Uitgaven

5,08%

€ 4.149

x € 1.000
5,08% Complete

Inkomsten

1,55%

€ -1.364

x € 1.000
1,55% Complete

Saldo

41,89%

€ 2.785

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

5,08%

€ 4.149

x € 1.000
5,08% Complete

Inkomsten

1,55%

€ -1.364

x € 1.000
1,55% Complete

Saldo

41,89%

€ 2.785

x € 1.000

Begroting

-1.364 Inkomsten (x € 1.000)
4.149 Uitgaven (x € 1.000)
2.785 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid Programma 5

Jaarverslag - Beleid Programma 5

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terug dringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaarhouden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

  • Beleidsplan openbare verlichting 2022-2030 opnieuw  vastgesteld in februari 2022
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)  opnieuw vastgesteld in januari 2022
  • Herzien Beleidsplan wegen staat voor 2022 op de planning. 

Wat hebben wij bereikt?

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Middels een interactief proces met vele betrokkenen zijn mogelijke alternatieven voor de stationsomgeving in kaart gebracht. Na  besluitvorming door de gemeenteraad zal een voorkeursalternatief verder worden uitgewerkt en zal in de komende jaren het plan worden uitgevoerd.

We blijven investeren in een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod. Het marktplein wordt aantrekkelijker gemaakt, en bij de Wheme komt een nieuw parkeerterrein.

G

Wat hebben wij gedaan?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid vinden we belangrijk. Daarom komt er een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP). Hierin zullen we specifieke aandacht besteden aan het dorp Vierhouten (o.a. Gortelseweg en Elspeterbosweg) en de Elspeterweg van Nunspeet  naar Elspeet (o.a. de vele wildaanrijdingen). Wat ons betreft komen er geen extra afsluitingen, verkeersdrempels en  éénrichtingswegen. We gaan een fietsplan opstellen, al dan niet geïntegreerd in  het GVVP, met specifieke aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers in het centrum, bij scholen en bij sportparken. Ook komen er extra fietsparkeervoorzieningen o.a. in het centrum van Nunspeet. Voor wat betreft de bereikbaarheid en mobiliteit ondersteunen wij de regionale inzet voor bijvoorbeeld verbetering doorstroming op de A28. Wij gaan in overleg met de provincie om ook bij de Eperweg/A28 twee rotondes te realiseren (brilconstructie). Goede bereikbaarheid van onze kernen met het openbaar vervoer is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Het parkeren in onze gemeente
blijft gewoon gratis.

Wat hebben wij gedaan?

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

--

Wat hebben wij gedaan?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5

Wat hebben wij gedaan?

Wettelijke indicatoren programma 5

Programma 5 bevat geen wettelijke indicatoren.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijz. 2021 inc. Begrotingswijz. 2021 str. Begr. na wijz. 2021 Werkelijk 2021 Saldo 2021
Lasten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.429 102 77 2.608 2.307 301
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 1.373 0 27 1.400 1.334 66
5.2 Parkeren 13 0 0 13 11 2
5.4 Economische Havens 150 0 0 150 102 48
5.5 Openbaar Vervoer 296 200 0 496 394 102
Totaal Lasten 4.261 302 104 4.667 4.149 518
Baten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -39 0 0 -39 -1.303 1.264
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -29 0 0 -29 0 -29
5.5 Openbaar Vervoer -81 0 0 -81 -61 -20
Totaal Baten -149 0 0 -149 -1.364 1.214
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 4.111 302 104 4.518 2.785 1.733

Jaarverslag - Financiële analyse programma 5

Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden programma 5

Wat hebben wij gedaan in 2021?