Jaarrekening - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd.
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor
begroting 2021 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht.
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten)
Omschrijving Begroting 2021 Begrotingswijziging 2021 Werkelijk 2021
Programma 1 Sociaal domein
Noodopvang vluchtelingen 500.000 802.000
Noodopvang vluchtelingen -500.000 -802.000
Perspectief voor de Jeugd met MDT - Jouw Talent 50.000 50.000
Perspectief voor de Jeugd met MDT - Jouw Talent (subsidie) -50.000 -50.000
Maartbrief: kwetsbare groepen/eenzamheid ouderen 119.268 117.745
Maartbrief: kwetsbare groepen/eenzamheid ouderen -119.268 -119.268
Maatschappeljike begeleiding statushouders 16.590
Uitvoeringsmiddelen nieuwe wet Inburgering 24.286
Realisatie Jeugdontmoetingspunt (JOP) 20.000
Provinciale subsidie voor gemeenschapsvoorzieningen (corona-aanpassingen/vitaliteit) 27.936 27.936
Provinciale subsidie voor gemeenschapsvoorzieningen (corona-aanpassingen/vitaliteit) -27.936 -27.936
Dorpshuis Vierhouten: camerabeveiliging 2.500
Dorpshuis Vierhouten: dakbedekking 2.500
Gebiedsfonds vitale kernen 20.800 10.875
Ondersteuning mantelzorg 14.000 14.000
Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 62.354 156.051
Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2.137.059 710.197
Inkomensregelingen (TOZO) -2.137.059 -1.579.559
Zelftesten minimahuishoudens 10.000 7.800
Overbruggingsregeling zelfstandigen 95.134 94.046
Verhoging taalniveau statushouders 31.200 11.488
Strategische visie maatschappelijke locaties 87.500 53.205
Project Middelengebruik 13.200
Schuldhulpverlening en vroegsignalering 50.000 50.000
Beschermd wonen 100.000 104.984
Centrum jeugd en gezin (Uitgesteld onderzoek) 15.000 15.000
Programma 2 Jeugd en onderwijs
Participatietraject inpassing IKC Nunspeet Oost 16.000 27.181
Huur tijdelijke huisvesting Da Costa Elspeet 150.500 153.130
Onderzoek inpassing Juniorcollege (in Veluvine) 30.000 5.151
Volwasseneneducatie 2.100 2.076
Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Invoering Omgevingswet ICT 10.000
Implementatie Omgevingswet 205.000
Omgevingswet 234.000 102.466
Toren Dorpstraat: aanpassingen electra 1.500
Handhaving bestemmingsplan Buitengebied 38.000 36.595
Snippergroen 100.000 74.366
Basisregistratie vastgoed 14.000
Wooncijfers 30.000 6.550
Aankoop stikstofrechten 150.000 150.000
Aanpak onrechtmatig grondgebruik 41.000
Aanpak onrechtmatig grondgebruik; verkoopopbrengsten -41.000 -4.500
Programma 4 Volksgezondheid en milieu
Innovatiecentrum Groene Economie Veluwe (IGEV) 33.000 15.884
Rode Kruisgebouw: verwarmingsinstallatie 4.500
Werkzaamheden diverse gebouwen begraafplaatsen 5.500
Geluidskaart 15.000 7.500
Warmtevisie; gasloze wijken 237.000
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat
Gebiedsgerichte samenwerkig en uitvoering in kop van de Veluwe voor de regio Zwolle 14.000
Herinrichting Vierhouterweg nabij Da Costa Elspeet 50.000
Programma 6 Veiligheid
Vergunningverlening evenementen APV 22.100
Regionale aanpak ondermijning 10.000 10.964
Inhuur toezicht/handhaving Corona 31.000 31.000
Bijdrage controle toegangsbewijzen 72.155 44.074
Bijdrage controle toegangsbewijzen; via VNOG -72.155 -44.074
Verlenging inhuur toezicht/handhaving Corona 32.100 32.100
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie
Uitvoeringsbudget Preventieakkoord (activering) 20.000 20.000
Rijksuitkering uitvoeringsbudget Preventieakkoord -20.000 -20.000
Combinatiefuncties (sportparkmanager) 29.500 29.500
Dekking exploitatietekorten agv corona 347.260 347.260
Dekking exploitatietekorten agv corona (Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden) -347.260 -347.260
Dekking exploitatietekorten agv corona 111.489
Dekking exploitatietekorten agv corona (Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden) -111.489
Uitvoeringsbudget Preventieakkoord (sportstimulering) 40.000 10.797
Rijksuitkering uitvoeringsbudget Preventieakkoord -40.000 -85.142
Herinrichting terrein Landrust 25.000
Muziekonderwijs 32.000
Coronasteun Harmonie Elspeet 7.807 8.921
Coronasubsidie Vrije Academie 7.300 7.300
Muziekkoepel: aanpassing electra 1.000
Cultuurhistorisch beleid 5.200
Kunst en cultuurbeleid 5.000
Eenmalige subsidies cultuur 2.700
Volksfeesten 3.700 1.000
Voorschotsubsidie Noord Veluws Museum 48.213 48.213
Cultuurhistorisch beleid in de omgevingsvisie 35.000
Onderhoud Molen de Maagd 18.000
Schaapskooi Elspeet: schilderwerkzaamheden 6.000 5.715
Commercial Koop Lokaal 2490 2490
Werkschuur NUON-huisje: uitvoeren metingen 1.000 1.023
Veluwetransferium: herstel beschadigingen 10.000
Bevordering toerisme 58.000 58.000
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' 60.000
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg 10.000 21.302
Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031 15.000
Programma 8 Economische zaken
Organiserend vermogen Feithenhof en de Kolk 49.300 39.440
Organiserend vermogen Feithenhof en de Kolk (subsidie provincie) -49.300 -39.440
Extra bijdrage samenwerking Kop van de Veluwe 18.575 15.956
Regiodag 7.500
Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe 54.214 50.438
Controles tbv toeristenbelasting 18.500
Controles tbv forensenbelasting 5.500
Programm 9 Bestuur en ondersteuning
Incontrol statement 5.000
Extra inzet gemeenteraadsverkiezingen 21.000
Extra inzet gemeenteraadsverkiezingen; dekking Algemene uitkering stelpost -21.000
Kosten Tweede Kamerverkiezing 2021 (vanuit stelpost AU) 52.400 52.400
3e pakket coronacompensatie: kosten verkiezingen 36.500 36.500
3e pakket coronacompensatie: kosten verkiezingen; dekking Algemene uitkering -36.500 -36.500
Risicioinventarisatie en -evaluatie 9.300 6.938
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat 12.000 12.000
Kostenverhoging contracten PinkRoccade 45.000 45.000
Uitvoering PEN-test 6.700 6.710
Inhuur datagedreven werken 10.000
Ondersteuning Privacy 5.000
Opstellen protocollen 5.000
WOZ validatie en correctie inhuur 15.000
Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak 15.000
Jan van Vuurenstraat: vervanging hoofdentree 2.500
Onderzoek werkdruk 25.000 21.740
Opleidingsbudget organisatiebrede onderwerpen 40.000 51.385
Loon naar werken 35.000 10.587
Dienstverlening draait om mensen 22.000 3.470
Inhuur op diverse automatiseringzaken 95.000 95.000
Werkzaamheden ten behoeve van de Vennootschapsbelasting 26.900 75.615
Uitvoering wet WOZ 10.000
Precariobelasting 1.530.000 1.732.180
Stelpost Gezond in de stad 7.200 7.200
Stelpost Brede aanpak dak- en thuisloosheid 17.600 17.600
Uitvoeringsbudget inburgering (vanuit stelpost AU 2020) 54.700 54.700
Maatschappelijke begeleiding statushouders (vanuit stelpost AU 2020) 16.600 16.600
Extra kinderopvang noodopvang corona (vanuit stelpost AU) 46.500 46.500
Reintegratie bijstand, schuldenbeleid en bijzondere bijstand (vanuit stelpost AU) 29.000 29.000
Toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang (stelpost AU) 7.000
Invoering Donorwet (stelpost AU) 8.000
Versterking Omgevingsdiensten (stelpost AU) 6.000
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (stelpost AU) 49.651
Coronacompensatie Cultuur en ontspanning (stelpost AU) 82.209
Kerkenvisie 25.000
Saldo 497.814 4.245.133 2.758.688
Inzet reserves
Algemene reserve -487.814 -2.038.000 -2.256.614
Reserve grondexploitatie -150.000 -150.000
Reserve bosexploitatie -10.000
Reserve WMO -250.000 -250.000
Reserve Precario -1.530.000 -1.732.180
Saldo -497.814 -3.968.000 -4.388.794
Saldo na inzet reserves 0 277.133 -1.630.106