Jaarverslag - Algemene gegevens

Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling

Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling

Terug naar navigatie - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling

Burgemeester De heer B. van de Weerd

 • Publiek
 • Openbare Orde en veiligheid
 • Bestuur en juridische zaken
 • Personeel en Organisatie
 • Communicatie en voorlichting
 • Externe betrekkingen
 • Streekarchivariaat
 • Handhaving en toezicht

Projecten:

 • Aanpak middelengebruik

Wethouder De heer P. Teeninga

 • Sociaal
 • Jeugd en Gezin
 • Volksgezondheid
 • Welzijn

Project:

 • Jeugdzorg

Wethouder De heer L. van der Maas

(Tweede burgemeester)

 • Middelen
 • Financiën
 • Huisvesting organisatie
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Facilitair
 • ICT

Programma/Projecten:

 • Onderwijshuisvesting
 • Dienstverlening
 • Bedrijvenstrip Elspeet
 • De Brink Elspeet

Wethouder De heer J. Groothuis

 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwen
 • Wonen
 • Milieu
 • Grondbeleid
 • Agrarische zaken
 • Pachtzaken
 • Afval

Programma's / projecten:

 • Molenbeek
 • De Kolk
 • Omgevingswet
 • Duurzaamheid

Wethouder mevrouw M.W. Storteboom

 • Beheer openbare ruimte
 • Natuur & landschap
 • Klimaatadaptie
 • Participatiebeleid
 • Participatiewet (inclusief minima en statushouders)
 • Kunst en cultuur
 • Recreatie en toerisme & Gebiedsgericht werken

Programma / Projecten:

 • Stationsomgeving
 • Centrum
 • Vitale vakantieparken
 • 50-jarig bestaan gemeente Nunspeet

Wethouder de heer M. van de Bunte

 • Sport en bewegen
 • Economie en Werkgelegenheid (incl. regio, waaronder Regio Zwolle)
 • Verkeer

Project:

 • Wiltsangh 

Jaarverslag - Kerngegevens

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Bestuurlijke structuur 31-12-2021 31-12-2021
Raadsleden Wethouders
SGP 7 1,8
Gemeentebelang 6 1,5
ChristenUnie 4 1
CDA 2
VVD 1
PvdA/Groenlinks 1
Rekening Begroting Rekening
2020 2021 (1-1) 2021
Financiële structuur (x € 1.000)
Baten 73.159 65.224 79.428
Lasten 67.837 67.750 72.059
Saldo baten minus lasten 5.322 -2.526 7.369
Dotaties respectievelijk onttrekkingen reserves 1.921 -229 -721
Batig saldo jaarrekening/saldo begroting 7.243 -2.755 6.648
Balans (x €  1.000)
Materiële vaste activa 49.534 62.264
Financiële vaste activa 3.724 4.814
Vlottende activa 33.291 27.096
Eigen vermogen 46.963 54.927
Saldo jaarrekening 7.243 6.648
Voorzieningen 7.721 7.819
Langlopende schulden 9.158 7.627
Vlottende passiva 15.464 17.153
Sociale structuur
Inwoners 27.851 28.021
Jongeren (< 20 jaar) 6.923 6.972
Ouderen (> 64 jaar) 5.707 5.828
Minderheden 425 380
Bijstandsgerechtigden 260 260
Huishoudens met een laag inkomen 3.062 3.102
Aantal leerlingen 4 tot en met 12 jaar: 2.637 2.945
- openbaar basisonderwijs 67 65
- bijzonder basisonderwijs 2.570 2.880
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs 332 339
Leerlingen speciaal voortgezet onderwijs 37 38
Leerlingen bijzonder voortgezet onderwijs 478 492
Fysieke structuur
Oppervlakte land in hectare 12.873 12.873
Oppervlakte binnenwater in hectare 80 80
Woonruimten 12.444 12.461
Historische woningen in bewoonde oorden 579 579
Nb Voor de cijfers sociale en fysieke structuur is gebruik gemaakt van de gegevens van de Algemene uitkering Gemeentefonds