Uitgaven

28,11%
€ 22.943
x € 1.000
28,11% Complete

Inkomsten

73,48%
€ -64.855
x € 1.000
73,48% Complete

Saldo

630,42%
€ -41.912
x € 1.000

Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

28,11%
€ 22.943
x € 1.000
28,11% Complete

Inkomsten

73,48%
€ -64.855
x € 1.000
73,48% Complete

Saldo

630,42%
€ -41.912
x € 1.000
-64.855 Inkomsten (x € 1.000)
22.943 Uitgaven (x € 1.000)
-41.912 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid Programma 9

Jaarverslag - Beleid Programma 9

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan
  • Treasurystatuut
  • Financiële verordening 2017

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Terug naar navigatie - Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Wij gaan extra middelen inzetten voor de digitale dienstverlening en de digitale toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie (website) en voor meer digitale producten. Als gemeente zijn we fysiek en digitaal goed toegankelijk. Voor iedereen! Inwoners denken actief mee met het beleid van de gemeente. Van jongerenparticipatie tot Adviesraad Sociaal Domein, van dorpsverenigingen tot belanghebbenden  bij infrastructurele projecten. We doen het samen.

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Terug naar navigatie - Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

De solide financiële huishouding van de afgelopen jaren zetten we voort. Als pijlers van het financiële beleid hanteren we een reëel sluitende meerjarenbegroting, systematisch toepassen van integraal risicomanagement en het vergroten van risicobewustzijn van bestuur en organisatie, waarbij een voldoende weerstandsvermogen onderdeel uitmaakt. De meerjarenbegroting gaan we meer  ‘smart’ maken, met een beperkt aantal indicatoren die de resultaten van het ingezette beleid beter zichtbaar maken. De lastendruk voor de burger houden we laag. De OZB gaan we alleen verhogen voor inflatie en zo nodig voor grote projecten, zoals onderwijshuisvesting, De Wiltsangh - incl. zwembad en sporthal -, stationsomgeving en duurzaamheid. We gaan ook voor de komende vier jaren uit van 100% kostendekking afvalinzameling / verwerking en riolering door afvalstoffen- en rioolheffingen.

G

Het ingezette financiële beleid van de voorgaande jaren is ook in 2021 toegepast.

Wat hebben wij gedaan?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

In het besturen van de gemeente en het uitvoeren van een`veelheid aan taken door de ambtelijke organisatie staat 1 thema centraal;  de dienstverlening aan de burger. Daarbij werken wij samen. Gemeente(raad), andere overheden, ondernemers en bedrijven, de  Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en natuurlijk de inwoners. De maatschappij verandert. De rol van de overheid verandert. Maar wat niet verandert is dat wij in constructieve samenwerking met anderen blijven werken aan een  duurzaam, sterk en sociaal Nunspeet. En de burger mag daarbij rekenen op een daadkrachtig en integer gemeentebestuur.

De al ingezette lijn om regels te vereenvoudigen of af te schaffen gaan wij doorzetten. De ambtelijke organisatie is open,  toegankelijk, scherp, wendbaar, betrouwbaar en sterk in het communiceren met de doelgroepen. We sturen op resultaat en  klanttevredenheid. Het thema dienstverlening krijgt hoge prioriteit, zowel aan de balie, aan de telefoon en online. 

Als gemeente zetten we in op goed werkgeverschap, met respect voor inzet en talent van medewerkers, waarbij we kansen bieden aan (jong) talent en verantwoordelijkheid nemen door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De externe inhuur gaan we beperken.

--

Wat hebben wij gedaan?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9

Wat hebben wij gedaan?

Wettelijke indicatoren programma 9

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 9
Formatie.

Fte per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6,58 fte per 1.000 inwoners 6,89 fte per 1.000 inwoners
2019 6,88 fte per 1.000 inwoners 6,81 fte per 1.000 inwoners
2020 7,18 fte per 1.000 inwoners 7,3 fte per 1.000 inwoners
2021 7,22 fte per 1.000 inwoners 7 fte per 1.000 inwoners

Bezetting.

Fte per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6,58 fte per 1.000 inwoners 6,5 fte per 1.000 inwoners
2019 6,88 fte per 1.000 inwoners 6,84 fte per 1.000 inwoners
2020 7,18 fte per 1.000 inwoners 6,8 fte per 1.000 inwoners
2021 6,84 fte per 1.000 inwoners 7 fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten.

Kosten per inwoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 710 Euro 711,2 Euro
2019 735,5 Euro 738,5 Euro
2020 710,32 Euro 755,4 Euro
2021 678,68 Euro 756 Euro

Externe inhuur.

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0,63 % 4 %
2019 0,58 % 4,13 %
2020 0,57 % 5,3 %
2021 0,51 % 8,39 %

Overhead.

% van taakveld 9.4 ten opzichte van de totale lasten

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,44 % 12,6 %
2019 11,61 % 13,68 %
2020 12,39 % 11,37 %
2021 11,56 % 13,65 %

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijz. 2021 inc. Begrotingswijz. 2021 str. Begr. na wijz. 2021 Werkelijk 2021 Saldo 2021
Lasten
9.1 Bestuur 1.714 92 0 1.807 1.733 74
9.2 Burgerzaken 1.210 167 0 1.377 1.239 138
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 339 3 19 360 331 30
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 149 0 0 149 169 -20
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 43 27 0 70 115 -44
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 691 8 3 702 640 61
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.918 277 57 2.251 2.064 187
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 5.256 989 -122 6.124 6.512 -388
9.5 Treasury -623 -100 15 -708 -541 -167
9.61 OZB Woningen 296 10 0 306 291 15
9.62 OZB NIET Woningen 35 0 0 35 41 -7
9.64 Belastingen Overig 82 0 0 82 78 4
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 164 127 -26 266 10 256
9.8 Overige Baten en Lasten 3.693 -1.625 -1.723 345 161 184
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 0 0 15 551 -536
Totaal Lasten 14.983 -25 -1.778 13.180 13.393 -213
Baten
9.1 Bestuur -331 0 0 -331 -312 -19
9.2 Burgerzaken -520 0 0 -520 -369 -151
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden -338 4 0 -334 -319 -15
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 0 -10 10
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -26 0 0 -26 -30 4
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -13 0 0 -13 0 -13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -57 0 0 -57 -69 12
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -145 -20 0 -165 -262 97
9.5 Treasury -483 53 -15 -445 -518 73
9.61 OZB Woningen -3.322 0 -775 -4.097 -4.065 -32
9.62 OZB NIET Woningen -1.560 0 0 -1.560 -1.823 263
9.64 Belastingen Overig -1.530 0 0 -1.530 -1.732 202
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds -42.589 -2.834 -89 -45.512 -46.050 538
9.8 Overige Baten en Lasten 0 30 0 30 -467 497
Totaal Baten -50.913 -2.767 -879 -54.559 -56.026 1.467
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -35.930 -2.792 -2.657 -41.379 -42.633 1.254
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 1.542 7.040 17 8.599 8.829 -230
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 1.771 5.919 -5 7.685 9.550 -1.865
Mutaties reserves 229 -1.121 -22 -914 721 -1.634

Jaarverslag - Financiële analyse programma 9

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden programma 9

Terug naar navigatie - Taakvelden programma 9

Wat hebben wij gedaan in 2021?