Sitemap

Jaarstukken 2021 van de gemeente Nunspeet Blz. 1
Jaarstukken van de gemeente Nunspeet 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Raadsvoorstel Blz. 5
Exceltabel Blz. 6
Tekst 2 Blz. 7
tekst 3 Blz. 8
Jaarverslag - Algemene gegevens Blz. 9
Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 10
Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 11
Jaarverslag - Kerngegevens Blz. 12
Kerngegevens Blz. 13
Jaarverslag - Programmaverantwoording Blz. 14
Programmaverantwoording Blz. 15
Specificatie programmaverantwoording Blz. 16
Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein Blz. 17
Jaarverslag - Beleid Programma 1 Blz. 18
Inleiding Blz. 19
Bestuurlijke kaders Blz. 20
Wat hebben wij bereikt? Blz. 21
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 22
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 23
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 24
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 25
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 26
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 27
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 28
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 29
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 30
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 31
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 32
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 33
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 34
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 35
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 36
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 37
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 38
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 39
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 40
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 41
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 42
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 43
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 44
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 45
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 46
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 47
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 48
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 49
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 50
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 51
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 52
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 1 Blz. 53
Formatie-uitbreiding consulent schuldhulpverlening Blz. 54
Stijging kosten Jeugdzorg Blz. 55
Wettelijke indicatoren programma 1 Blz. 56
Wat heeft het gekost? Blz. 57
Jaarverslag - Financiële analyse programma 1 Blz. 58
Wat hebben wij bereikt? Blz. 59
Taakvelden Programma 1 Blz. 60
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 61
1.2 Wijkteams Blz. 62
1.3 Inkomensregelingen Blz. 63
1.4 Begeleide participatie Blz. 64
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 65
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 66
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 67
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 68
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 69
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 70
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 71
Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs Blz. 72
Jaarverslag - Beleid Programma 2 Blz. 73
Inleiding Blz. 74
Bestuurlijke kaders Blz. 75
Wat hebben wij bereikt? Blz. 76
Iedereen gaat naar school Blz. 77
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 78
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 79
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 80
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 2 Blz. 81
Aanvullend krediet Juniorcollege Blz. 82
Stijging bouwkosten onderwijzhuisvesting Blz. 83
Wettelijke indicatoren programma 2 Blz. 84
Wat heeft het gekost? Blz. 85
Jaarverslag - Financiële analyse programma 2 Blz. 86
Wat hebben wij bereikt? Blz. 87
Taakvelden programma 2 Blz. 88
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 89
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 90
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 91
Jaarverslag - Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 92
Jaarverslag - Beleid Programma 3 Blz. 93
Inleiding Blz. 94
Bestuurlijke kaders Blz. 95
Wat hebben wij bereikt? Blz. 96
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 97
Actualisatie Woonvisie. Blz. 98
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 99
Faciliteren CPO. Blz. 100
Implementeren Omgevingswet. Blz. 101
Invoeren flitsvergunning. Blz. 102
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 103
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 104
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 3 Blz. 105
Formatie duurzaamheid en vastgoed 2,44 fte Blz. 106
Lagere leges na invoering omgevingswet Blz. 107
Vergunningverlener Wabo Blz. 108
Wettelijke indicatoren programma 3 Blz. 109
Wat heeft het gekost? Blz. 110
Jaarverslag - Financiële analyse programma 3 Blz. 111
Wat hebben wij bereikt? Blz. 112
Taakvelden programma 3 Blz. 113
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 114
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 115
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 116
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 117
Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en Milieu Blz. 118
Jaarverslag - Beleid Programma 4 Blz. 119
Inleiding Blz. 120
Bestuurlijke kaders Blz. 121
Wat hebben wij bereikt? Blz. 122
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 123
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 124
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 125
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 126
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 127
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 128
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 129
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 130
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 131
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 132
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 133
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 134
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 135
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 136
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 137
Besparen op verbruik van energie. Blz. 138
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 139
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 140
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 141
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 142
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 143
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 144
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 145
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 146
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 147
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 148
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4 Blz. 149
Aanleg IT riool Hulstweg Blz. 150
Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost Blz. 151
Uitbreiding begraafplaatsarealen Blz. 152
Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen Blz. 153
Wettelijke indicatoren programma 4 Blz. 154
Wat heeft het gekost? Blz. 155
Jaarverslag - Financiële analyse programma 4 Blz. 156
Wat hebben wij bereikt? Blz. 157
Taakvelden programma 4 Blz. 158
4.1 Volksgezondheid Blz. 159
4.2.1 Riolering financiën Blz. 160
4.2.2 Riolering OR Blz. 161
4.2.3 Riolering Infra Blz. 162
4.3.1 Afval Financiën Blz. 163
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 164
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 165
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 166
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 167
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 168
Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 169
Jaarverslag - Beleid Programma 5 Blz. 170
Inleiding Blz. 171
Bestuurlijke kaders Blz. 172
Wat hebben wij bereikt? Blz. 173
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 174
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 175
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 176
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 177
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 178
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 179
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 180
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 181
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 182
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 183
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 184
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 185
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 186
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 187
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 188
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5 Blz. 189
Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeet Blz. 190
Bijdrage mobiliteitsfonds Blz. 191
Gebiedsgerichte samenwerkig en uitvoeringskracht in de kop van de veluwe voor de regio Zwolle Blz. 192
Herinrichting Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom Blz. 193
Renovatie fiedspad Gortelseweg Blz. 194
Renovatie fietspad Turfbergweg Blz. 195
Stationsomgeving Blz. 196
Uitbreiding areaal onkruidbestrijding op verhardingen Blz. 197
Verhogen bijdrage Collectief vraagafhankelijk vervoer Blz. 198
Verhogen onderhoudsbudget marktplein Blz. 199
Vervangen asfaltzaag Blz. 200
Vervangen houten brug Beethovenlaan Blz. 201
Vervangen lichtmasten Blz. 202
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 203
Wettelijke indicatoren programma 5 Blz. 204
Wat heeft het gekost? Blz. 205
Jaarverslag - Financiële analyse programma 5 Blz. 206
Wat hebben wij bereikt? Blz. 207
Taakvelden programma 5 Blz. 208
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 209
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 210
5.2 Parkeren Blz. 211
5.4 Economische Havens Blz. 212
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 213
Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid Blz. 214
Jaarverslag - Beleid Programma 6 Blz. 215
Inleiding Blz. 216
Bestuurlijke kaders Blz. 217
Wat hebben wij bereikt? Blz. 218
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 219
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 220
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 221
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 222
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 223
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 224
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 225
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 226
Ondermijning wordt actief bestreden Blz. 227
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 228
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 229
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 230
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 231
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 232
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 233
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 234
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 235
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 236
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 237
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 238
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 239
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 240
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 6 Blz. 241
Formatie uitbreiding Openbare orde en veiligheid (18 uur per week) Blz. 242
Hogere bijdrage VNOG Blz. 243
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 244
Wettelijke indicatoren programma 6 Blz. 245
Wat heeft het gekost? Blz. 246
Jaarverslag - Financiële analyse programma 6 Blz. 247
Wat hebben wij bereikt? Blz. 248
Taakvelden programma 6 Blz. 249
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 250
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 251
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 252
Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 253
Jaarverslag - Beleid Programma 7 Blz. 254
Inleiding Blz. 255
Bestuurlijke kaders Blz. 256
Wat hebben wij bereikt? Blz. 257
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 258
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 259
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 260
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 261
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 262
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 263
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 264
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 265
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 266
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 267
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 268
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 269
Wijkgericht werken Blz. 270
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 271
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7 Blz. 272
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden Blz. 273
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden Blz. 274
Budgetsubsidie Stichting Cultuurkust Blz. 275
Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031 Blz. 276
Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof Blz. 277
Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof Blz. 278
Susidie Nunspeet uit de kunst Blz. 279
Uitbreiding groenareaal openbaar groen Blz. 280
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' Blz. 281
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' Blz. 282
Vervangen 1 sportveld Blz. 283
Vervangen 1 sportveld Blz. 284
Vervangen Piaggio I (kantonniersvoertuig inclusief opbouw) Blz. 285
Wettelijke indicatoren programma 7 Blz. 286
Wat heeft het gekost? Blz. 287
Jaarverslag - Financiële analyse programma 7 Blz. 288
Wat hebben wij bereikt? Blz. 289
Taakvelden programma 7 Blz. 290
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 291
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 292
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 293
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa Blz. 294
7.4 Musea Blz. 295
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 296
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 297
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 298
7.6 Media Blz. 299
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 300
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 301
Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken Blz. 302
Jaarverslag - Beleid Programma 8 Blz. 303
Inleiding Blz. 304
Bestuurlijke kaders Blz. 305
Wat hebben wij bereikt? Blz. 306
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 307
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 308
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 309
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 310
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 311
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 312
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 313
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 314
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 8 Blz. 315
Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe Blz. 316
Regiodag Blz. 317
Wettelijke indicatoren programma 8 Blz. 318
Wat heeft het gekost? Blz. 319
Jaarverslag - Financiële analyse programma 8 Blz. 320
Wat hebben wij bereikt? Blz. 321
Taakvelden programma 8 Blz. 322
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 323
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 324
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 325
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 326
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 327
Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 328
Jaarverslag - Beleid Programma 9 Blz. 329
Inleiding Blz. 330
Bestuurlijke kaders Blz. 331
Wat hebben wij bereikt? Blz. 332
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 333
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 334
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 335
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 336
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 337
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 338
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 339
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9 Blz. 340
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 341
Audits Blz. 342
Bewustwording Informatieveiligheid en Privacy Blz. 343
Bijstelling uitgaven verkiezingen Blz. 344
Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis Blz. 345
Formatie Klant Contact Centrum (KCC)/Telefonisch informatiepunt (Tip) Blz. 346
Formatie uitbreiding n.a.v aanpassing organisatiestructuur Blz. 347
ICT infrastructuur streekarchivaat Blz. 348
Integrale aanmeldzuil Blz. 349
Licenties Scienta Blz. 350
Ondersteuning Privacy Blz. 351
Opstellen protocollen Blz. 352
Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak Blz. 353
Taxatie gemeentelijke gebouwen Blz. 354
Verhogen onderhoud CiVision middelen Blz. 355
Vervangen 2 toga's Blz. 356
Vervangen CV Harderwijkerweg 370 Blz. 357
Vervangen CV Kroonlaan 13 Blz. 358
Vervangen DigiEplan Blz. 359
Vervangen financieel systeem Blz. 360
Vervangen systeem burgerzaken Blz. 361
Vervangen systeem sociaal domein Blz. 362
Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding Blz. 363
WOZ validatie en correctie Blz. 364
Wettelijke indicatoren programma 9 Blz. 365
Wat heeft het gekost? Blz. 366
Jaarverslag - Financiële analyse programma 9 Blz. 367
Wat hebben wij bereikt? Blz. 368
Taakvelden programma 9 Blz. 369
9.1 Bestuur Blz. 370
9.10 Mutaties reserves Blz. 371
9.2 Burgerzaken Blz. 372
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 373
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 374
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 375
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 376
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 377
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 378
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 379
9.5 Treasury Blz. 380
9.61 OZB Woningen Blz. 381
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 382
9.64 Belastingen Overig Blz. 383
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds Blz. 384
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 385
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 386
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 387
Jaarverslag - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 388
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 389
Waterbeheer Blz. 390
Wegenbeheer Blz. 391
Openbaar groen Blz. 392
Openbare verlichting Blz. 393
Bossen en natuurterreinen Blz. 394
Gebouwen Blz. 395
Jaarverslag - Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 396
Inleiding Blz. 397
Weerstandscapaciteit Blz. 398
Weerstandscapaciteit 2021 Blz. 399
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 400
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 401
a. Juridische risico’s Blz. 402
b. Financiële risico’s Blz. 403
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 404
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 405
e. Milieurisico’s Blz. 406
f. Verbonden partijen Blz. 407
g. Risico’s sociaal domein Blz. 408
h. Reguliere risico’s Blz. 409
Beheersing van risico’s Blz. 410
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 411
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 412
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 413
Toelichting kengetallen Blz. 414
Jaarverslag - Paragraaf Financiering Blz. 415
Algemeen Blz. 416
Schatkistbankieren Blz. 417
Risicobeheer Blz. 418
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 419
Financieringspositie Blz. 420
Liquiditeitspositie Blz. 421
Leningenportefeuille Blz. 422
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 423
Omslagrente Blz. 424
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 425
Jaarverslag - Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 426
Inleiding Blz. 427
Organisatieontwikkelingen Blz. 428
Kwaliteitszorg Blz. 429
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 430
Planning & control Blz. 431
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 432
Doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 433
Informatieveiligheid Blz. 434
Subsidies Blz. 435
Jaarverslag - Paragraaf Verbonden partijen Blz. 436
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 437
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 438
NV Alliander Blz. 439
NV Vitens Blz. 440
NV Afvalsturing Friesland Blz. 441
NV Inclusief Groep Blz. 442
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 443
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 444
Leisurelands Blz. 445
Coöperatie Gastvrije Randmeren Blz. 446
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 447
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 448
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 449
Sportbedrijf Nunspeet Blz. 450
Jaarverslag - Paragraaf Grondbeleid Blz. 451
Inleiding Blz. 452
Beleid in ontwikkeling Blz. 453
Bestaand beleid Blz. 454
Financieel kader Blz. 455
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 456
Jaarverslag - Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 457
Algemeen Blz. 458
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 459
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 460
Ad 1. Onroerendezaakbelastingen Blz. 461
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 462
Ad 3. Precariobelasting Blz. 463
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 464
Ad 5 Rioolheffing Blz. 465
Ad 6 Rechten Blz. 466
Kwijtschelding Blz. 467
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 468
Jaarrekening - Balans Blz. 469
Balans Blz. 470
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten in de rekening en begrotingsrechtmatigheid Blz. 471
Programmaverantwoording Blz. 472
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 473
Overzicht overschrijdingen per programma Blz. 474
Toelichting lastenoverschrijdingen Blz. 475
Jaarrekening - Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Blz. 476
Grondslagen voor waardering Blz. 477
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 478
Jaarrekening - Toelichting op de balans Blz. 479
Activa Blz. 480
Vaste activa Blz. 481
Vlottende activa Blz. 482
Schatkistbankieren Blz. 483
Liquide middelen en overlopende activa Blz. 484
Passiva Blz. 485
Vaste passiva Blz. 486
Vlottende passiva Blz. 487
Jaarrekening - Incidentele baten en lasten Blz. 488
Incidentele baten en lasten Blz. 489
Jaarrekening - Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 490
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 491
Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens Blz. 492
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 493
Jaarrekening - SiSa verantwoording (Single information, single audit) Blz. 494
Verantwoordingsinformatie Blz. 495
Jaarrekening - Overzicht taakvelden Blz. 496
Overzicht taakvelden Blz. 497
Vaststellingsbesluit Blz. 498
Vaststellingsbesluit Blz. 499
Bijlagen Blz. 500
Bijlage 1 - Staat van reserves en voorzieningen Blz. 501
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 502
Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten Blz. 503
Overhevelingen 2021 Blz. 504
Bijlage 3 - Begrippenlijst Blz. 505
Begrippenlijst Blz. 506
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap