Uitgaven

8,75%
€ 7.143
x € 1.000
8,75% Complete

Inkomsten

6,24%
€ -5.509
x € 1.000
6,24% Complete

Saldo

24,58%
€ 1.634
x € 1.000

Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en Milieu

Uitgaven

8,75%
€ 7.143
x € 1.000
8,75% Complete

Inkomsten

6,24%
€ -5.509
x € 1.000
6,24% Complete

Saldo

24,58%
€ 1.634
x € 1.000
-5.509 Inkomsten (x € 1.000)
7.143 Uitgaven (x € 1.000)
1.634 Saldo (x € 1.000)
 • Jaarverslag - Beleid Programma 4

Jaarverslag - Beleid Programma 4

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs), vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Terug naar navigatie - Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Om het restafval bij huishoudens te verminderen maken we het storten van grof vuil laagdrempelig.

--

Wat hebben wij gedaan?

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

Terug naar navigatie - Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

De leefomgeving gaan we steeds meer klimaatbestendig inrichten. Hemelwater wordt afgekoppeld, en de straatverlichting gaan we  vervangen door ledverlichting, indien dat financieel of duurzaam rendabel is.

G

Wat hebben wij gedaan?

Meer inwoners leven actief en gezond

Terug naar navigatie - Meer inwoners leven actief en gezond

Gezond en actief leven vermindert de kans op verschillende ziekten. Ook voel je je fitter, zit je lekkerder in je vel en ben je onder de mensen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om iets voor anderen te kunnen betekenen. We zetten daarom volop in op een actief en gezond leven.

--

Wat hebben wij gedaan?

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Terug naar navigatie - Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

We gaan de verduurzaming van de bebouwde omgeving versnellen, zowel bij particuliere als sociale woningen. De volgende fases in de woonwijk Molenbeek worden bijvoorbeeld al gasloos aangelegd. Ook gaan we het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en initiatieven voor duurzame opwekking van energie ondersteunen. De duurzaamheidslening blijft bestaan.

G

Wat hebben wij gedaan?

Wettelijke indicatoren programma 4

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 4
Omvang huishoudelijk restafval.

195 Kg/inwoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 193 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2019 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 199 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2020 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 192 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2021 196 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 208 Kg huishoudelijk restafal per inwoner

Hernieuwbare elektriciteit.

5%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,5 % 2,8 %
2019 2,5 % 3,9 %
2020 3,5 % 4,2 %
2021 4,5 % 6,4 %

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijz. 2021 inc. Begrotingswijz. 2021 str. Begr. na wijz. 2021 Werkelijk 2021 Saldo 2021
Lasten
4.1 Volksgezondheid 1.176 52 26 1.253 1.213 40
4.2.1 Riolering financiën 6 0 0 6 663 -657
4.2.2 Riolering OR 1.425 10 8 1.443 978 465
4.2.3 Riolering Infra 229 0 0 229 256 -28
4.3.1 Afval Financiën 3 0 0 3 8 -4
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 2.220 45 0 2.265 2.312 -47
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 0 0 23 16 7
4.4.2 Milieubeheer ROV 358 237 14 609 410 199
4.4.3 Milieubeheer VTH 885 15 0 900 906 -7
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 357 23 0 379 381 -2
Totaal Lasten 6.680 381 47 7.109 7.143 -34
Baten
4.1 Volksgezondheid -13 0 0 -13 -15 2
4.2.1 Riolering financiën -1.860 0 0 -1.860 -1.969 109
4.2.2 Riolering OR -5 0 0 -5 -52 48
4.2.3 Riolering Infra 0 0 0 0 -26 26
4.3.1 Afval Financiën -2.318 0 0 -2.318 -2.285 -33
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -421 0 0 -421 -485 64
4.4.2 Milieubeheer ROV 0 0 -14 -14 -164 150
4.4.3 Milieubeheer VTH -34 0 0 -34 -25 -9
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -413 0 0 -413 -487 74
Totaal Baten -5.064 0 -14 -5.078 -5.509 430
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.616 381 34 2.031 1.634 397

Jaarverslag - Financiële analyse programma 4