Uitgaven

7,28%
€ 5.937
x € 1.000
7,28% Complete

Inkomsten

1,4%
€ -1.238
x € 1.000
1,4% Complete

Saldo

70,68%
€ 4.699
x € 1.000

Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

7,28%
€ 5.937
x € 1.000
7,28% Complete

Inkomsten

1,4%
€ -1.238
x € 1.000
1,4% Complete

Saldo

70,68%
€ 4.699
x € 1.000
-1.238 Inkomsten (x € 1.000)
5.937 Uitgaven (x € 1.000)
4.699 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid Programma 7

Jaarverslag - Beleid Programma 7

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen  we dit een flinke impuls geven.

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.

Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.

Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Kadernota  Sportaccommodaties 2018
  • Beleidsnota Cultuur 2015
  • Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Nunspeet 2021
  • Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
  • Groenbeleids- en beheerplan 2019-2029

 

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Terug naar navigatie - Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wij gaan een visie op toerisme en recreatie opstellen. Hierbij wordt de relatie gelegd met kunst, cultuur, cultuurhistorisch erfgoed en landschap. De rol, inzet en betekenis van Stichting Nunspeet uit de Kunst, het Noord-Veluws Museum en het Museum Elspeet wordt geëvalueerd en met deze partners worden (prestatie)afspraken gemaakt voor de toekomst. Ook is aandacht voor de positie en rol van het bezoekerscentrum bij het transferium. Aan de visie wordt een meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld.

--

Wat hebben wij gedaan?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Terug naar navigatie - Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wij vinden het belangrijk dat mensen tevreden zijn over hun eigen leefomgeving. Door nieuwe beheer- en beleidsplannen voor groen en grijs willen we inzetten op levensloopbestendige wijken. Verrommeling bij de entree’s van de kernen willen we niet. Initiatieven van inwoners met betrekking tot de openbare ruimte willen we positief benaderen.
In het buitengebied is recreatie en landbouw duurzaam geïntegreerd. Bij beleid rond landbouw, energievoorziening en biodiversiteit hebben we oog voor de natuur én de agrariër. De recreatieve mogelijkheden in het buitengebied willen we meer benutten, met  inachtneming van de belangen van de agrariërs. Duurzaam natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer ondersteunen we en op de scholen gaan we de jongeren informeren over voedsel en de rol daarin van de agrarische bedrijven.

--

Wat hebben wij gedaan?

Wijkgericht werken

Terug naar navigatie - Wijkgericht werken

Met gebiedsregisseurs gaan we via een programmatische aanpak invulling geven aan ‘gebiedsgericht werken’. De netwerken in de wijken en kernen willen we versterken, en we gaan onderzoeken of er meer behoefte is aan wijkontmoetingscentra.

G

Wat hebben wij gedaan?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7

Wat hebben wij gedaan?

Wettelijke indicatoren programma 7

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 7
Niet sporters (ouderen).

% Ouderen (inactief)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 7 % 7 %
2019 7 % 7 %
2020 7 % 7 %
2021 12 % 8 %

Niet sporters (kind).

% Kind (inactief)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 8 % 8 %
2019 8 % 8 %
2020 8 % 8 %
2021 2 % 1 %

Niet sporters (jongeren).

% Jongeren (inactief)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 7 % 7 %
2019 7 % 7 %
2020 7 % 7 %
2021 7 % 8 %

Niet sporters (volwassenen).

% Volwassenen (inactief)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 7 % 7 %
2019 7 % 7 %
2020 7 % 7 %
2021 7 % 8 %

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijz. 2021 inc. Begrotingswijz. 2021 str. Begr. na wijz. 2021 Werkelijk 2021 Saldo 2021
Lasten
7.1 Sportbeleid en Activering 265 55 -2 317 323 -6
7.2.1 Sportaccommodaties BeM 1.198 387 40 1.625 995 629
7.2.2 Sportaccommodaties VTH 606 127 0 734 615 118
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 331 99 0 430 360 70
7.4 Musea 58 48 0 107 104 2
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 63 6 0 69 71 -2
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 19 18 0 37 9 28
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 248 35 0 283 166 117
7.6 Media 699 2 0 702 701 1
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 30 113 0 143 128 15
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.382 52 0 2.434 2.466 -32
Totaal Lasten 5.899 943 37 6.879 5.937 941
Baten
7.1 Sportbeleid en Activering 0 -20 0 -20 -40 20
7.2.1 Sportaccommodaties BeM -53 -387 0 -440 -754 314
7.2.2 Sportaccommodaties VTH -137 0 0 -137 -99 -38
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa -3 0 0 -3 -44 41
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM -17 0 0 -17 0 -17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte -1 0 0 -1 -7 7
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM -1 0 0 -1 -3 2
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte -686 0 0 -686 -291 -395
Totaal Baten -898 -407 0 -1.306 -1.238 -67
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 5.001 535 37 5.573 4.699 874

Jaarverslag - Financiële analyse programma 7

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden programma 7

Terug naar navigatie - Taakvelden programma 7

Wat hebben wij gedaan in 2021?