Uitgaven

1,17%
€ 956
x € 1.000
1,17% Complete

Inkomsten

2,32%
€ -2.048
x € 1.000
2,32% Complete

Saldo

16,42%
€ -1.092
x € 1.000

Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken

Uitgaven

1,17%
€ 956
x € 1.000
1,17% Complete

Inkomsten

2,32%
€ -2.048
x € 1.000
2,32% Complete

Saldo

16,42%
€ -1.092
x € 1.000
-2.048 Inkomsten (x € 1.000)
956 Uitgaven (x € 1.000)
-1.092 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid Programma 8

Jaarverslag - Beleid Programma 8

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket
  • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
  • Samenwerking Veluwe op 1
  • Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken
  • Koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

 

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Wij zetten in op een sterkere locale economie

Terug naar navigatie - Wij zetten in op een sterkere locale economie

Een gezonde lokale economie is goed voor iedereen. Dat gaan we stimuleren, faciliteren en ver-sterken, waarbij we ons vooral  richten op het midden- en kleinbedrijf. Start-ups en zzp-ers willen we faciliteren, bijvoorbeeld met een bedrijfsverzamelgebouw. Op bedrijventerrein De Kolk is de bouw gestart. In de komende jaren zal De Kolk verder worden ontwikkeld. Parkmanagement is een  belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit op het bedrijventerrein. In Elspeet gaat de bedrijvenstrip aangelegd worden. Bestaande bedrijventerreinen willen we vitaal en toekomstbestendig houden, eventueel met ook daar Parkmanagement. Samenwerking met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties vinden we belangrijk. We geven hier invulling aan door te helpen bevorderen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. We onderzoeken of aansluiting bij de regio Zwolle mogelijk en zinvol is. We bezoeken regelmatig bedrijven en ook via onze  bedrijfscontactfunctionaris onderhouden we de relaties met het bedrijfsleven. We blijven investeren in een aantrekkelijk  centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod in combinatie met de groene omgeving, de goede bereikbaarheid en een mooi cultuuraanbod.

G

Wat hebben wij gedaan?

Wettelijke indicatoren programma 8

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 8
Functiemenging.

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55,4 % 56,6 %
2019 56,2 % 56,9 %
2020 56 % 56,8 %
2021 57,3 % 56,7 %

Vestigingen van bedrijven.
Periode Begroting Jaarrekening
2018 2340 2460
2019 2475 2483
2020 2500 2590
2021 2500 2700

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijz. 2021 inc. Begrotingswijz. 2021 str. Begr. na wijz. 2021 Werkelijk 2021 Saldo 2021
Lasten
8.1 Economische Ontwikkeling 332 137 0 468 350 118
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 216 0 0 216 210 6
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 66 16 -8 74 71 3
8.4.1 Economische promotie BeM 283 69 0 352 316 36
8.4.2 Economische promotie Financiën 15 24 0 39 9 31
Totaal Lasten 912 246 -8 1.150 956 194
Baten
8.1 Economische Ontwikkeling 0 -49 0 -49 -57 8
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 -21 21
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -142 -31 0 -173 -104 -70
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.436 0 0 -1.436 -1.867 431
Totaal Baten -1.578 -81 0 -1.659 -2.048 390
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -666 166 -8 -508 -1.092 583

Jaarverslag - Financiële analyse programma 8