie van onze inwoners. Ons doel is een inclusieve samenleving waar meer mensen de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal) beheersen. Het Regioplan vormde de basis voor een nieuwe aanbesteding Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en voor het maken van nieuwe subsidieregelingen uitgevoerd door de gemeente Apeldoorn (contactgemeente WEB) in samenwerking met de regiogemeenten. Teven is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst volwasseneneducatie 2019 opgesteld.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Terug naar navigatie - Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

We streven naar een samenleving waarin iedereen van betekenis is en kan meedoen. Dit doen we door in te zetten op ontwikkeling in participatie en - via duurzame inzetbaarheid - in werk, ondersteund door een proces van ontwikkelen – leren – werken. Een greep uit de redenen om te werken: zinvol bezig zijn, bijdragen aan de samenleving, financiële redzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, een goed dagritme, mensen ontmoeten, geld om te sparen en om van te ontspannen en meer genieten van je vrije tijd. Zo werkt werk door op veel verschillende levensgebieden, waardoor wij hier vol op inzetten.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Jaarrekening 2019
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar 832 795 838
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen * 0,55% 0,00%
Kinderen in uitkeringsgezinnen % 2,50% 2,50% 3,00%
Netto Participatiegraad % mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baanheeft 67,80% 88,21 69,40%
Werkloze jongeren % 16 t/m 21 jarigen 1,22% 1,22% 1,00%
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 176 101 169
Personen met een lopend re-intergratietraject Aantal per 10.000 inwoners 162 53 135
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van populatie < 18 jaar 10,1 10% 9,8%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming % van populatie < 12 - 23 jaar met jeugdhulp 59**** 0,38% 59****
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering % * 0,13% 8****
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners 376** 184*** 377
*Indicator niet bekend
**Correctie jaarrekening 2018
***Foutieve aanname
**** Aantallen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingswijz. 2019 inc. Begrotingswijz. 2019 str. Begr. na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.040 14 23 3.078 2.580 497
1.2 Wijkteams 478 21 0 499 463 36
1.3 Inkomensregelingen 5.690 -56 0 5.633 5.080 553
1.4 Begeleide participatie 3.559 226 0 3.785 3.768 17
1.5 Arbeidsparticipatie 502 32 0 534 471 63
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 146 5 0 151 108 43
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.614 98 0 2.711 2.441 271
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.683 -320 0 2.363 2.338 25
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 6.155 1.090 0 7.245 8.733 -1.488
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 60 0 0 60 59 1
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 37 0 0 37 36 1
Totaal Lasten 24.963 1.110 23 26.095 26.076 19
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -117 97 0 -19 -19 0
1.2 Wijkteams 0 0 0 0 -4 4
1.3 Inkomensregelingen -4.504 42 0 -4.462 -4.199 -262
1.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 -3 3
1.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 -18 18
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 0 0 0 0 -11 11
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ -150 0 0 -150 -178 28
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 0 -64 0 -64 -129 65
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 -230 230
Totaal Baten -4.771 76 0 -4.695 -4.791 96
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 20.192 1.186 23 21.401 21.285 116

Jaarverslag - Financiële analyse programma 1

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Taakvelden Programma 1

Terug naar navigatie - Taakvelden Programma 1

Zo gaan we dat doen