Jaarrekening - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

4.8.2 Overzicht incidentele baten en lasten
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd.
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor
boekjaar 2019 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht.
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten)
Omschrijving Begroting 2019 Begrotingswijziging 2019 Werkelijk 2019
Programma 1 Sociaal domein
Pilot GGZ jeugd dichterbij de huisartsen 6.000 6.000
Externe huisvesting servicepunt vrijwilligers 2.500 2.500
Doorontwikkeling burgerfonds binnen ‘wijk- en kerngericht werken’ 20.000
Jongerenparticipatietraject en SMW Plus 15.000 28.605
Realisatie algemene voorziening Wmo wijkontmoetingscentrum 35.000
Inhuur tbv Wmo 14.500 35.460
Beleidsplan SHV 2019-2022 en armoedebeleid 2019 30.000 30.000
Overschot 2018 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Noord-Veluwe -229.586
Programma 2 Jeugd en onderwijs
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); tijdelijke huisvesting 100.000
Tijdelijke huisvesting onderwijs Elspeet 100.000
Afwaardering huidige huisvesting da Costa Elspeet 166.000
Afwikkeling huisvesting peuterspeelzaalwerk Elspeet 25.000
Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Actualisatie Woonvisie 5.000
Invoering Omgevingswet; projectleiding en ondersteuning 80.000
Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's 45.000
Invoering Omgevingswet ICT 30.000
Oversampling WoON 30.000
Invoering Omgevingswet; uitwerking in programma's 105.000
Invoering Omgevingswet; uitwerking in omgevingsplannen 45.000
Handhaving bestemmingsplan Buitengebied 80.000 36.750
Toezichtprotocol handhaving 11.500 5.693
Aankoop Elspeterweg 38 200.000
Aankoop Emté 1.750.000
Programma 4 Volksgezondheid en milieu
Extra budget bodemsanering 16.413
Innovatiecentrum Groene Economie Veluwe (IGEV) 33.000 33.420
Decentralisatie uitkering Energieloket, transitievisie warmte en wijkaanpak -237.098
Duurzaam Nunspeet (div. projecten) 85.000 88.289
Programmaplan Asbest 30.000
Diverse werkzaamheden aula begraafplaats Elspeet 10.700 10.700
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat
Herziening Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 10.000
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai -127.490
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie
Restauratie gemeentelijke kerncollectie 27.000 13.500
Incidentele bijdrage Nunspeet uit de Kunst 50.000 50.000
Beheer en restauratie kunstcollectie 5.000
Opstellen natuurbrandpreventieplan 20.000
Afwikkeling failissement muziekschool 74.000
Cultuurhistorisch beleid 10.000
Schilderwerk schaapskooi 6.800
Uitgesteld onderhoud Veluwetransferium 11.000 7.374
Renovatie Edzard Koningpark 35.000 33.339
Programma 8 Economische zaken
Stappenplan Vitale vakantieparken 8.820
Diverse economsiche zaken 17.000 11.013
Controlekosten forensenbelasting 3.000
Vervangen dakbedekking VVV-kantoor Stationsplein 7.500 7.042
Opstellen toeristische visie 16.000 26.401
Diverse toeristische onderwerpen 6.500
Programm 9 Bestuur en ondersteuning
Planten tbv gemeentehuis 5.000 10.030
Verhoging bijdrage Streekarchivariaat 23.000 23.000
Doorontwikkelen e-formulieren 5.000
Consultancy onderzoek en advies 15.000
Kanaalsturing communicatiemiddelen/imago 2.500
Aanjager digitale dienstverlening 40.000 15.775
Digitalisering milieudossiers 15.000
Bepalen gebruikersoppervlaktes objecten WOZ 80.000 86.938
Kosten t.b.v. erfacht Berkenhorst 8.250
Onderhoudswerkzaamheden gemeentewoning 8.700
Bedrijfsgezondheidszorg 38.000
Loon naar werken 29.000 13.493
Arbozaken 5.000 1.039
Salarisverwerkingsysteem 24.000 4.739
Conversie grafkaarten 4.000
Diverse onderdelen gebruikerssoftware 60.000 60.000
Project dienstverlening 100.000 100.000
Nieuwe waarderingsmethodiek WOZ 10.000 10.000
Saldo 609.000 3.216.450 182.159
Inzet reserves
Algemene reserve -609.000 -1.446.450 -690.457
Reserve bodemsanering -16.413
Reserve sociaal domein
Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon -1.750.000
Reserve BWS gelden
Reserve bosexploitatie -20.000 -8.820
Reserve automatisering
Saldo -609.000 -3.216.450 -715.690
Saldo na inzet reserves 0 0 -533.532