Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Terug naar navigatie - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL
030287054

Agendapunt .

Nr. .

Datum college 19 mei 2020

Raadsvergadering 25 juni 2020

Datum commissie 4 juni 2020

Commissie Maatschappij en Middelen

Portefeuillehouder L. van der Maas

Onderwerp Jaarstukken 2019

Voorstel

  1. De Programmarekening 2019 vaststellen;
  2. Het rekeningresultaat na bestemming 2019 van € 4.528.500,-- toevoegen aan de algemene reserve. Ten laste van de algemene reserve is al een bedrag van € 1.717.800,-- overgeheveld naar de budgetten in de begroting 2020;
  3. Ten gunste van de algemene reserve voor een bedrag van € 240.000,-- vanwege correctie overhevelingen budgetten 2019 naar 2020;
  4. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 1.619.000,-- toevoegen aan de reserve Grondexploitatie;
  5. Instellen van een nieuwe reserve Beschermd Wonen;
  6. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 70.000,-- toevoegen aan de reserve Beschermd Wonen;
  7. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 421.000,-- toevoegen aan de reserve Sportpark de Wiltsangh;
  8. Ten laste van de Algemene Reserve voor een bedrag van € 189.000,-- toevoegen aan de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen;
  9. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 183.000,-- toevoegen aan de reserve restauratie gemeentelijke monumenten;

Geachte raad,

Inleiding
Hierbij presenteren wij u de Programmarekening 2019.

De programmarekening vormt het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van het jaar 2019.
In de hoofdlijnrapportages hebben wij u gedurende het jaar 2019 op de hoogte gesteld van de voortgang van de uitvoering van de begroting en eventuele financiële bijzonderheden. In de Programmarekening 2019 leggen wij verantwoording af over het uiteindelijke resultaat en de financiële gevolgen daarvan.

De gemeenteraad stelt de programmarekening 2019 vast. Door vaststelling van de programmarekening verleent de gemeenteraad het college tevens decharge voor het gevoerde financiële beheer. Het is van belang dat de raad alle realisatie en afwijkingen ten opzichte van de begroting over het afgelopen jaar goedkeurt. In de beleidsverantwoordingen zijn de financiële en inhoudelijke resultaten toegelicht.

Op het moment dat wij deze jaarstukken aanbieden bevinden we ons midden in de crisis als gevolg van het corona virus. Deze crisis heeft grote impact en consequenties op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. Het raakt burgers, bedrijven en instellingen in onze gemeente op korte termijn en zeer waarschijnlijk ook op langere termijn. Maar ook onze eigen organisatie en hoe wij hier vanuit onze rol als lokale overheid op kunnen en moeten reageren. Dat stelt ons voor nieuwe en andere uitdagingen. Wat dit allemaal gaat betekenen is op dit moment nog onduidelijk. En hoewel wij in deze jaarstukken voornamelijk terugkijken op 2019 plaatst de corona crisis dit document en de verdere uitvoering van ons bestuursakkoord in een ander perspectief.

In opdracht van de raad zijn de jaarstukken gecontroleerd door een onafhankelijke accountant (Baker Tilly Accountants). De controleverklaring maakt onderdeel uit van de Programmarekening 2019. De accountant heeft een controleverklaring bij de jaarrekening 2019 afgegeven. Deze is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. In deze verklaring wordt bevestigd dat de jaarrekening een getrouwe weergave geeft van de financiële positie en de baten en lasten over 2019.

Verder heeft de accountant een controleverklaring afgegeven met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming is met de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Voor de verantwoording van de uitvoering van de begroting 2019 en de financiële bijzonderheden die daarbij horen verwijzen wij u naar de bijgevoegde jaarstukken. De jaarstukken hebben zoals gebruikelijk eenzelfde opzet als de Programmabegroting 2019.

Het rekeningresultaat
Het BBV verplicht onderscheid te maken tussen het rekeningresultaat:
- vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves;
- ná toevoegingen en onttrekkingen aan die reserves.

Het rekeningresultaat vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves is niet meer of minder dan het saldo van de gerealiseerde baten en lasten per programma en de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Dit bedraagt in de jaarstukken 2019 € 2.500.316,-- voordelig. Dit bedrag wordt door het BBV het ‘gerealiseerde resultaat voor bestemming’ genoemd.
Het gerealiseerde resultaat voor bestemming levert geen compleet beeld op. Dit houdt immers geen rekening met de toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves, waar de raad eerder toe heeft besloten. Het saldo van die toevoegingen en onttrekkingen bedraagt voor het jaar 2019 € 2.028.184,-- voordelig.

Combineren wij het gerealiseerde resultaat voor bestemming (€ 2.500.316,-- voordelig) met het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (€ 2.028.184,-- voordelig) dan resteert het gerealiseerde resultaat na bestemming. In de Programmarekening 2019 is dat € 4.528.500,-- voordelig. Dit gerealiseerde resultaat na bestemming is het bedrag dat kortweg het rekeningresultaat wordt genoemd.

In de onderstaande tabel zijn de cijfers samengevat (afgerond in duizendtallen met als vergelijking de resultaten 2018 en de begroting 2019).

Bedragen x 1.000
-/- betekent: nadeel of last
Rekening 2018 Begroting 2019 Rekening 2019
Lasten in programma's -60.560 -66.056 -62.159
Baten in programma's 61.803 61.267 64.659
Resultaat voor bestemming 1.243 -4.798 2.500
Toevoegingen aan reserves -4.755 -6.919 -6.959
Onttrekkingen aan reserves 8.041 11.708 8.987
Resultaat na bestemming 4.529 0 4.528

Voor een uitsplitsing van het rekeningresultaat en de analyse van de oorzaken ervan verwijzen wij u naar de Programmarekening 2019. Daarin treft u een overzicht programmaverantwoording met een specificatie per programma aan. De overschrijdingen zijn toegelicht en passen binnen het bestaande beleid of worden gecompenseerd door hogere baten binnen het programma.
Een verdere financiële toelichting op hoofdlijnen en de samenstelling en achtergrond van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt vervolgens per programma en in de balans met toelichting weergegeven.

Het gerealiseerde rekeningresultaat 2019 is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

  Bedragen x € 1.000,--
-/- betekent: nadeel of last
Rekening 2019
 

Bijlage 3 van de Jaarstukken 2019 bevat het overzicht van de overgehevelde budgetten naar 2020. In het ter inzage liggende raadsvoorstel van februari 2020 is deze overheveling van jaarbudgetten per onderwerp toegelicht.

1.718

  Minus: correctie overheveling Onderwijs, opbrengst verkoop gronden 240
  Netto overheveling budgetten 2019 naar 2020 1.478
     
Programma 1 Beschermd wonen
Sociaal domein, nadeel Jeugd
Sociaal domein, voordeel WMO en participatie
Lagere uitgaven inkomensregelingen
Lagere kosten kansrijk wonen, multiprobleem/verward gedrag, straathoekwerk en
maatschappelijke zorg
70
-1.320
668
291
145
Programma 2 Lagere kosten gymonderwijs door vertrek VSO de Ambelt
Lagere afschrijvingslasten i.v.m. gewijzigde afschrijvingssytematiek
Lagere vervoerskosten onderwijs
87
55
85
Programma 3 Grondexploitatie gedeeltelijke winstneming De Kolk
Vrijval voorziening risico's grondexploitaties
Saldo (hogere kosten, hogere leges) bestemmingsplannen/omgevingsvergunningen
Diverse grondverkopen algemeen
1.548
71
211
65
Programma 4 Extra kosten afvalverwerking
Extra onttrekking uit voorziening egalisatie tarieven afvalheffing
Begraafplaatsen, netto hogere kosten i.v.m. uitbreiding en extra onderhoud
Hogere kosten milieubeheer
-266
266
-42
-67
Programma 5 Hogere degeneratievergoeding
Lagere kosten straatverlichting
Lagere kosten aanleg en onderhoud wegen
Hogere kosten collectief vraagafhankelijk vervoer/basismobiliteit
66
130
154
-53
Programma 6 Hogere kosten crisisbeheersing en brandweer o.a. i.v.m. aanleg extra brandputten
Hogere kosten openbare orde en veiligheid
-61
-44
Programma 7 Lagere afschrijvingskosten sportpark de Wiltsangh ivm gewijzigde afschrijvingssytematiek
Lagere kosten onderhoud monumenten
Lagere subsidies monumenten
Lager netto resultaat bossen
596
49
183
-107
Programma 8 Hogere recreatieve heffingen
saldo econ. zaken, saldo weekmarkt en overige econ. aangelegenheden en promotie
176
49
Programma 9

Hogere storting voorziening pensioenaanspraken wethouders
Baten Regio Noord Veluwe (RNV); afrekening opheffing en ISV
Saldo leges/kosten burgerzaken (fors minder paspoorten en ID, wel meer rijbewijzen)
Gemeentelijke woningen, hogere (rente)lasten
Restant lagere overheadkosten
Hoger renteresultaat
Hogere algemene uitkering gemeentefonds
Saldo budget onvoorziene uitgaven
Niet aangevraagde kapitaallasten sportpark De Wiltsangh
Niet aangevraagde kapitaallasten onderwijs
Niet aangevraagde kapitaallasten overhead
Overige niet aangevraagde kapitaallasten/saldo lagere onttrekkingen reserves

Vennootschapsbelasting (VPB)
Naheffingsaanslag BTW
Saldo overige verschillen

-367
53
-61
-67
76
113
306
61
240
162
85
-262

-76
-186
-32

  Rekeningresultaat 2019 4.528

Nadere bestemming van het rekeningresultaat
De BBV-richtlijnen schrijven voor dat het gerealiseerde resultaat na bestemming (dus het uiteindelijke rekeningresultaat) ten laste of ten gunste wordt gebracht van de algemene reserve. In het geval van de Jaarrekening 2019 gaat het om een toevoeging aan de algemene reserve van € 4.714.856,--. Vooruitlopend op het besluitvormingsproces van de Programmarekening 2019 hebt u in de raadsvergadering van februari 2020 al ingestemd met het overhevelen van een aantal restantbudgetten 2019 naar 2020. Het totaalbedrag van deze overgehevelde budgetten bedraagt € 1.717.800,--. In bijlage 2 van de Jaarstukken 2019 is het overzicht gepresenteerd van deze overgehevelde budgetten. In het ter inzage liggende raadsvoorstel van februari 2020 wordt de overheveling van jaarbudgetten per onderwerp toegelicht. Het na overheveling resterende resultaat 2019 van € 2.810.700,-- kan worden aangewend voor nader te bepalen doelen.

Cijfermatige samenvatting
Wat in de Programmarekening 2019 en dit raadsadvies wordt voorgesteld is cijfermatig als volgt samen te vatten:

  Bedragen x 1.000,-- Rekening 2019
AB1


B2B3


B4

B5

B6

B7
Rekeningresultaat 2019
Toevoegen aan Algemene Reserve

Voorstel Resultaatbestemming 2019
Incidentele budgetoverhevelingen 2019 naar begroting 2020
Correctie budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

Toevoegingen aan reserve Grondexploitatie
Tussentijdse winstneming de Kolk
Vrijval uit voorziening risico's grondexploitatie

Toevoegingen aan reserve Sportcomplex de Wiltsangh
Niet ingezette begrote kapitaallasten 2019

Toevoeging aan reserve Beschermd wonen

Toevoeging aan de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen

Toevoeging aan de reserve restauratie gemeentelijke monumenten

Toevoegen aan Algemene Reserve
4.528
4.528


1.718
-240


1.548
71


421

70

189

183

568
4.528

Ad B1 Budgetoverhevelingen naar 2020
In de overhevelingen is een bedrag van € 240.000,-- inzake de afwaardering onderwijsvesting Nunspeet opgenomen. Tegenover deze afwaardering staat, voor hetzelfde bedrag, ook een geraamde opbrengst begroot door verkoop van deze gronden. Deze opbrengst was echter niet meegenomen bij de overhevelingen. Voorgesteld wordt de overheveling hierop te corrigeren.

Ad B2 Toevoegingen aan reserve Grondexploitatie
In de notitie grondexploitatie van maart 2016 is door de commissie BBV de aanbeveling gedaan om winst te nemen als hierover voldoende zekerheid bepaald. De tussentijdse winstneming de Kolk over 2019 bedraagt € 1.548.000,-- . Zoals is besloten bij meerjarenperspectief (MPG) 2019 wordt de vrijval voorziening risico’s grondexploitatie van € 71.000,-- ook toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Totaal is dit een bedrag van € 1.619.000,--.

Ad B3 Toevoegingen aan reserve Sportcomplex de Wiltsangh
In de raadsvergadering van 27 juni 2019 is besloten voor de dekking van de kapitaallasten 2019 een bedrag van € 420.492,-- toe te voegen aan de reserve Sportcomplex de Wiltsangh. Conform dit besluit wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan deze reserve.

Ad B4 Toevoeging aan reserve Beschermd Wonen
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 69.856,-- te storten in de nieuw ingestelde reserve Beschermd Wonen.

Ad B5 Toevoeging egalisatiereserve Omgevingsvergunningen
Het positief saldo van de bestemmingplannen/omgevingsvergunningen over 2019 bedraagt
€ 211.000,--. Voorgesteld wordt om dit bedrag tot het afgesproken plafond aan deze reserve toe te voegen. Met inachtneming van het afgesproken plafondbedrag bedraagt de voorgestelde toevoeging € 189.000,--.

Ad B6 Toevoeging reserve restauratie gemeentelijke monumenten
Voorgesteld wordt om het positief saldo van de subsidies over 2019 van € 183.000,-- toe te voegen aan de reserve restauratie gemeentelijke monumenten.

Ad B7 Toevoeging aan Algemene Reserve
Voorgesteld wordt om het saldo van het restant van het resultaat 2019 van € 568.000,-- toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Technische vragen over de Programmarekening 2019
De ervaring leert dat een document als de Programmarekening 2019 de nodige technische vragen kan oproepen: vragen over administratieve en beleidsmatige feitelijkheden of vragen over ‘hoe de tekst te lezen of te interpreteren’. Bij zulke vragen is de tussenkomst van het college niet nodig en volstaat een ambtelijke technische toelichting. Om te vermijden dat de technische vragen het politiek-bestuurlijke debat tijdens de commissie- en raadsvergadering ophouden, hebben wij voor u ook dit jaar de digitale vraagbaak jaarrekeningvragen@nunspeet.nl in het leven geroepen. Deze is beschikbaar van vrijdag 22 mei tot donderdag 25 juni 2020. Technische vragen die via dit e-mailadres worden gesteld, worden zo spoedig mogelijk ambtelijk via de e-mail beantwoord. De antwoorden aan de vragenstellers worden in kopie aan de gehele raad gemaild, waarmee alle raadsleden over dezelfde informatie beschikken.

Standpunt commissie
Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 4 juni 2020 aan de orde geweest.

Bijlage(n)
- Programmarekening 2019;
- Bijlagen jaarrekening 2019;
- Verslag van bevindingen van Baker Tilly Accountants;
- Schriftelijke collegereactie op het verslag van bevindingen van Baker Tilly Accountants;
- Bevestiging bij de jaarrekening aan Baker Tilly Accountants;
- Commissievoorstel overheveling jaarbudgetten 2019 van februari 2020.