Uitgaven

3,46%

€ 2.827

x € 1.000
3,46% Complete

Inkomsten

0,53%

€ -472

x € 1.000
0,53% Complete

Saldo

35,42%

€ 2.355

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs

Uitgaven

3,46%

€ 2.827

x € 1.000
3,46% Complete

Inkomsten

0,53%

€ -472

x € 1.000
0,53% Complete

Saldo

35,42%

€ 2.355

x € 1.000

Begroting

-472 Inkomsten (x € 1.000)
2.827 Uitgaven (x € 1.000)
2.355 Saldo (x € 1.000)
 • Jaarverslag - Beleid Programma 2

Jaarverslag - Beleid Programma 2

Inleiding

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen.

Bestuurlijke kaders

 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
 • Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat hebben wij bereikt?

Iedereen gaat naar school

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Van de peuterspeelgroep tot aan betaalde arbeid. Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. Alle kinderen, ongeacht hun beperking of achtergrond, kunnen naar school. Daar krijgen ze het onderwijs, zorg en ondersteuning die ze nodig hebben om zich maximaal te ontwikkelen. Daarvoor is een goede basisinfrastructuur nodig, zoals goede schoolgebouwen en integrale kindcentra, als ook steunstructuren in en rondom de scholen. Dat doel is nog niet volledig gehaald; er zijn nog kinderen die niet naar school gaan of jeugdigen die de school zonder startkwalificatie verlaten, om een goede stap op de arbeidsmarkt te kunnen maken. Samen met het onderwijs en andere partners zijn er dus nog stappen te zetten voordat alle kinderen naar school gaan. Daar blijven wij ons voor inzetten. Daarnaast leven we in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, en waarin je als mens en organisatie van waarde wilt zijn. Daarom stimuleren wij een leven lang leren waarin benutten van talenten en een goede samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid voorop staat, om samen duurzaam verder te komen. Het is belangrijk om een wisseling in loopbaan te kunnen maken als je op latere leeftijd andere talenten ontdekt, of als de arbeidsmarkt daarom vraagt. Mensen leren niet alleen voor hun arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen.

--

Het nieuw gebouwde schoolgebouw van de Da Costaschool Elspeet is in gebruik genomen.

De beoogde participanten voor het IKC Nunspeet-Oost zijn bezig met het opstellen van een ruimtelijk en functioneel programma van eisen. Binnen de gemeente zijn de werkzaamheden voor het bestemmingsplan gestart. Daarnaast loopt een participatietraject bij de buurt wordt betrokken bij (advisering over) de planvorming. De nieuwe planning gaat uit van een start bouwwerkzaamheden in september 2022 en een oplevering/ingebruikname in september 2023.

Scholen en kinderopvang geven uitvoering aan de gemaakte afspraken over ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG.  Overleg hierover vindt elk kwartaal  plaats tijdens het overleg Bestuurlijk Overleg Onderwijs/vier min (en Belofte aan het Nunspeetse kind/passend onderwijs).  

Wat hebben wij gedaan?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 2

Wat hebben wij gedaan?

Wettelijke indicatoren programma 2

Absoluut verzuim.

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2019 0 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2020 0 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2021 0 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen

Relatief verzuim.

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 29 per 1000 leerlingen 23 per 1000 leerlingen
2019 23 per 1000 leerlingen 23 per 1000 leerlingen
2020 22 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2021 22 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers).

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,25 % vroegtijdig schoolverlaters 1,09 % vroegtijdig schoolverlaters
2019 1,25 % vroegtijdig schoolverlaters 0 % vroegtijdig schoolverlaters
2020 1,1 % vroegtijdig schoolverlaters 0 % vroegtijdig schoolverlaters
2021 1,1 % vroegtijdig schoolverlaters 0 % vroegtijdig schoolverlaters

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijz. 2021 inc. Begrotingswijz. 2021 str. Begr. na wijz. 2021 Werkelijk 2021 Saldo 2021
Lasten
2.1 Openbaar basisonderwijs 127 0 0 127 113 14
2.2 Onderwijshuisvesting 1.499 279 0 1.778 1.560 217
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.305 159 0 1.464 1.153 311
Totaal Lasten 2.931 438 0 3.369 2.827 542
Baten
2.2 Onderwijshuisvesting -21 0 0 -21 -43 22
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -350 -101 0 -451 -429 -22
Totaal Baten -371 -101 0 -472 -472 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.560 337 0 2.897 2.355 543

Jaarverslag - Financiële analyse programma 2