Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL

 

Agendapunt

 

Nr.

8

Datum college

24 mei 2022

Raadsvergadering

30 juni 2022

Datum commissie

9 juni 2022

Commissie

Maatschappij en Middelen

Portefeuillehouder

L. van der Maas

Onderwerp

Vaststellen jaarstukken 2021

 

Voorstel

 1. De Programmarekening 2021 vaststellen;
 2. Het rekeningresultaat na bestemming 2021 van € 6.648.357,-- toevoegen aan de algemene reserve. Ten laste van de algemene reserve is al een bedrag van € 3.220.600,-- overgeheveld naar de budgetten in de begroting 2022;
 3. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 1.946.000,-- toevoegen aan de reserve Grondexploitatie;
 4. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 800.000,-- toevoegen aan de reserve Sportpark de Wiltsangh;
 5. Instellen van een nieuwe reserve Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs;
 6. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 154.000,-- toevoegen aan de reserve Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs;

Geachte raad,

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Programmarekening 2021 aan.

De programmarekening vormt het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van het jaar 2021. In de kwartaalrapportages hebben wij u gedurende het jaar 2021 op de hoogte gesteld van de voortgang van de uitvoering van de begroting en eventuele financiële bijzonderheden. In de Programmarekening 2021 leggen wij verantwoording af over het resultaat en de financiële gevolgen daarvan.

De gemeenteraad stelt de programmarekening 2021 vast. Door vaststelling van de programmarekening verleent de gemeenteraad het college tevens decharge voor het gevoerde financiële beheer. Het is van belang dat de raad alle realisatie en afwijkingen ten opzichte van de begroting over het afgelopen jaar goedkeurt. In de beleidsverantwoordingen zijn de financiële en inhoudelijke resultaten toegelicht.

Ook 2021 was weer een bewogen jaar met nog steeds corona maatregelen. In 2022 diende zich een nieuwe crisis aan, de oorlog in Oekraïne. Ontwikkelingen die effect hebben op ons land, onze gemeente en onze (financiële) situatie. Het raakt burgers, bedrijven en instellingen in onze gemeente. Maar ook onze eigen organisatie en hoe wij hier vanuit onze rol als lokale overheid op kunnen en moeten reageren. Dat stelt ons voortdurend  voor nieuwe uitdagingen.

In opdracht van de raad zijn de jaarstukken gecontroleerd door een onafhankelijke accountant (Baker Tilly Accountants). De controleverklaring maakt onderdeel uit van de Programmarekening 2021. De accountant heeft een controleverklaring bij de jaarrekening 2021 afgegeven. Deze is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. In deze verklaring wordt bevestigd dat de jaarrekening een getrouwe weergave geeft van de financiële positie en de baten en lasten over 2021.

Verder heeft de accountant een controleverklaring afgegeven met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming is met de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Voor de verantwoording van de uitvoering van de begroting 2021 en de financiële bijzonderheden die daarbij horen verwijzen wij u naar de bijgevoegde jaarstukken. De jaarstukken hebben zoals gebruikelijk eenzelfde opzet als de Programmabegroting 2021.

Het rekeningresultaat

Het BBV verplicht onderscheid te maken tussen het rekeningresultaat:

- vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves;

- ná toevoegingen en onttrekkingen aan die reserves.

Het rekeningresultaat vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves is niet meer of minder dan het saldo van de gerealiseerde baten en lasten per programma en de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Dit bedraagt in de jaarstukken 2021 € 7.368.918,-- voordelig. Dit bedrag wordt door het BBV het ‘gerealiseerde resultaat voor bestemming’ genoemd.

Het gerealiseerde resultaat voor bestemming levert geen compleet beeld op. Dit houdt immers geen rekening met de toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves, waar de raad eerder toe heeft besloten. Het saldo van die toevoegingen en onttrekkingen bedraagt voor het jaar 2021 € 720.561,-- nadelig.

Combineren wij het gerealiseerde resultaat voor bestemming (€ 7.368.918,--  voordelig)  met het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (€ 720.561,-- nadelig) dan resteert het gerealiseerde resultaat na bestemming. In de Programmarekening 2021 is dat € 6.648.357,-- voordelig. Dit gerealiseerde resultaat na bestemming is het bedrag dat kortweg het rekening-resultaat wordt genoemd.

In de onderstaande tabel zijn de cijfers samengevat (afgerond in duizendtallen met als vergelijking de resultaten 2020 en de begroting 2021).

Bedragen x 1.000

Rekening

Begroting

Rekening

-/- betekent: nadeel of last

2020

2021

2021

 

 

 

 

Lasten in programma's

-67.837

-74.903

-72.059

Baten in programma's

73.159

73.989

79.428

Resultaat voor bestemming

5.322

914

7.369

 

 

 

 

Toevoegingen aan reserves

-6.970

-7.685

-9.550

Onttrekkingen aan reserves

8.891

8.599

8.829

Resultaat na bestemming

7.243

0

6.648

 

Voor een uitsplitsing van het rekeningresultaat en de analyse van de oorzaken ervan verwijzen wij u naar de Programmarekening 2021. Daarin treft u een overzicht programmaverantwoording met een specificatie per programma aan. De overschrijdingen zijn toegelicht en passen binnen het bestaande beleid of worden gecompenseerd door hogere baten binnen het programma. Een verdere financiële toelichting op hoofdlijnen en de samenstelling en achtergrond van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt vervolgens per programma en in de balans met toelichting weergegeven.

Het gerealiseerde rekeningresultaat 2021 is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Programma - taakveld

Bedragen x € 1.000,--

-/- betekent: nadeel of last

Rekening 2021
  Bijlage 3 van de Jaarstukken 2021 bevat het overzicht van de overgehevelde budgetten naar 2022. In het terzage liggende raadsvoorstel van februari 2022 is deze overheveling van jaarbudgetten per onderwerp toegelicht 3.221
1.71 Lagere kosten WMO oud  158
1.6.2 Hogere kosten WMO nieuw, sociaal domein

-128

1.3 Hogere uitgaven inkomensregelingen minimabeleid -413
1.4 Hogere kosten arbeidsparticipatie -122
1.72 Nadelig saldo Jeugd, Sociaal Domein -418
1.1 Lagere kosten maatschappelijke zorg 51
     
2.2 Onderwijshuisvesting; lagere kosten i.v.m. lagere huurkosten  220
2.3 Lagere kosten leerlingenvervoer 191
2.3 Lagere subsidieverstrekkingen voorschoolse educatie en peuteropvang 87
     
3.2 Grondexploitatie gedeeltelijke winstnemingen

1.984

3.2 Toevoeging voorziening grondexploitatie -38
3.3 Omgevingsvergunningen: hogere legesopbrengsten, hogere (externe) kosten 522
     
4.5 Begraafplaatsen, hogere opbrengsten rechten en hogere kosten

39

     
5.1.1 Lagere kapitaallasten infrastructurele werken 322
5.4 Lagere kosten waterbeheer i.v.m. nieuwe lagere aanbesteding 47
5.5 Lagere uitgaven collectief vraagafhankelijk vervoer en vervoersrelaties ISV  82
     
7.2.1 Lagere kapitaallasten sportpark Wiltsangh 800
7.2.2 Lagere kapitaallasten overige sportaccommodaties 95
7.7.2 Lagere opbrengsten houtverkoop bossen -141
7.7.2 Lagere subsidiebaten bos- en heidebeheer -270
     
8.4 Hogere opbrengsten recreatieve heffingen 425
     
9.1 Vrijval voorziening pensioenaanspraken wethouders 123
9.1 Lagere opbrengsten administratie derden -87
9.5 Hogere dividendopbrengsten 44
9.7 Hogere algemene uitkering gemeentefonds 343
9.61 en 9.62 Hogere OZB-opbrengsten  198
9.8 Resultaat bezwaar boekenonderzoek BTW/BCF 2016-2020 292
9.8 Onderuitputting kapitaallasten onderwijshuisvesting 154
9.9 Hogere lasten VPB 2020-2021 i.v.m. grondexploitatie -536
9.4.6 Hogere kosten inhuur  tijdelijk personeel -154
9.4.6 Hogere loonkosten a.g.v. nieuwe cao -275
9.10 Nadelig effect onttrekking uit reserves begraafplaatsen -68
9.10 Onjuiste raming onttrekking uit voorziening  -36
     
  Saldo overige verschillen -64
     
  Rekeningresultaat 2021 6.648

 

Nadere bestemming van het rekeningresultaat
De BBV-richtlijnen schrijven voor dat het gerealiseerde resultaat na bestemming (dus het uiteindelijke rekeningresultaat) ten laste of ten gunste wordt gebracht van de algemene reserve. In het geval van de Jaarrekening 2021 gaat het om een toevoeging aan de algemene reserve van € 6.648.357,--. Vooruitlopend op het besluitvormingsproces van de Programmarekening 2021 hebt u in de raadsvergadering van februari 2022 al ingestemd met het overhevelen van een aantal restantbudgetten 2021 naar 2022. Het totaalbedrag van deze overgehevelde budgetten bedraagt € 3.220.600,--. In bijlage 2 van de Jaarstukken 2021 is het overzicht gepresenteerd van deze overgehevelde budgetten. In het ter inzage liggende raadsvoorstel van februari 2022 wordt de overheveling van jaarbudgetten per onderwerp toegelicht. Het na overheveling resterende resultaat 2021 van € 3.427.757,-- kan worden aangewend voor nader te bepalen doelen.

 Cijfermatige samenvatting
Wat in de Programmarekening 2021 en dit raadsadvies wordt voorgesteld is cijfermatig als volgt samen te vatten:

 

  Bedragen x € 1.000,--

Rekening

2021

A Rekeningresultaat 2021 6.648
  Toevoegen aan Algemene Reserve 6.648
     
  Voorstel resultaatbestemming 2021  
B1 Incidentele budgettoevoegingen naar begroting 2022 3.221
     
B2 Toevoegingen aan reserve Grondexploitatie  
  Tussentijdse winstnemingen  1.984
  Dotatie voorziening grondexploitatie -38
     
B3 Toevoegingen aan reserve Sportcomplex de Wiltsangh  
  Vrijval gereserveerde kapitaallasten sportpark De Wiltsangh  800
     
B4 Toevoeging aan reserve Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 154
     
B5 Toevoegen aan Algemene Reserve 527
    6.648

 

B1 Budgetoverhevelingen naar 2022
Vooruitlopend op het besluitvormingsproces van de Programmarekening 2021 hebt u in de raadsvergadering van februari 2022 al ingestemd met het overhevelen van een aantal restantbudgetten 2021 naar 2022.

B2 Toevoeging aan reserve Grondexploitatie
In de notitie grondexploitatie van maart 2016 is door de commissie BBV de aanbeveling gedaan om winst te nemen als hierover voldoende zekerheid bepaald. De tussentijdse winstnemingen over 2021, zoals deze zijn weergegeven in de Meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) 2022 bedraagt € 1.984.000,--. Bij de MPG 2022 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Hieruit bleek dat de voorziening grondexploitaties € 38.000,- te laag was als dekking voor de geraamde negatieve grondexploitaties (Weversweg, De Kolk facilitaire deel en Elspeterbosweg). 

Voorgesteld wordt een bedrag van € 1.946.000,-- toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.

 B3 Toevoegingen aan reserve Sportcomplex De Wiltsangh
De Raad heeft besloten tot het vormen van een reserve Sportcomplex De Wiltsangh voor de dekking van de toekomstige kapitaallasten. Voorgesteld wordt om de vrijval van de gereserveerde kapitaallasten 2021 toe te voegen aan deze reserve.

B4 Toevoeging aan reserve Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
Naar aanleiding van het vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) zijn de geraamde kapitaallasten verwerkt in de Programmabegrotingen. Doordat de planning van diverse projecten uit het SHP vertraging oplopen blijft jaarlijks een aanzienlijk deel van de gereserveerde kapitaallasten in het nieuwe beleid onbenut. Gezien de onzekere bouwmarkt en de daaraan gekoppelde stijging van de bouwkosten wordt voorgesteld om de vrijvallende kapitaallasten te reserveren in een nieuw te vormen reserve Onderwijshuisvesting. Deze reserve kan in de toekomst worden ingezet als dekking van de (hogere) kapitaallasten van de projecten. 

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 154.000,-- te storten in de nieuw ingestelde reserve Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

B5 Toevoeging aan Algemene Reserve
Voorgesteld wordt om het saldo van het restant van het resultaat 2021 van € 527.000,-- toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Technische vragen over de Programmarekening 2021
De ervaring leert dat een document als de Programmarekening 2021 de nodige technische vragen kan oproepen: vragen over administratieve en beleidsmatige feitelijkheden of vragen over ‘hoe de tekst te lezen of te interpreteren’. Bij zulke vragen is de tussenkomst van het college niet nodig en volstaat een ambtelijke technische toelichting. Om te vermijden dat de technische vragen het politiek-bestuurlijke debat tijdens de commissie- en raadsvergadering ophouden, hebben wij voor u ook dit jaar de digitale vraagbaak jaarrekeningvragen@nunspeet.nl  in het leven geroepen. Deze is beschikbaar van vrijdag 27 mei tot donderdag 30 juni 2022. Technische vragen die via dit e-mailadres worden gesteld, worden zo spoedig mogelijk ambtelijk via de e-mail beantwoord. De antwoorden aan de vragenstellers worden in kopie aan de gehele raad gemaild, waarmee alle raadsleden over dezelfde informatie beschikken.

 Standpunt commissie
Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van
9 juni 2022 aan de orde geweest.

Bijlage(n)

 • Programmarekening 2021;
 • Bijlagen jaarrekening 2021;
 • Verslag van bevindingen van Baker Tilly Accountants;
 • Schriftelijke collegereactie op het verslag van bevindingen van Baker Tilly   Accountants (nazending);
 • Goedkeurende accountantsverklaring (nazending);
 • Bevestiging bij de jaarrekening aan Baker Tilly Accountants (nazending);
 • Commissievoorstel overheveling jaarbudgetten 2021 van februari 2022.

 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                      de burgemeester,

 

mr. A. Heijkamp                   B. van de Weerd

 

 

Exceltabel

Tekst 2

tekst 3

tekst 3