Jaarverslag - Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van 6.648.357
Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans.
Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste
van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven
(saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties
ontstaat het rekeningresultaat.
Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves 79.427.576
Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves -72.058.658
Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves 7.368.918
Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) -7.685.253
Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) 8.599.007
Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves 8.282.672
Minder aan dotaties -1.864.675
Meer aan onttrekkingen 230.360
Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves 6.648.357
Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht.
De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden.
Saldo begroting 2021 0 V
Uitkomsten 1e managementrapportage -79.348 N
Uitkomsten 2e managementrapportage 194.036 V
Uitkomsten 3e managementrapportage 334.187 V
Gestort in Algemene reserve 448.875 N

Specificatie programmaverantwoording

Specificatie programmaverantwoording
Programma Primitieve begroting Begroot 2021 Rekening 2021 Saldo 2021
Lasten
1. Sociaal domein 27.877.562 32.113.662 31.756.385 357.277-
2. Onderwijs 2.931.324 3.369.149 2.826.785 542.363-
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 2.167.434 3.036.734 3.638.441 601.709
4. Volksgezondheid en milieu 6.680.417 7.108.935 7.142.656 33.721
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 4.260.795 4.667.045 4.148.699 518.346-
6. Veiligheid 2.038.398 2.398.320 2.259.079 158.741-
7. Sport, cultuur en recreatie 5.898.782 6.878.618 5.937.181 941.437-
8. Economische zaken 911.915 1.150.331 956.491 193.840-
9. Bestuur en ondersteuning 14.982.926 4.543.966 3.302.076 1.266.890-
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) 19.576- 120.925- 101.348-
Overhead (TV9.4) 9.295.616 9.499.772 204.157
Heffing VPB (TV9.9) 15.000 550.532 535.532
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) 345.050 161.486 183.564-
Totaal lasten 67.749.553 74.902.849 72.058.658 2.888.690-
Programma Primitieve begroting Begroot 2021 Rekening 2021 Saldo 2021
Baten
1. Sociaal domein 4.590.856- 8.852.046- 7.573.303- 1.278.743
2. Onderwijs 370.860- 471.860- 472.116- 256-
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 1.659.190- 1.842.190- 5.125.955- 3.283.765-
4. Volksgezondheid en milieu 5.064.413- 5.078.388- 5.508.804- 430.416-
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 149.490- 149.490- 1.363.944- 1.214.454-
6. Veiligheid 72.155- 70.699- 1.456
7. Sport, cultuur en recreatie 898.250- 1.305.510- 1.238.379- 67.131
8. Economische zaken 1.578.315- 3.094.945- 3.915.273- 820.328-
9. Bestuur en ondersteuning 50.912.674- 1.717.736 2.265.743 548.007
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) -54.579.662 -56.054.794 1.475.132-
Overhead (TV9.4) -260.585 -370.054 109.469-
Heffing VPB (TV9.9)
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)
Totaal baten 65.224.048- 73.989.096- 79.427.576- 5.438.481-
Saldo van baten en lasten 2.525.505 913.754 7.368.918- 8.327.171-
Toevoeging aan reserves 1.771.239 7.685.253 9.549.928 1.864.675
Onttrekking aan reserves 1.542.026- 8.599.007- 8.829.367- 230.360-
Totaalresultaat na bestemming 2.754.718 0- 6.648.357- 6.648.357-