Uitgaven

2,77%
€ 2.259
x € 1.000
2,77% Complete

Inkomsten

0,08%
€ -71
x € 1.000
0,08% Complete

Saldo

32,92%
€ 2.188
x € 1.000

Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid

Uitgaven

2,77%
€ 2.259
x € 1.000
2,77% Complete

Inkomsten

0,08%
€ -71
x € 1.000
0,08% Complete

Saldo

32,92%
€ 2.188
x € 1.000
-71 Inkomsten (x € 1.000)
2.259 Uitgaven (x € 1.000)
2.188 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid Programma 6

Jaarverslag - Beleid Programma 6

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2021-2023
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2021- 2023
  • Integraal veiligheidsplan 2020--2023
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2019-2022
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
  • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2022

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Terug naar navigatie - De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Dit biedt een extra instrument naast de bestaande handhavingsinstrumenten om overlast en verstoring van de openbare orde tegen te gaan.

--

Wat hebben wij gedaan?

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Terug naar navigatie - Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Met behulp van de Wet Bibob kan de gemeente, voordat een vergunning wordt verleend of subsidie wordt verstrekt, onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning of subsidie verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, kunnen wij besluiten de gevraagde vergunning niet af te geven of een al verleende vergunning intrekken. Wij actualiseren het beleid en breiden dit uit om zo maximaal mogelijk te kunnen optreden. Samen met de gemeenten van het politieteam Veluwe Noord willen wij het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen gaan inzetten.   

R

Beleid wordt in 2022 geactualiseerd in overleg met de gemeenten van het politieteam Veluwe Noord. 

Wat hebben wij gedaan?

In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Terug naar navigatie - In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Voor de samenstelling van dit plan zijn het coalitieakkoord en het collegeprogramma richtinggevend. Wij geven uitvoering aan (projectmatige) activiteiten die voortvloeien uit het Integraal Veiligheidsplan. Onze aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar aanpak van woonoverlast en jeugdoverlast, aanpak van jeugdcriminaliteit, ondermijning, high impact crimes en de Vitale Vakantieparken. Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.

--

Wat hebben wij gedaan?

Ondermijning wordt actief bestreden

Terug naar navigatie - Ondermijning wordt actief bestreden

Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld vervagen. Met ondermijning van het openbaar bestuur wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee besluitvorming beïnvloeden. Onder ondermijning wordt ook criminaliteit verstaan die gebruik maakt van de overheid of het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld criminelen die een vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste gezicht normale activiteit maar die uiteindelijk bedoeld is om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Ongewild faciliteert het bevoegd gezag met het afgeven van zo'n vergunning of subsidie de criminaliteit.

Wij gaan ondermijning actief bestrijden en stellen daarom allereerst beleid op om ondermijning tegen te gaan. Dit doen wij in nauwe afstemming met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en overige partners die over relevante informatie beschikken, zoals politie en belastingdienst. Vervolgens willen wij in de gemeentelijke organisatie een meldpunt instellen waar signalen van ondermijning gemeld kunnen worden. Vanuit dit meldpunt wordt het RIEC gevoed en dragen wij bij aan de landelijke aanpak tegen ondermijning.

G

Wat hebben wij gedaan?

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Terug naar navigatie - Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

In de gemeente bestaat behoefte aan locaties voor het organiseren van kleine en grotere evenementen. Hier is niet altijd een geschikte locatie voor beschikbaar. Wij willen in overleg met diverse organisaties beleid ontwikkelen over evenementenlocaties. Zowel locaties die hiervoor planologisch worden aangewezen, als locaties die eenmalig worden ingezet. Daarbij hebben wij aandacht voor aspecten als geluid, veiligheid en impact op de omgeving. Door een aantal ernstige incidenten elders in het land is de regelgeving voor het organiseren van evenementen de laatste jaren drastisch aangescherpt. Dit heeft ertoe geleid dat de procedure voor het aanvragen van een evenementenvergunning complex is geworden. Wij willen deze procedure zo mogelijk vereenvoudigen, zonder daarbij overigens de veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen.

G

Op 24 februari 2022 is het nieuwe evenementenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld.
Bij de vaststelling van het beleid is de afspraak gemaakt dat er een verdiepingsonderzoek moet gaan plaatsvinden naar de behoefte aan een centraal evenemententerrein. 

Wat hebben wij gedaan?

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Terug naar navigatie - Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Het in stand houden van een professionele brandweerorganisatie is in eerste instantie een taak van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Als gemeente Nunspeet maken wij hier deel van uit en voelen wij ons nauw verbonden met de lokale brandweerkorpsen Nunspeet en Elspeet. Wij willen, in samenspraak met de Veiligheidsregio, borgen dat wij een blijvend beroep kunnen doen op een enthousiast team van voldoende en adequaat toegeruste brandweervrijwilligers.

G

Wat hebben wij gedaan?

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Terug naar navigatie - Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Burgers voelen zich betrokken bij hun omgeving en denken mee om hun buurt veilig te maken en te houden. Wij zijn hier blij mee en zullen initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze ondersteunen.

G

Wat hebben wij gedaan?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Terug naar navigatie - Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat hebben wij gedaan?

Wettelijke indicatoren programma 6

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 6
Verwijzingen Halt.

Aantal Halt verwijzingen : 8

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0,65 0
2019 0,65 0,65
2020 0,65 0,65
2021 0 0,8

Winkeldiefstallen.

Aantal winkeldiefstallen: 21

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0,09 0,53
2019 0,5 0
2020 0,5 0
2021 0 0

Geweldsmisdrijven.

Aantal geweldsmisdrijven: 66

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,96 2,25
2019 1 0
2020 1 0
2021 0 0

Diefstallen uit woningen.

Aantal woninginbraken gemeente Nunspeet: 32

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,26 1,32
2019 1,96 0
2020 1,5 0
2021 0 0

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte).

Aantal per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,8 vernielingen per 1.000 inwoners 1,92 vernielingen per 1.000 inwoners
2019 2,9 vernielingen per 1.000 inwoners 2 vernielingen per 1.000 inwoners
2020 3 vernielingen per 1.000 inwoners 2,1 vernielingen per 1.000 inwoners
2021 2,2 vernielingen per 1.000 inwoners 2,3 vernielingen per 1.000 inwoners

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijz. 2021 inc. Begrotingswijz. 2021 str. Begr. na wijz. 2021 Werkelijk 2021 Saldo 2021
Lasten
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.442 110 0 1.552 1.557 -6
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 582 183 2 767 626 141
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 15 65 0 80 76 4
Totaal Lasten 2.038 358 2 2.398 2.259 139
Baten
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 0 0 0 0 -2 2
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 0 -72 0 -72 -50 -22
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 0 0 0 0 -19 19
Totaal Baten 0 -72 0 -72 -71 -1
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.038 286 2 2.326 2.188 138

Jaarverslag - Financiële analyse programma 6