Uitgaven

4,46%
€ 3.638
x € 1.000
4,46% Complete

Inkomsten

5,81%
€ -5.126
x € 1.000
5,81% Complete

Saldo

22,37%
€ -1.488
x € 1.000

Jaarverslag - Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

4,46%
€ 3.638
x € 1.000
4,46% Complete

Inkomsten

5,81%
€ -5.126
x € 1.000
5,81% Complete

Saldo

22,37%
€ -1.488
x € 1.000
-5.126 Inkomsten (x € 1.000)
3.638 Uitgaven (x € 1.000)
-1.488 Saldo (x € 1.000)
 • Jaarverslag - Beleid Programma 3

Jaarverslag - Beleid Programma 3

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Integrale toekomstvisie Nunspeet
 • Woonvisie
 • Bouwverordening
 • Welstandsnota
 • Bestemmingsplannen
 • Nota Centrumvisie Nunspeet
 • Welstandsnota
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
 • Verordening Starterslening
 • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Terug naar navigatie - Het ruimtelijk beleid actualiseren

Ons ruimtelijk beleid is en blijft actueel. Door de nog vast te stellen Omgevingsvisie en –plan sluiten we aan bij de komende Omgevingswet. Wij blijven vasthouden aan zo veel mogelijk flexibele bestemmingsplannen, het benutten van (verruimde) bouwmogelijkheden en het meewerken aan partiële herzieningen. Ook gaan we de ‘flitsvergunning’ invoeren. Met een versnelde procedure kunnen dan bepaalde aanvragen voor een omgevingsvergunning sneller worden afgehandeld.

G

Wat hebben wij gedaan?

Wettelijke indicatoren programma 3

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 3
Gemiddelde WOZ waarde.

Duizend euro

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 253 283
2019 274 275
2020 299 290
2021 301 308

Nieuw gebouwde woningen.

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,72 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 12,32 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2019 28 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 14,56 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2020 16,6 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 19 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2021 10 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 12 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

Demografische druk.

Verhouding van aantal inwoners 0-15 jaar en 65+ ten opzichte van het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar in %.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55 % 54,92 %
2019 59,6 % 63,23 %
2020 59,6 % 63,51 %
2021 63,23 % 64,37 %

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

Eigenaar-bewoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 534 Euro 553 Euro
2019 544 Euro 556 Euro
2020 550 Euro 568 Euro
2021 575 Euro 634 Euro

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Eigenaar-bewoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 570 Euro 578 Euro
2019 590 Euro 602 Euro
2020 610 Euro 613 Euro
2021 625 Euro 680 Euro

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijz. 2021 inc. Begrotingswijz. 2021 str. Begr. na wijz. 2021 Werkelijk 2021 Saldo 2021
Lasten
3.1 Ruimtelijke Ordening 640 577 0 1.217 970 247
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 259 211 0 470 1.361 -891
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 130 46 0 175 131 44
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 1.138 36 0 1.174 1.176 -2
Totaal Lasten 2.167 869 0 3.037 3.638 -602
Baten
3.1 Ruimtelijke Ordening -115 0 0 -115 -344 229
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -652 -61 0 -713 -2.710 1.997
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -27 0 0 -27 -46 19
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -865 -122 0 -987 -2.026 1.039
Totaal Baten -1.659 -183 0 -1.842 -5.126 3.284
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 508 686 0 1.195 -1.488 2.682

Jaarverslag - Financiële analyse programma 3