Uitgaven

26,86%

€ 1.036

x € 1.000
26,86% Complete

Inkomsten

30,41%

€ 204

x € 1.000
30,41% Complete

Saldo

18,38%

€ 832

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

26,86%

€ 1.036

x € 1.000
26,86% Complete

Inkomsten

30,41%

€ 204

x € 1.000
30,41% Complete

Saldo

18,38%

€ 832

x € 1.000

Begroting

204 Inkomsten (x € 1.000)
1.036 Uitgaven (x € 1.000)
832 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid programma 7

Jaarverslag - Beleid programma 7

Inleiding

Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen we dit een flinke impuls geven.

De ambities op het gebied van cultuur zijn uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur wordt o.a. bevorderd door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.

Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.

Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake. De gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (De Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ start de gemeente een proeftuin om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte.

Bestuurlijke kaders

  • Kadernota  Sportaccommodaties 2018
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020,  Samen Verder.
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2019
  • Groen- en beheerplan 2019-2029

 

Wat hebben wij bereikt?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

In 2019 is de koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' opgesteld via een interactief traject waarbij alle betrokkenen bij toerisme en recreatie in de gemeente Nunspeet zijn gevraagd mee te denken. Hierbij is de relatie gelegd met kunst, cultuur, cultuurhistorisch erfgoed en landschap. De koersnotitie krijgt een verdere uitwerking in 2020 en de jaren daarna via de bijbehorende ontwikkel- en uitvoeringsagenda waarin diverse acties zijn opgenomen. De vaststelling van de koersnotitie wordt verwacht in de eerste helft van 2020.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wij vinden het belangrijk dat mensen tevreden zijn over hun eigen leefomgeving. Door nieuwe beheer- en beleidsplannen voor groen en grijs willen we inzetten op levensloopbestendige wijken. Verrommeling bij de entrees van de kernen willen we niet. Initiatieven van inwoners met betrekking tot de openbare ruimte willen we positief benaderen.
In het buitengebied is recreatie en landbouw duurzaam geïntegreerd. Bij beleid rond landbouw, energievoorziening en biodiversiteit hebben we oog voor de natuur én de agrariër. De recreatieve mogelijkheden in het buitengebied willen we meer benutten met inachtneming van de belangen van de agrariërs. Duurzaam natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer ondersteunen we en op de scholen informeren we de jongeren over voedsel en de rol daarin van de agrarische bedrijven.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Wijkgerichtwerken

Met gebiedsregisseurs geven we via een programmatische aanpak invulling aan ‘gebiedsgericht werken’. De netwerken in de wijken en kernen willen we versterken en we gaan onderzoeken of er meer behoefte is aan wijkontmoetingscentra.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Jaarrekening 2019
Niet sporters % Kind (inactief) 8% 8% 8%
% Jongeren (inactief) 7% 7% 7%
% Volwassenen (inactief) 7% 7% 7%
% Ouderen (inactief) 12% 12% 12%
*Indicator niet bekend

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingswijz. 2019 inc. Begrotingswijz. 2019 str. Begr. na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten
7.1 Sportbeleid en activering 61 0 0 61 58 3
7.2.1 Sportaccommodaties BeM 318 832 0 1.149 483 666
7.2.2 Sportaccommodaties VTH 501 34 0 535 488 47
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 292 88 10 390 322 68
7.4 Musea 41 0 0 41 40 2
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 63 7 0 69 64 6
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 22 0 0 22 8 13
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 227 10 0 237 30 207
7.6 Media 688 0 0 688 686 2
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 4 5 0 9 9 1
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.411 108 0 2.519 2.498 21
Totaal Lasten 4.627 1.084 10 5.721 4.685 1.036
Baten
7.2.1 Sportaccommodaties BeM -51 -36 0 -87 -56 -31
7.2.2 Sportaccommodaties VTH -85 0 0 -85 -83 -2
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -3 0 0 -3 -3 0
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM -17 0 0 -17 -17 0
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte -1 0 0 -1 -7 6
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM -1 0 0 -1 -1 0
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte -671 0 0 -671 -494 -177
Totaal Baten -829 -36 0 -864 -660 -204
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.799 1.048 10 4.857 4.025 832

Jaarverslag - Financiële analyse programma 7

Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 7

Zo gaan we dat doen