Jaarrekening - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

Terug naar navigatie - Gebeurtenissen na balansdatum

Coronacrisis
Het COVID-19 (corona) virus heeft geen grote financiële gevolgen voor de jaarrekening. De directe gevolgen zijn beperkt en worden of gecompenseerd door het Rijk of worden opgevangen binnen de exploitaties. Er zijn wel wat onzekerheden over de inkomensregelingen. Wat het effect op lange termijn is, is nu nog niet bekend. Het rekeningresultaat van het Sportbedrijf, waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is, lijkt afgesloten te kunnen worden met een (bijna) positief resultaat. Vooralsnog lijken daarom de financiële gevolgen voor gemeente Nunspeet in het kader van COVID-19 beperkt te zijn. 

Opvang asielzoekers 
Op 5 november 2021 is in Hotel Mallejan in Vierhouten een crisis noodopvang gestart voor het tijdelijk opvangen van maximaal 80 vluchtelingen. De opvang zou in eerste instantie eindigen op 5 januari 2022, maar is eind vorig jaar verlengd tot en met 11 maart 2022. Inmiddels is door COA en Fletcher besloten de noodopvang op deze locatie na 11 maart 2022 niet voort te zetten. Dit betekent dat Hotel Mallejan na 11 maart 2022 weer als hotel in gebruik is. De kosten die gemaakt zijn door gemeente Nunspeet in 2021 zijn gedeclareerd bij het Rijk en ook vergoed. De kosten die gemaakt zijn in 2022 moeten nog worden gedeclareerd maar de verwachting is dat ook deze vergoed gaan worden. 

Oekraïne 
Sinds 24 februari 2022 is de situatie in Europa ingrijpend veranderd. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is er sprake van een oorlog tussen twee Europese staten. Deze oorlog is ook een ernstige bedreiging van de vrede en veiligheid in de rest van Europa. En daarmee gaat het ons allemaal aan. Vanuit Bevolkingszorg VNOG is een uitvraag naar opvanglocaties gedaan bij de 22 VNOG gemeenten, waaronder gemeente Nunspeet. Gemeente Nunspeet is daarom druk bezig opvang voor de vluchtelingen te realiseren. Hotel de Mallejan, een potentiele opvang locatie, is door het college afgewezen vanwege economische en praktische redenen. Diverse initiatieven van particuliere instanties ontplooien zich. De gemeente zal vooralsnog een coördinerende rol spelen in de opvang. Vluchtelingen uit Oekraïne komen in aanmerking voor leefgeld. De overheid is van plan hybride te gaan financieren waarbij men wil gaan werken met normbedragen. Dus vooralsnog is er geen zekerheid dat alle kosten worden vergoed. 

In de eerste maanden van 2022 is als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en andere mondiale omstandigheden de inflatie fors toegenomen. Deze en verdere toename van de prijsstijgingen in 2022 hebben geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2021, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2022 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s voortdurend.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening op grond van de WLZ en de Wmo (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.