Uitgaven

38,91%
€ 31.756
x €1.000
38,91% Complete

Inkomsten

8,58%
€ -7.573
x €1.000
8,58% Complete

Saldo

363,75%
€ 24.183
x €1.000

Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein

Uitgaven

38,91%
€ 31.756
x €1.000
38,91% Complete

Inkomsten

8,58%
€ -7.573
x €1.000
8,58% Complete

Saldo

363,75%
€ 24.183
x €1.000
-7.573 Inkomsten (x €1.000)
31.756 Uitgaven (x €1.000)
24.183 Saldo (x €1.000)
 • Jaarverslag - Beleid Programma 1

Jaarverslag - Beleid Programma 1

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo gemeente Nunspeet 2020
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Nunspeet 2020
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2018;
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022
 • Beleidsregels tijdelijke overbrugging noodzakelijke kosten gemeente Nunspeet 2021
 • Beleidsregels tijdelijke overbrugging noodzakelijke kosten gemeente Nunspeet 2021-II
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2022

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Terug naar navigatie - Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Als gemeente bieden we ondersteuning en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. We gaan ervanuit dat mensen hier op een nette manier mee omgaan en hier niet ten onrechte gebruik van maken, waardoor anderen daar direct of indirect hinder van ondervinden.

G

Participatiewet: de boete is geborgd in de regelgeving. Voor handhaving/opsporing wordt gebruik gemaakt van de sociale recherche.
Wmo: de Wmo staat een sanctie niet toe. Regionaal wordt het actieplan Zorgfraude opgezet.  In de verordening is geborgd dat onrechtmatig verstrekte voorzieningen geheel of gedeeltelijk teruggevorderd kunnen worden. Het college kan bij een PGB de Sociale Verzekeringsbank verzoeken tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het PGB. 

Om fraude in de zorg op te sporen, hebben toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties de krachten gebundeld in het informatieknooppunt zorgfraude (IKZ). Het college heeft besloten zich aan te sluiten bij dit informatieknooppunt (voor Wmo en Jeugd).

 

 

Wat hebben wij gedaan?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Terug naar navigatie - Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Het is belangrijk je dag op een goede manier te kunnen invullen. Behoeften en wensen van mensen zijn hierin niet gelijk. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor mensen zijn om zelf invulling te kunnen geven aan hun dag en daarmee aan hun  leven. Dit geldt voor iedereen die het nodig heeft, vanuit zijn of haar eigen omstandigheden. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor onderwijs, betaald werk, vrijwilligerswerk en de ontmoeting met anderen. Een zinvolle daginvulling is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor wij op dit vlak ook ondersteuning bieden in verschillende vormen.

G

Wat hebben wij gedaan?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Terug naar navigatie - Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Het is belangrijk dat de lijn preventie – ondersteuning – zorg goed staat. Dit betekent dat er goede basisvoorzieningen zijn, dat  mensen naar elkaar kunnen omzien, dat er een goed leef- en opvoedklimaat is, dat mensen kunnen kiezen voor goede zorg en daarbij  zo nodig ondersteund worden. Dat inwoners de ondersteuning of zorg krijgen die zij nodig hebben, passend bij hun situatie. Niet te licht, maar ook niet te zwaar. Er zijn kwetsbare inwoners die zelf niet volledig de juiste ondersteuning kunnen vragen en ook niet volledig zelf regie kunnen voeren. Er is een vangnet voor inwoners als het echt niet meer lukt op eigen kracht verder te gaan. We  staan voor een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden waar de inwoner mee worstelt, en de samenhang daartussen. Het perspectief van de inwoner is leidend. Ook op organisatorisch gebied werken we samen in het sociaal -, medisch - en veiligheidsdomein, zodat inwoners beter geholpen worden.

G

Het is belangrijk dat de lijn preventie – ondersteuning – zorg goed staat. Dit betekent dat er goede basisvoorzieningen zijn, dat  mensen naar elkaar kunnen omzien, dat er een goed leef- en opvoedklimaat is, dat mensen kunnen kiezen voor goede zorg en daarbij  zo nodig ondersteund worden. Dat inwoners de ondersteuning of zorg krijgen die zij nodig hebben, passend bij hun situatie. Niet te licht, maar ook niet te zwaar. Er zijn kwetsbare inwoners die zelf niet volledig de juiste ondersteuning kunnen vragen en ook niet volledig zelf regie kunnen voeren. Er is een vangnet voor inwoners als het echt niet meer lukt op eigen kracht verder te gaan. We  staan voor een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden waar de inwoner mee worstelt, en de samenhang daartussen. Het perspectief van de inwoner is leidend. Ook op organisatorisch gebied werken we samen in het sociaal -, medisch - en veiligheidsdomein, zodat inwoners beter geholpen worden.

Wat hebben wij gedaan?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Met betrokkenheid voel je je verbonden met anderen, de omgeving waar je woont en de organisatie waarvoor je werkt. Betrokken mensen zijn hulpvaardiger, trotser, gezonder, meer tevreden en energieker. En tonen meer eigen initiatief om de eigen omgeving te verbeteren. Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners en zorgen voor een goede infrastructuur waarin betrokkenheid in de eigen leefomgeving goed een plaats krijgt. Dit betekent aan de ene kant dat wij initiatieven faciliteren, maar ook dat wij loslaten zodat inwoners zelf initiatief kunnen nemen.

G

Met betrokkenheid voel je je verbonden met anderen, de omgeving waar je woont en de organisatie waarvoor je werkt. Betrokken mensen zijn hulpvaardiger, trotser, gezonder, meer tevreden en energieker. En tonen meer eigen initiatief om de eigen omgeving te verbeteren. Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners en zorgen voor een goede infrastructuur waarin betrokkenheid in de eigen leefomgeving goed een plaats krijgt. Dit betekent aan de ene kant dat wij initiatieven faciliteren, maar ook dat wij loslaten zodat inwoners zelf initiatief kunnen nemen.

Wat hebben wij gedaan?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veiligheid en zorg gaan hand in hand. Door samenhang, samenwerking en een sluitende aanpak proberen we schade / letsel die voortkomt uit de inbreng van andere mensen c.q. de sociale omgeving, zoveel mogelijk te beperken dan wel te voorkomen. Inwoners mogen zich niet onveilig voelen. We willen huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen, terugdringen en de schade beperken. We willen zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, doorbreken. Er ligt een grote opgave om samen het verschil te maken. We hebben elkaar nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken.

G

Wat hebben wij gedaan?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn. We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. Daar staat tegenover dat we de plicht hebben om goed te zorgen voor mensen die voor een langere tijd niet in staat zijn om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of handicap. Financieel zelfredzaam zijn betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig hulp moeten inroepen. Goed omgaan met geld is voor sommigen steeds lastiger. We voorkomen en bestrijden sociale uitsluiting van onze inwoners zodat zij beschikken over een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardig  maatschappelijk kunnen participeren. Eigen verantwoordelijkheid blijft daarbij het uitgangspunt, maar we realiseren ons ook dat het voor inwoners soms moeilijk is om die verantwoordelijkheid waar te maken. Niet iedereen is daartoe in gelijke mate in staat en psychologische mechanismen kunnen de zaken nog eens bemoeilijken. Er is preventie tot en met nazorg met als doel zowel financiële problemen, als de oorzaak hiervan, op te lossen of te stabiliseren zodat ze geen belemmering vormen om mee te doen aan de samenleving. De inwoner blijft (zoveel mogelijk) zelf verantwoordelijk en we werken integraal.

G

Het huidige bestaanszekerheidbeleid is geënt op het onderzoek naar de zgn. armoedeval. 

Er is een Sociaal Domein-brede communicatiekalender opgesteld. Deze wordt ieder jaar herijkt.

In 2021 is het Financieel Trefpunt geopend waar meerdere maatschappelijke partijen samenwerken om financiële vragen laagdrempelig te kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn we in 2021 gestart met 'vroegsignalering' van schulden, waarbij we mensen persoonlijk benaderen als er sprake is van betalingsachterstanden bij huur, gas/water/licht en zorgverzekering en hen een vrijblijvend hulpaanbod doen.

Wat hebben wij gedaan?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Het is belangrijk dat mensen snappen hoe de Nederlandse samenleving werkt en dat zij goed kunnen deelnemen aan de samenleving. Essentieel daarbij is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is veel informatie digitaal te vinden, en worden zaken met bedrijven en de overheid steeds meer digitaal afgehandeld. Een belangrijke voorwaarde is dat inwoners digitaal vaardig genoeg zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van digitale diensten om zo zelfstandig zaken te kunnen (blijven) doen.

G

Het is belangrijk dat mensen snappen hoe de Nederlandse samenleving werkt en dat zij goed kunnen deelnemen aan de samenleving. Essentieel daarbij is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is veel informatie digitaal te vinden, en worden zaken met bedrijven en de overheid steeds meer digitaal afgehandeld. Een belangrijke voorwaarde is dat inwoners digitaal vaardig genoeg zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van digitale diensten om zo zelfstandig zaken te kunnen (blijven) doen.

Wat hebben wij gedaan?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Terug naar navigatie - Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

We streven naar een samenleving waarin iedereen van betekenis is en kan meedoen. Dit doen we door in te zetten op ontwikkeling in participatie en via duurzame inzetbaarheid in werk, ondersteund door een proces van ontwikkelen – leren – werken. Een greep uit de redenen om te werken: zinvol bezig zijn, bijdragen aan de samenleving, financiële redzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, een goed dagritme, mensen ontmoeten, geld om te sparen en om van te ontspannen en meer genieten van je vrije tijd. Zo werkt werk  door op veel verschillende levensgebieden, waardoor wij hier vol op inzetten.

G

We hebben in 2021 'integrale werktrajecten' samen met de Inclusief Groep ontwikkeld. Deze ontwikkeling is momenteel in de afrondende fase. Voor verschillende doelgroepen zijn integrale trajecten opgezet, die de inwoner (met zijn individuele en specifieke belemmeringen) op weg moet helpen naar werk. Hierbij maakten we gebruik van o.a. FactorWerk.

Wat hebben wij gedaan?

Wettelijke indicatoren programma 1

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 1
Banen.

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2018 780 832
2019 0 838
2020 832 844
2021 800 847

Jongeren met een delict voor de rechter.

12 t/m 21 jarigen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 0
2019 15 0
2020 15 0
2021 15 11

Netto Participatiegraad.

% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft

Periode Begroting Jaarrekening
2018 67 % 67,8 %
2019 68,8 % 69,4 %
2020 69,7 % 71,7 %
2021 67 % 71,1 %

Werkloze jongeren.

% 16 t/m 21 jarigen

Cijfers van Verwey Jonker Instituut worden niet meer geüpdatet. Gegevens 2021 dus onbekend.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 % 1,22 %
2019 1,22 % 1,22 %
2020 1,2 % 1,2 %
2021 1,2 % 0 %

Personen met een bijstandsuitkering.

Aantal per 10.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 176
2019 101 169
2020 175 190,3
2021 180 174,9

Personen met een lopend re-intergratietraject.

Aantal per 10.000 inwoners

 

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 167
2019 145 145
2020 170 154
2021 170 147

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp.

% van populatie <= 18 jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2018 8 % 10,1 %
2019 10 % 9,8 %
2020 10 % 7,1 %
2021 10 % 8,2 %

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering.

%

Nunspeet verantwoord het werkelijk aantal.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6 0
2019 6 8
2020 6 2
2021 6 11

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering.

% van populatie van 12 - 23 jaar

*Nunspeet gebruikt werkelijke aantallen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 10 59
2019 50 59
2020 50 65
2021 0 73

Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO.

Aantal per 10.000 inwoners 2019: 350

Aantal per 10.000 inwoners 2020: 450

Aantal per 10.000 inwoners 2021: 490

Aantal per 10.000 inwoners 2022: 500

Periode Begroting Jaarrekening
2018 450 513
2019 450 508
2020 500 611
2021 575 636

Kinderen in uitkeringsgezinnen.

Kinderen in bijstandsgezinnen wordt niet meer bijgehouden door Verwey Jonker Instituut. Gegevens 2021 dus onbekend.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,5 % 2,5 %
2019 2,5 % 3 %
2020 2,5 % 2,22 %
2021 2,5 % 0 %

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijz. 2021 inc. Begrotingswijz. 2021 str. Begr. na wijz. 2021 Werkelijk 2021 Saldo 2021
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.054 922 -16 3.961 3.739 222
1.2 Wijkteams 509 17 -19 507 447 60
1.3 Inkomensregelingen 5.546 2.877 0 8.423 7.164 1.259
1.4 Begeleide participatie 3.690 -6 0 3.684 3.807 -122
1.5 Arbeidsparticipatie 627 31 0 658 586 72
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 342 -85 0 257 184 73
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.774 213 -22 2.965 2.949 16
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.669 82 -25 2.726 2.565 162
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 8.423 1.062 104 9.589 9.974 -385
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 214 100 0 314 315 -1
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 28 0 0 28 27 1
Totaal Lasten 27.878 5.214 22 33.114 31.756 1.357
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -20 -578 -68 -666 -938 272
1.2 Wijkteams 0 -3 0 -3 0 -3
1.3 Inkomensregelingen -4.421 -2.483 0 -6.904 -5.323 -1.580
1.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0
1.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 -9 9
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 0 0 0 0 -2 2
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ -150 0 25 -125 -141 16
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 0 0 0 0 0 0
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 -1.155 0 -1.155 -1.160 5
Totaal Baten -4.591 -4.218 -43 -8.852 -7.573 -1.279
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 23.287 996 -21 24.262 24.183 79

Jaarverslag - Financiële analyse programma 1

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden Programma 1

Terug naar navigatie - Taakvelden Programma 1

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,-- op de taakvelden.

Wat hebben wij gedaan in 2021?