Jaarrekening - Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Toelichting op de balans

Tenzij aangegeven, zijn alle bedragen x € 1.000,-- weergegeven

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie over de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

Activa

Materiële vaste activa 2019 2018
     
Boekwaarde per  1 januari 43.412 38.999
     
Correctie   -237
Vermeerderingen 7.489 8.753
Verminderingen -2.320 -435
Bijdragen derden 0 -718
Desinvesteringen    
Afschrijvingen -2.938 -2.950
     
Boekwaarde per  31 december  45.644 43.412

Per specifiek onderdeel kan van de materiële vaste activa per 31 december 2019 het volgende verloopoverzicht worden gegeven:

Omschrijving Boekwaarde Vermeer- Vermin- Bijdrage Afschrij- Boekwaarde
  1-1-2019 deringen deringen derden vingen 31-12-2019
             
Gronden en terreinen (incl. bossen) 6.929 2.516 -1.334   -14 8.097
Bedrijfsgebouwen 13.661 1.386 -920   -905 13.222
Woonruimten 97 5 0   -7 95
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 775 154 -37   -51 840
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (riolering) waarvoor een heffing wordt geheven 3.713 785 -12   -401 4.085
Vervoersmiddelen 568 45 0   -145 468
Machines, apparaten 456 411 -2   -303 562
Overige materiële activa 2.776 296 0   -263 2.809
Overige materiële activa waarvoor een heffing wordt  geheven 206 0 0   -13 193
             
TOTAAL ECONOMISCH NUT 29.180 5.597 -2.304 0 -2.102 30.372
             
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.331 1.862 -16   -507 6.670
Overige materiële vaste activa 8.901 30 0   -330 8.601
             
TOTAAL MAATSCHAPPELIJK NUT 14.232 1.892 -16 0 -836 15.272
             
TOTAAL GENERAAL 43.412 7.489 -2.320 0 -2.938 45.644

De boekwaarde Gronden en terreinen is verhoogd met de strategische aankopen die in het verleden gerubriceerd waren onder de Voorraden. Op grond van gewijzigde BBV voorschriften is deze aanpassing doorgevoerd.
Voor een gedetailleerd overzicht van de vaste activa, inclusief de investeringen en afschrijvingen, wordt verwezen naar de Staat van investeringen (bijlage 2.1) en voor een overzicht van de bestedingen en mate van realisatie wordt verwezen naar de bijlage Overzicht restantkredieten (bijlage 2.2) in het boekwerk Bijlagen jaarrekening 2019.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan gewaardeerd tegen marktwaarde als deze waarde lager is dan de verkrijgingsprijs. De bijdrage in activa in eigendom van derden wordt gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen.
Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en langlopende vorderingen verstaan. Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan een jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Samenstelling 2019 2018
Aandelen Inclusief Groep 417 417
Aandelen Afvalsturing Friesland 28 28
Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten 188 188
Aandelen Vitens NV 4 4
Aandelen Alliander NV 34 34
Ledenkapitaal Coöperatie Gastvrije Randmeren 10 10
Totaal 681 681

Het totale effectenbezit bedraagt eind 2019
• 3.130 aandelen Inclusief Groep met een nominale waarde incl. agio van € 416.520,--
• 63 aandelen Afvalsturing Friesland met een nominale waarde van € 28.350,--
• 75.075 aandelen BNG met een nominale waarde van € 187.687,50
• 24.035 aandelen Vitens met een nominale waarde van € 4.061,92
• 339.318 aandelen Alliander met een nominale waarde van € 34.423,64
• Ledeninbreng in de Coöperatie Gastvrije Randmeren € 10.000,--

Verstrekte langlopende leningen c.a.

Samenstelling 2019 2018
Hypothecaire leningen personeelsleden 38 99
Achtergestelde Geldlening Vitens 107 215
Startersleningen 2.145 2.090
Duurzaamheidsleningen 895 600
Totaal 3.185 3.004

Van de achtergestelde geldlening Vitens wordt vanaf 2007 elk jaar een gedeelte afgelost.

Vlottende activa

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde.

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2019 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2020 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses ter zake. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien. Deze periodieke herziening kan - mede gezien de huidige onzekere marktomstandigheden – leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor negatieve grondexploitaties. Voor een gedetailleerde toelichting van de gehanteerde uitgangspunten evenals risico’s en onzekerheden van grondexploitaties (en niet in exploitatie genomen gronden) verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.

In het project Molenbeek is oorspronkelijk een kavel gepland voor maatschappelijke doeleinden. Momenteel vinden er onderhandelingen plaats om aan deze kavel een andere invulling te geven. Bij het opstellen van de jaarrekening waren de uitkomsten van deze onderhandelingen nog te onzeker om hiermee in de waardering rekening te houden. Op termijn kan dit een positief effect hebben op het resultaat.

De voorschriften geven aan dat voldoende financiële buffer nodig is om eventuele toekomstige verliezen te kunnen opvangen. Dit heeft geleid tot de vorming van een voorziening risico’s grondexploitaties. Voor de locatie Stationslaan 48 is nog € 4.000,-- beschikbaar voor het bouwrijp maken. Het resterende deel van € 1.020.764,-- is voorzien voor het verlies Weversweg (€ 430.000,--), Elspeet Noordwest (€ 129.000,--), het facilitaire deel van De Kolk (€ 410.000,--) en de locatie Molenbeek (€ 51.000,--).

Voorraad grond voor grondexploitatie

Samenstelling 2019 2018
c. Complexen in exploitatie 3.596 15.030
d. Voorziening grondexploitatie -1.024 -1.266
Totaal 2.572 13.764

Gronden zonder kostprijsberekening en Overige gronden zijn gerubriceerd onder de materiële vaste activa.


Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht (x 1 mln.) worden weergegeven:

 

Balanswaarde 31 december 2019

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat (nominale waarde)

Geraamd resultaat (contante waarde)

 

Industrieterrein De Kolk

1,0

2,3

-3,7

2,0

1,8

Kijktuinen

1,2

2,1

-3,9

0,5

0,5

Elspeet  Noordwest

-0,9

1,1

-0,1

-0,1

-0,1

Molenbeek

2,4

12,5

-15,5

-0,1

1,0

Weversweg

-0,1

0,6

-0,0

-0,4

-0,3

Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie

3,6

18,6

-23,2

1,9

2,9

Specificatie verloop boekwaarden

 

Complexen in exploitatie

Boekwaarde 1 januari 2019

15.030

Aankopen

1.147

Rente- en beheerskosten

218

Bouw- en woonrijp maken

2.450

Reservering

-121

Verkopen

-16.676

Voorlopig resultaat de Kolk

1.548

Voorziening grondexploitatie

-1.024

Boekwaarde  31 december 2019

2.572

 

Voor een verdere toelichting van de grondexploitatie wordt verwezen naar de bijlagen 3.1 en 3.2 in het boekwerk Bijlagen Jaarrekening 2019.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

Samenstelling per 31 december

2019

2018

Debiteuren overig

2.476

604

Voorziening dubieuze debiteuren

-25

-50

Vorderingen op openbare lichamen

272

561

Belastingdebiteuren                      

458

391

Voorziening dubieuze belastingdebiteuren

-24

-45

Verstrekte voorschotten

 

4

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist (SKB)

14.323

6.799

Rekening courant met niet financiële instelling

 

 

Totaal

17.480

8.264


De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schatkistbankieren (SKB)
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden.
Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000,--.

De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Samenstelling per 31 december 2019 2018
Rekening-courant saldi banken 39 87

 

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Samenstelling per 31 december 2019 2018
Diverse nog te ontvangen bedragen 6.757 6.679
Te ontvangen subsidie Natuur- en landschapsbeheer 222 222
Vooruitbetaalde bedragen 266 290
Totaal 7.245 7.191

Onder de overlopende activa (nog te ontvangen bedragen) zijn ook de vorderingen Sociaal opgenomen voor het “netto” bedrag. Het oninbaar verwachte deel is al voorzien en ten laste van de exploitatie verantwoord.

Passiva

Vaste passiva

PASSIVA
Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit de staat van baten en lasten.
De samenstelling van het eigen vermogen is als volgt:

  2019 2018
Algemene reserves 1.806 2.852
Bestemmingsreserves 42.549 39.002
Bestemmingsreserve gerealiseerd resultaat 4.528 4.529
Totaal reserves 48.883 46.383

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Algemene reserve    
Saldo 1 januari 2019   2.852
Toevoegingen 5.632  
Beschikkingen 6.678  
Stand per 31 december 2019 (exclusief resultaat 2019)   1.806

Tijdens de raadsbehandeling van de nota ‘Reserves en Voorzieningen 2019’ is een bedrag van € 1.809.000,-- vastgesteld als bodembedrag voor de algemene reserve.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:

  • verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is in te schatten;
  • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
  • kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, als het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd.

Het verloop van de voorzieningen (in euro’s) is in 2019 als volgt:

De voorziening pensioenaanspraken wethouders heeft als doel om toekomstige pensioenrechten van wethouders te bekostigen. Jaarlijks wordt de benodigde storting berekend aan de hand van een actuele actuariële berekening.

Uit de voorziening personeelsgaranties worden de verplichtingen betaald voortvloeiend uit gemaakte afspraken met een aantal medewerkers.

De voorziening groot onderhoud Sport- en Recreatiecentrum De Brake is ingesteld om te beschikken over financiële middelen voor het uitvoeren van groot onderhoud aan het sportcomplex. In verband met de verwachte sluiting is de voorziening groot onderhoud per 31 december 2019 bepaald op € 133.334,--.  Dit geschatte bedrag is nodig voor het noodzakelijk uit te voeren onderhoud (instandhouding).

De voorziening planschades en juridische procedures is bedoeld voor de dekking van kosten die kunnen voortvloeien uit mogelijk rechtmatig overheidshandelen (verzoeken van planschade als gevolg van een bestemmingsplanherziening) en ter dekking van kosten die kunnen voortvloeien uit mogelijk onrechtmatig overheidshandelen (lopende juridische procedures met betrekking tot de beleidsterreinen Bouwen en Bestuurlijke Zaken).

Beklemde middelen derden betreffen van derden ontvangen gelden met een specifiek bestedingsdoel. Deze gelden mogen niet aan een ander doel worden besteed en zijn daarom beklemd. Wanneer het gaat om beklemde middelen die van andere partijen zijn ontvangen (dus niet overheden), dan moeten conform BBV voorschriften deze middelen zijn opgenomen als voorziening (artikel 44 lid 2).

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste geldleningen 2019 2018
Restantschuld leningen per 1 januari 2019 12.492 14.753
Nieuw opgenomen geldleningen - -
Af: normale aflossing 1.719 2.261
Restantschuld leningen per 31 december 2019
10.773 12.492

Vlottende passiva

VLOTTENDE PASSIVA
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De samenstelling is als volgt: 2019 2018
Crediteuren 6.676 6.204
Overige schulden: Waarborgsommen derden 11 31
- Transitorische rente 210 242
- Dwangsommen 110 112
Rekening courant met niet financiële instelling -516 -107
Totaal 6.491 6.482

 

Overlopende passiva

De samenstelling is als volgt 2019 2018
Nog te betalen bedragen 2.371 2.376
Vooruit ontvangen bedragen Provincie 304 463
Vooruit ontvangen parkeervoorzieningen 10 10
Vooruit ontvangen bedragen (rijks)overheid 163 17
Overige vooruit ontvangen bedragen 46 -
Kruisposten - 350
Totaal 2.894 3.216

Specificatie verloop vooruit ontvangen bedragen provincie:

Omschrijving Saldo 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekkingen Saldo 31-12-2019
Subsidie monumenten 2017 40 - - 40
Subsidie monumenten 2018 63 - 24 39
Subsidie monumenten 2019 - 74 10 64
Kwaliteitsverbetering fietspad Lagerweij Bospad 161 - - 161
Totaal 264 74 34 304

Specificatie verloop vooruit ontvangen bedragen (rijks)overheid:

Omschrijving Saldo 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekkingen Saldo 31-12-2019
Bijdrage OAB 3 150 3 150
Subsidie geluidwerende gevelmaatregelen 2 - - 2
Subsidie verkeersmaatregelen Oenenburg 12 - 1 11
Totaal 17 150 3 163

Rentelasten

Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven: Rekening Begroting incl. wijz. Rekening
  2019 2019 2018
Rente langlopende geldleningen 421 452 492
Rente kortlopende geldleningen 6 - -10
Rente eigen financieringsmiddelen - - -
Totaal 427 452 482

Langlopende geldleningen
Er zijn in 2019 geen langlopende leningen aangetrokken. Voor zover binnen de kasgeldlimiet was toegestaan, werd in 2019 zo veel mogelijk met kort geld gefinancierd. Dit gezien de lagere rentetarieven ten opzichte van de kapitaalmarktrente.

Rente kortlopende geldleningen
Het was gezien de lage rentestand op de geldmarkt in 2019 heel aantrekkelijk om investeringen met zogenoemd kort geld te financieren. Binnen de gestelde kaders is hier zo optimaal mogelijk gebruik van gemaakt. Daarbij is de kapitaalmarkt nauwlettend in het oog gehouden om bij een rentestijging te gaan consolideren van kasgeldleningen naar vaste geldleningen.

Rente eigen financieringsmiddelen
Als gevolg van de wijzigingen in de BBV wordt er vanaf 2017 geen rente meer berekend over de eigen financieringsmiddelen.

Afschrijvingen

Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven: Rekening 2019 Begroting incl. wijz. 2019 Rekening 2018
Totale afschrijvingslasten 3.092 3.999 3.042

Gewaarborgde leningen
Het buiten de balanstelling opgenomen bedrag (in euro’s) voor gewaarborgde leningen is als volgt te specificeren:

Naam geldnemer Doel geldlening Restant per 01-01-2019 Restant per 31-12-2019 Gewaarborgd door gemeente
Vitens, Zwolle Drinkwatervoorziening 6.806.703

6.806.703

125.749
Inclusief Groep Nunspeet Werkvoorziening 2.000.000 1.833.333 256.666
Stichting Habion Sociale woningbouw 5.200.000 5.200.000 2.600.000
Omnia Wonen Sociale woningbouw 106.149.613 113.043.883 87.582.383
Nunspeetse Ruiterclub Tweede rijhal 82.334 76.001 76.001
Garanties Particulieren Aankoop woningen 956.058 879.021 879.021
Totaal   121.194.708 127.838.941 91.519.820

Een nadere detaillering van de leningen is als bijlage 2.4 en 2.5 opgenomen in het Bijlagenboek Jaarrekening 2019.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten
Voor langlopende leasecontracten zijn geen verplichtingen aangegaan.