Jaarrekening - Balans

Balans

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020
(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
Vaste activa Investeringen met een economisch nut 30.637 25.894
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven. 3.684 3.993
Strategische gronden 4.239 2.473
Investeringen met een maatschappelijk nut 23.704 17.174
Materiële vaste activa 62.264 49.534
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen 2.231 743
Leningen personeelsleden 31 34
Leningen verbonden partijen 0 0
Overige leningen 2.552 2.947
Financiële vaste activa 4.814 3.724
Totaal vaste activa 67.078 53.258
Vlottende activa Bouwgronden in exploitatie 11.494 4.962
Voorraden 11.494 4.962
Vorderingen op openbare lichamen 10 131
Overige vorderingen 1.270 1.099
Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) 1.360 627
Uitzettingen in 's Rijks schatkist 1.414 18.037
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 4.054 19.894
Liquide middelen 57 35
De van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel 42 335
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 11.449 8.065
Overlopende activa 11.491 8.400
Totaal vlottende activa 27.096 33.291
TOTAAL ACTIVA 94.174 86.549
31-12-2021 31-12-2020
PASSIVA (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
Vaste passiva
Algemene reserve 3.074 2.526
Bestemmingsreserves 51.853 44.437
Bestemmingsreserve gerealiseerd resultaat 6.648 7.243
Eigen vermogen 61.575 54.206
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.659 2.783
Voorziening ter egalisering van kosten 90 110
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangings- investeringen waarvoor een heffing wordt geheven 0 0
Voorziening voor bestemmings- gebonden middelen van derden 5.070 4.828
Voorzieningen 7.819 7.721
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 7.627 9.158
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 7.627 9.158
Totaal vaste passiva 77.021 71.085
Vlottende passiva
Crediteuren 4.367 4.411
Overige schulden 185 243
Kasgeldleningen
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 4.552 4.654
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 6.555 3.565
Van overheidslichamen vooruit- ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van:
- het Rijk 5.737 356
- de Provincie 275
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen 34 6.889
Overlopende passiva 12.601 10.810
Totaal vlottende passiva 17.153 15.464
TOTAAL PASSIVA 94.174 86.549
Gewaarborgde leningen € 92.599 € 87.395