Bijlagen

Bijlage 1 - Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen
Staat van Reserves en voorzieningen 2021
Omschrijving Saldo Inflatiecorrectie Vermeerdering Vermindering Saldo
per 01-01-2021 2021 2021 2021 per 31-12-2021
Algemene reserve
Algemene reserve 2.525.993 5.390 8.009.198 7.466.745 3.073.836
Totaal Algemene Reserve 2.525.993 5.390 8.009.198 7.466.745 3.073.836
Egalisatiefondsen
Egalisatiereserve bouwleges 573.750 45.000 528.750
Egalisatiereserve dekking kapitaallasten 1.201.406 1.804 8.904 1.194.306
Totaal Egalisatiefondsen 1.775.156 0 1.804 53.904 1.723.056
Bestemmingsreserves
Reserve rest gemeentelijke momenten (bij derden) 532.209 84.000 616.209
Reserve bespaarde rente Van Beuningenfonds 0 2.678 2.678 0
Reserve bodemverontreiniging 1.066.196 21.316 1.044.880
Reserve realisatie uitbreidingen begraafplaatsen 200.462 2.005 44.000 1.804 244.663
Reserve IRTV 2003 - 2015 609.007 6.090 0 615.097
Reserve bosexploitatie 0 451.000 146.388 304.612
Reserve grondexploitatie 6.698.514 66.985 2.419.000 802.114 8.382.385
Reserve wachtgeldverplichtingen 839.465 8.395 50.000 897.860
Reserve sociaal domein 488.399 250.000 238.399
Reserve BWS gelden 21.697 14.702 6.995
Reserve opbrengst verkoop Nuon 21.325.692 1.529.627 71.520 22.783.799
Reserve stimulering goedkope woningbouw 109.417 109.417
Reserve 5 mei viering 25.000 5.000 30.000
Reserve Precarioheffing 7.856.814 1.732.180 9.588.994
Reserve revitalisering De Wiltsangh 2.248.750 1.200.000 3.448.750
Reserve Beschermd Wonen 639.760 1.177.645 1.817.405
Totaal Bestemmingsreserves 42.661.382 83.475 8.695.130 1.310.522 50.129.465
Totaal Eigen Vermogen 46.962.531 88.865 16.706.132 8.831.171 54.926.357
Voorzieningen
Voorziening pensioenaanspraken wethouders 2.538.367 108.348 2.430.019
Voorziening personeelsgaranties 244.197 25.111 219.086
Voorziening groot onderhoud De Brake 110.262 20.476 89.786
Voorziening planschades-juridische procedures 0 10.000 10.000
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren 52.506 38.691 76.066 15.131
Voorziening dubieuze debiteuren 22.747 16.728 6.019
Voorziening risico's grondexploitatie 407.474 38.360 445.834
Voorzieningen (beklemde middelen)
Voorziening egal. tarieven afvalstoffenheffing 447.363 286.100 161.263
Voorziening egal. tarieven rioolheffing 2.894.692 655.251 110.000 3.439.943
Voorziening recreatieve fietspaden 1.218.113 12.181 32.361 1.197.933
vermogen st. D.G. van Beuningenfonds 267.820 2.678 270.498
0 0
Totaal Voorzieningen 8.203.541 12.181 744.980 675.190 8.285.512
Totaal generaal 55.166.072 101.046 17.451.112 9.506.361 63.211.868

Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten

Overhevelingen 2021

Terug naar navigatie - Overhevelingen 2021
Overheveling jaarbudgetten 2021
Hieronder volgt een overzicht van posten van voorgestelde overhevelingen van budgetten 2021. In onderstaand overzicht
is aangegeven op welk programma of de paragraaf Bedrijfsvoering (BV) de beslagen betrekking hebben.
Het college wordt geadviseerd de raad voor te stellen vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2021 deze budgetten
over te hevelen naar 2022.
TV KP KS Omschrijving Bedrag
Programma 1 Sociaal domein
1.1 6630522 438180 Gebiedsfonds vitale kernen 35.000
1.1 6620950 438180 Vrijwilligerswerk 10.000
1.1 6662020 438180 Ondersteuning mantelzorg 41.000
1.1 6630167 443600 Kansrijk wonen 75.000
1.1 6630190 438180 Straathoekwerk (JOP Nunspeet) 20.000
1.1 6623075 443800 Inburgering nieuwkomers 140.000
1.2 6715020 438100 Preventief jeugdbeleid 14.500
1.3 6610422 438180 Inkomensregelingen TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) 50.000
1.5 6623600 443800 Re-integratie 65.000
1.5 6623610 438180 Verhoging taalniveau statushouders 22.000
1.62 6662040 438180 Transformatie WMO 200.000
1.71 6614080 438180 Schuldhulpverlening 20.000
692.500
Programma 2 Onderwijs
6324000 438180 Vervolgonderzoek inpassing Juniorcollege in Veluvine 20.000
20.000
Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing
3.1 6810240 438180 Handhaving in het buitengebied 25.000
3.1 6810004 438180 Project snippergroen en onrechtmatig gebruik 191.000
3.1 6810000 438180 Opstellen verschillende bestemmingsplannen 195.250
3.1 6810002 438180 Middelen invoering omgevingswet 338.900
3.3.1 6002490 438180 Basis registratie vastgoed 20.000
3.3.1 6820400 438180 Update woonvisie / onderzoek woon/zorg 20.000
3.3.2 6822000 438180 Advisering bouwbesluit 35.800
3.3.2 6822000 438180 Inhuur juridische capaciteit VTH 42.000
3.3.2 6822000 438180 Pilotproject Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 53.000
920.950
Programma 4 Volksgezondheid en milieu
4.1 6714080 438180 Volksgezondheid 20.000
4.1 6714040 438020 Onderhoudsbudget Rode Kruis gebouw 5.250
4.4 6723560 438180 Geluidskaart 7.500
4.4 6330412 438180 Warmtetransitie 237.000
4.5 6724250 438020 Werkschuur begraafplaats Nunspeet West 32.600
302.350
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat
5.1 6210190 438180 Verkeersmaatregelen Vierhouten 80.000
80.000
Programma 6 Veiligheid
6.2.2 6140060 438180 Toezicht en handhaving corona 7.500
7.500
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie
7.1 6530810 442000 Eenmalige subsidies aan sportverenigingen 6.900
7.21 6530991 438180 Uitvoeringsbudget Sportakkoord 74.900
7.22 6531300 438180 Sportaccommodatie de Eendracht 15.000
7.3 6511000 438180 Muziekonderwijs 14.500
7.3 6540230 442000 Amateurkunsten 12.700
7.3 6560900 438180 Volksfeesten 3.300
7.3 6540970 442000 Cultuurhistorisch beleid 6.200
7.3 6540970 442000 Cultuurhistorisch beleid 40.700
7.3 6540980 438180 Kunst en cultuurbeleid 26.100
7.3 6540990 443800 Kunstbeoefening muziek/zang 5.390
7.5 6541500 438180 Monumentenzorg 42.500
7.5 6541542 438020 Onderhoud molen De Maagd 28.000
7.7 6560390 438180 Bevordering toerisme 45.000
321.190
Programma 8 Economische zaken
6940200 438180 Controles t.b.v. toeristenbelasting 25.000
6940300 438180 Controles t.b.v. forensenbelasting 10.000
35.000
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
9.2 6003790 438180 Verkiezingen 30.500
5000000 411010 Loon naar werken 50.000
5000020 435100 Inhuurbudget cluster gegevens 93.600
5000020 435100 Inhuurbudget teammanager Informatie/informatiemanager 19.500
5000020 435100 Inhuurbudget procesbegeleider Infra 47.500
5000020 435100 Loonkosten trainee juridisch medewerker 39.500
690422 438180 Cultuurtraject 30.000
5000020 435100 Inhuur ten behoeve van data gedreven werken 10.000
5004800 438180 Nulmeting samenhangende objectregistratie 15.000
5004800 438180 WOZ validatie 5.000
5004800 435100 WOZ validatie 15.000
5005527 438180 Privacy 12.750
690427 6002060 443300 Inventarisatie archief 1972-2000 door streekarchivariaat 22.000
9.7 6922000 438100 Stelposten algemene uitkering gemeentefonds 177.860
9.7 6922000 438100 Stelposten algemene uitkering gemeentefonds 272.900
841.110
Totaal voorgestelde overhevelingen 2021 3.220.600

Bijlage 3 - Begrippenlijst

Begrippenlijst

Terug naar navigatie - Begrippenlijst

Bijlage 3 - Begrippenlijst

Balans
Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.

Baten en lasten (stelsel van)
Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Begroting
Een begroting geeft aan welke beleidsplannen de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het conceptbesluit begroting en verantwoording 2004 onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Beleidsbegroting
De beleidsbegroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de (doelstellingen van de) programma’s en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit:

1. het programmaplan;

2. de paragrafen.

Bestuurlijk belang
Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als zij stemrecht heeft.

Categoriale indeling
Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 stelt het verplicht dat de begroting en jaarrekening ook een categoriale indeling kennen. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden. De voorgeschreven categorieën worden niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf bepaald, maar bij ministeriële regeling.

Collegeprogramma
Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van het college politiek relevant zijn. In een dualistisch stelsel ligt het in de lijn dat de wethouders het collegeprogramma ondertekenen en dat de fractieleiders van de coalitiepartijen niet (mede)ondertekenen.

Comptabiliteitsvoorschriften
De comptabiliteitsvoorschriften zijn bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Op 17 januari 2003 zijn nieuwe comptabiliteitsvoorschriften in werking getreden, namelijk het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze voorschriften worden met ingang van het begrotingsjaar 2004 van kracht.

Dualisme
Een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad.

Financieel belang
Een financieel belang heeft een gemeente als de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Financiële begroting
De financiële begroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit:

1. het overzicht van de baten en de lasten en toelichting;

2. de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Financiële positie
Onderdeel van de financiële begroting, ook de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.

Functie (functionele indeling)
Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld volgens bet Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995. Dit besluit definieert tachtig functies. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar functies in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden. De voorgeschreven functies zullen niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf worden bepaald, maar bij ministeriële regeling.

Jaarrekening
De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit:

1. de programmarekening en toelichting;

2. de balans en toelichting.

Jaarstukken
De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting.

Jaarverslag
Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma’s over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit:

1. de programmaverantwoording;

2. de paragrafen.

Overzicht van baten en lasten
Onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma’s zijn opgenomen.

Paragrafen
Een paragraaf geeft volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Product
Een product van een productenraming of productenrealisatie kan omschreven worden als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zo veel mogelijk kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.

Productenraming
De productenraming wordt volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Productenrealisatie
Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.

Programma
Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren kunnen worden gekoppeld.

Programmabegroting
Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het Besluit begroting en verantwoording 2004 wordt het woord programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het concept van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften is dat de begroting is onderverdeeld in programma's, daarom wordt naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. Een programmabegroting bestaat idealiter uit tien tot vijftien programma’s. De gemeente is vrij in de keuze van de programma’s en het aantal.

Programmaplan
Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat willen wij? Wat gaan wij ervoor doen? Wat gaat het kosten?

Programmarekening
Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar.

Programmaverantwoording
Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt per programma expliciet ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze effecten te verwezenlijken. De vragen ‘Wat wilden wij? Wat hebben wij ervoor gedaan? Wat heeft het gekost?’ zijn de centrale vragen die in dit deel worden beantwoord.

Raadsprogramma
De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen.

Verbonden partij
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Vernieuwingsimpuls
De vernieuwingsimpuls biedt ondersteuning aan gemeenten die zich goed willen voorbereiden op de invoering van het dualistische bestuursmodel, dat bij de raadsverkiezingen in 2002 zijn intrede doet. Meer informatie vindt u op de website www.vernieuwingsimpuls.nl.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden.

Incidentele weerstandscapaciteit
Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s.

Structurele weerstandscapaciteit
Hiermee worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s.