Bijlagen

Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen
Omschrijving Saldo Inflatiecorrectie Vermeerdering Vermindering Saldo
per 01-01 2017 2017 2017 per 31-12
2017 2017
Algemene reserve
algemene reserve 4.202.282 39.742 3.929.226 3.925.116 4.246.133
Totaal algemene reserve 4.202.282 39.742 3.929.226 3.925.116 4.246.133
Egalisatiereserves
wegen 6.295 6.295 0
bouwleges 321.750 321.750
dekking kapitaallasten 34.448 3.380 31.068
Overige bestemmingsreserves
preferente aandelen Vitens 429.656 107.414 322.242
voormalige aandelen Vitens 1.181.544 107.414 1.288.958
automatisering 224.389 4.488 228.877
opbrengsten verkoop aandelen Nuon 24.439.643 955.471 23.484.172
wachtgeldverplichtingen wethouders 581.620 11.632 100.000 60.885 632.367
5 mei viering 5.000 5.000 10.000
restauratie eigen monumenten 58.471 58.471 0
gemeentelijke monumenten 375.739 48.471 75.000 349.209
sociaal domein 1.892.281 700.000 -47.745 2.640.026
bespaarde rente Van Beuningenfonds 0 2.994 2.994 0
bodemverontreiniging 1.104.379 1.104.379
realisatie uitbreiding begr.pl. Nunspeet 134.658 2.693 44.000 181.351
IRTV 2003-2015 997.031 19.941 292.531 724.441
stimulering goedkope woningbouw 138.755 15.000 123.755
BWS-gelden 31.238 3.422 27.816
bosexploitatie 1.287.690 25.754 75.783 1.014.338 374.889
grondexploitatie 2.763.246 55.265 243.361 2.575.150
onderhoud recreatieve fietspaden 0 26.048 26.048 0
Reserve nazorg "De Kril" 40.606 18.404 22.202
Precarioheffing 1.521.900 1.521.900 3.043.800
Totaal bestemmingsreserves 37.570.338 145.821 2.605.562 2.835.269 37.486.451
Totaal eigen vermogen 41.772.619 185.563 6.534.787 6.760.385 41.732.585
Voorzieningen
pensioenaanspraken wethouders 1.899.662 83.900 1.815.762
personeelsgaranties 336.072 336.072
groot onderhoud De Brake 583.592 195.750 56.338 723.004
MFA 220.220 220.220
planschades/juridische procedures 120.000 28.309 91.691
grondexploitatie 1.240.000 240.000 177.140 1.302.860
vervanging riolering 2.535 2.535 0
dubieuze belastingdebiteuren 27.938 26.793 30.747 23.984
dubieuze debiteuren 68.424 16.932 51.492
Voorzieningen (beklemde middelen)
tarieven afvalstoffenheffing 1.227.644 182.030 180.000 1.229.674
tarieven rioolheffing 1.892.293 183.000 103.139 1.972.154
afkoop onderhoud graven Nunspeet 16.231 6.316 9.915
afkoop onderhoud graven Nunspeet-W. 20.651 1.679 18.972
afkoop onderhoud graven Elspeet 7.028 1.367 5.661
onderhoud recreatieve fietspaden 1.302.406 8.952 1.293.454
vermogen st. D.G. van Beuningenfonds 256.951 2.994 259.945
Totaal voorzieningen 8.885.575 0 1.166.639 697.354 9.354.860
Generaal totaal 50.658.195 185.563 7.701.426 7.457.739 51.087.445

Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen

Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen

Recapitulatie mutaties in reserves en voorzieningen 2017
(bedragen x € 1.000,-)
Mutaties reserves
Omschrijving Toevoegingen Beschikkingen Mutaties reserves
Algemene reserve
Inflatiecorrectie 40 40
Jaarrekeningsaldo 2016 2.979 2.979
Dekkingsplan 2015-2018 170 170
Afrekening transferium -7 7
Overheveling budgetten 2016-2017 2.143 -2.143
Dekkingsplan 2014-2017 en 2017-2020 803 -803
Whemeterrein 82 -82
Onderzoek Stationsomgeving 8 -8
Isolatiesubsidies 20 -20
Deelname IGEV 25 -25
Kadernota Markt 11 -11
Dotatie reserve Sociaal Domein 700 -700
Uitvoeringsplan duurzaamheid 140 -140
Surplus plafondbedrag reserve bosexploitatie 780 780
Totaal mutaties 44
Egalisatiereserves
Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing
Omzetting naar voorziening beklemde middelen 1.228 -1.228
Totaal mutaties -1.228
Reserve wegen
Opheffing reserve wegen 6 -6
Totaal mutaties -6
Egalisatie tarieven rioolheffing
Omzetting naar voorziening beklemde middelen 786 -786
Totaal mutaties -786
Egalisatiereserve dekking kapitaallasten
Dekking kapitaallasten kerktoren 3 -3
Totaal mutaties -3
Bestemmingreserves
Reserve preferente aandelen Vitens
Administratieve storting i.v.m. preferente aandelen 107 -107
Totaal mutaties -107
Reserve voormalige aandelen Vitens
Jaarlijkse storting door Vitens (15 jaar) 107 107
Totaal mutaties 107
Reserve automatisering
Inflatiecorrectie 5 5
Totaal mutaties 5
Omschrijving Toevoegingen Beschikkingen Mutaties reserves
Reserve wachtgeldverplichitingen wethouders
Inflatiecorrectie 12 12
Storting wachtgeldverplichtingen 2017 100 100
Wachtgelduitkeringen 2017 oud-wethouders 61 -61
Totaal mutaties 51
Reserve 5 mei viering
Bevrijdingsdag 2020 5 5
Totaal mutaties 5
Reserve eigen monumenten
Digitalisering monumenten 10 -10
Afwikkeling reserve 48 -48
Totaal mutaties -58
Reserve gemeentelijke monumenten
Afwikkeling reserve eigen monumenten 48 48
Monumentensubsidies 75 -75
Totaal mutaties -27
Reserve stimulering goedkope woningbouw
Subsidie CPO projecten 15 -15
Totaal mutaties -15
Reserve BWS - Gelden
Subsidie "Gewoon gemak" 7 -7
Totaal mutaties -7
Reserve Sociaal domein
Extra subsidie volksuniversiteit (museum) 10 -10
Afrekening Jeugdzorg -58 58
Toevoeging uit rekeningresultaat 2015 700 700
Totaal mutaties 748
Reserve Inflatiecorrectie Van Beuningenfonds
Opbrengst van Beuningenfonds 3 3
Slachtofferhulp 3 -3
Totaal mutaties 0
Reserve onderhoud recreatieve fietspaden
Omzetting naar voorziening beklemde middelen 1.302 -1.302
Totaal mutaties -1.302
Reserve realisatie uitbreiding begraafplaats Nunspeet
Inflatiecorrectie 3 3
Toevoeging koopsommen van grafrechten 44 44
Totaal mutaties 47
Reserve afkoop onderhoud graven Nunspeet
Omzetting naar voorziening beklemde middelen 16 -16
Totaal mutaties -16
Reserve afkoop onderhoud graven Nunspeet-W.
Omzetting naar voorziening beklemde middelen 21 -21
Totaal mutaties -21
Reserve afkoop onderhoud graven Elspeet
Omzetting naar voorziening beklemde middelen 7 -7
Totaal mutaties -7
Reserve precariobelasting
Toevoeging precarioheffing 2016 1.522 1.522
Totaal mutaties 1.522
Reserve IRTV 2003-2015
Inflatiecorrectie 20 20
Startnotitie Stationsomgeving 28 -28
De Brink Elspeet 120 -120
Onderzoek Stationsomgeving 145 -145
Totaal mutaties -273
Omschrijving Toevoegingen Beschikkingen Mutaties reserves
Reserve Nazorg de Kril
kosten tbv nazorg 19 -19
Totaal mutaties -19
Reserve opbrengst verkopen aandelen NUON
Rondweg oost 956 -956
Totaal mutaties -956
Reserve bosexploitatie
Inflatiecorrectie 26 26
Toevoeging saldo product Beheer bossen 76 76
Dekkingsplan begroting 2017-2020 49 -49
Saldo product Beheer heide 17 -17
Bijdrage schaapskudde 38 -38
Bomenstructuurplan 12 -12
Meimaand fietsmaand 20 -20
Kosten riool Mosterdveen 22 -22
Vitale vakantieparken 1 -1
Opleiding BOA's 15 -15
Extra subsidie SKN 50 -50
Landschapsbeleidsplan 10 -10
Surplus plafondbedrag naar de algemene reserve 780 -780
Totaal mutaties -912
Reserve grondexploitatie
Inflatiecorrectie 55 55
Awikkeling Winckelweg 243 -243
Totaal mutaties -188
Vreemd vermogen in beheer
Vermogen St. D.G. van Beuningenfonds
Omzetting naar voorziening beklemde middelen 256 -256
Totaal mutaties -256
Totaal mutaties reserves 6.695 10.353 -3.658
Mutaties voorzieningen
Voorzieningen Toevoegingen Beschikkingen Mutaties voorzieningen
Voorziening pensioenaanspraken wethouders
Actualistie voorziening o.g.v. berekening pensioenaanspraken 84 -84
Totaal mutaties -84
Voorziening groot onderhoud De Brake
Dotatie volgens primitieve begroting 196 196
Groot onderhoud 56 -56
Totaal mutaties 140
Voorziening planschades en juridische procedures
Diverse kosten planschades 28 -28
Totaal mutaties -28
Voorziening personeelsvoorzieningen
Diverse garanties 336 336
Totaal mutaties 336
Voorziening riolering
Toevoeging aan de voorziening egalisatie tarieven rioolheffing 1.106 -1.106
Totaal mutaties -1.106
Voorziening vervanging riolering
Opheffing voorziening 3 -3
Totaal mutaties -3
Voorziening grondexploitatie
Storting uit reserve GREX 240 177 240
Resultaat Stationslaan 48 177 -177
Totaal mutaties 63
Voorziening dubieuze debiteuren
Oninbare vorderingen 2017 17 -17
Totaal mutaties -17
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren
Dotatie voorziening dubieuze belastingdebiteuren 27 27
Oninbare vorderingen belastingdebiteuren 31 -31
Totaal mutaties -4
Voorzieningen beklemde middelen Toevoegingen Beschikkingen Mutaties voorzieningen
Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing
Omzetting uit reserve 1.228 1.228
Belastingverordening 2017 180 -180
Egalisatie taakveld afval 169 169
Straatreiniging 13 13
Totaal mutaties 1.230
Egalisatie tarieven rioolheffing
Opheffing voorziening riolering 1.106 1.106
Toevoeging uit het product riolering 183 183
Omzetting uit reserve 787 787
Dekkingsplan 2014-2017 50 -50
Afkoppelen verhard oppervlak 53 -53
Totaal mutaties 1.973
Onderhoud recreatieve fietspaden
Omzetting uit reserve 1.302 1.302
Inflatiecorrectie 26 26
Beheerplan onderhoud fietspaden 35 -35
Totaal mutaties 1.293
Afkoop onderhoud graven Nunspeet
Omzetting uit reserve 16 16
Onttrekking volgens primitieve begroting 6 -6
Totaal mutaties 10
Afkoop onderhoud graven Nunspeet-W.
Omzetting uit reserve 21 21
Onttrekking volgens primitieve begroting 2 -2
Totaal mutaties 19
Afkoop onderhoud graven Elspeet
Omzetting uit reserve 7 7
Onttrekking volgens primitieve begroting 1 -1
Totaal mutaties 6
Vermogen St. D.G. van Beuningenfonds
Omzetting uit reserve 256 256
Toevoeging van de inflatiecorrectie 3 3
Totaal mutaties 259
Totaal mutaties voorzieningen 5.916 2.006 3.910

Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten

Overhevelingen 2017

 

Omschrijving

Bedrag

 

     

 

Programma 1 Sociaal domein

 
 

Budget Vitale Kernen

€ 12.296

     

 

Servicepunt vrijwilligers

€8.400

 

 

 

 

Scholingsaanbod onderwijs en voorschoolse voorzieningen

€ 10.000

     
   

€ 30.696

     
           

Programma 2 Onderwijs

 
 

Projectondersteuning onderwijshuisvesting

€ 100.000

     
   

€ 100.000

     
           

Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing

 
 

Uitwerking omgevingsvisie naar geluids- en milieuaspecten

€ 35.781

     
 

Handhavingsproject buitengebied

€ 125.000

     
 

Budget toezichtprotocol handhaving

€ 60.000

     
 

Budget inhuur Wabo vergunningverlener

€ 77.000

     
   

€ 297.781

     
           

Programma 4 Volksgezondheid en milieu

 
 

Financiële afhandeling (facturering) door Hartveilig Wonen

€ 11.000

     
 

Uitvoeringsprogramma met activiteiten ter bevordering van de volksgezondheid

€ 10.000

     
 

Nunspeet Duurzaam

€ 105.500

     
   

€ 126.500

     
           

Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat

 
 

Bijdrage onderhoudsbudget aan herinrichting Oenenburgweg

€ 150.000

     
   

€ 150.000

     
           

Programma 7 Sport, cultuur en recreatie

 
 

Onderhoudsbudget de Brake

€ 422.000

     
 

Afwikkeling van faillissement muziekschool

€ 74.000

     
 

Nieuw beleid voor Nunspeet Kunstenaarsdorp

€ 5.000

     
 

Programma Cultuur- en Erfgoedpact

€ 5.065

     

 

Subsidie amateurkunsten

€ 4.000

 

 

 

 

Buitenschilderwerk Transferium

€ 2.250

     
   

€ 512.315

     
           

Programma 8 Economische zaken

 
 

In NEO-verband in 2018 onderzoek verrichten naar forfaits t.a.v. toeristenbelasting

€ 6.000

     
   

€ 6.000

     
           

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

 
 

Zaakgericht werken

€ 110.000

     
 

I-objecten

€ 8.000

     
 

NAO module

€ 5.000

     
 

Hardware

€ 25.000

     
 

Loon naar werken

€ 13.800

     
 

RIE

€ 10.000

     
 

Werkzaamheden KCC

€ 11.000

     
 

Telefonie

€ 45.000

     
 

Buitenschilderwerk werf

€ 10.090

     
 

Brandmeldinstallatie gemeentehuis

€ 20.000

     

 

Uitvoering taakveld onderwijs / volksgezondheid

€ 7.000

 

 

 

 

Vacature informatiemanager

€ 18.000

 

 

 

 

Nieuwe waarderingsmethodiek

€ 15.000

     
 

Uitvoering geven algemene voorziening WMO (huishoudelijke hulp)

€ 711.000

     
 

Externe expertise afronding aangifte VPB 2016

€ 2.250

     
   

€ 1.011.140

     
           
 

Totaal voorgestelde overhevelingen 2017

€ 2.234.432

     

Bijlage 3 - Begrippenlijst

Begrippenlijst

Balans

Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.

 

Baten en lasten (stelsel van)

Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Begroting

Een begroting geeft aan welke beleidsplannen de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het conceptbesluit begroting en verantwoording 2004 onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Beleidsbegroting

De beleidsbegroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de (doelstellingen van de) programma’s en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit:

  1. het programmaplan;
  2. de paragrafen.

Bestuurlijk belang

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als zij stemrecht heeft.

 

Categoriale indeling

Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 stelt het verplicht dat de begroting en jaarrekening ook een categoriale indeling kennen. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden. De voorgeschreven categorieën worden niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf bepaald, maar bij ministeriële regeling.

 

Collegeprogramma

Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van het college politiek relevant zijn. In een dualistisch stelsel ligt het in de lijn dat de wethouders het collegeprogramma ondertekenen en dat de fractieleiders van de coalitiepartijen niet (mede)ondertekenen.

Comptabiliteitsvoorschriften

De comptabiliteitsvoorschriften zijn bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Op 17 januari 2003 zijn nieuwe comptabiliteitsvoorschriften in werking getreden, namelijk het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze voorschriften worden met ingang van het begrotingsjaar 2004 van kracht.

Dualisme

Een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad.

 

Financieel belang

Een financieel belang heeft een gemeente als de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

 

Financiële begroting

De financiële begroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit:

  1. het overzicht van de baten en de lasten en toelichting;
  2. de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Financiële positie

Onderdeel van de financiële begroting, ook de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.

 

Functie (functionele indeling)

Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld volgens bet Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995. Dit besluit definieert tachtig functies. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar functies in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden. De voorgeschreven functies zullen niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf worden bepaald, maar bij ministeriële regeling.

 

Jaarrekening

De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit:

  1. de programmarekening en toelichting;
  2. de balans en toelichting.

Jaarstukken

De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting.

 

Jaarverslag

Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma’s over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit:

  1. de programmaverantwoording;
  2. de paragrafen.

 

Overzicht van baten en lasten

Onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma’s zijn opgenomen.

 

Paragrafen

Een paragraaf geeft volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Product

Een product van een productenraming of productenrealisatie kan omschreven worden als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zo veel mogelijk kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.

 

Productenraming

De productenraming wordt volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

 

Productenrealisatie

Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.

 

Programma

Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren kunnen worden gekoppeld.

 

Programmabegroting

Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het Besluit begroting en verantwoording 2004 wordt het woord programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het concept van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften is dat de begroting is onderverdeeld in programma's, daarom wordt naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. Een programmabegroting bestaat idealiter uit tien tot vijftien programma’s. De gemeente is vrij in de keuze van de programma’s en het aantal.

 

Programmaplan

Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat willen wij? Wat gaan wij ervoor doen? Wat gaat het kosten?

 

Programmarekening

Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar.

 

Programmaverantwoording

Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt per programma expliciet ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze effecten te verwezenlijken. De vragen ‘Wat wilden wij? Wat hebben wij ervoor gedaan? Wat heeft het gekost?’ zijn de centrale vragen die in dit deel worden beantwoord.

Raadsprogramma

De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen.

 

Verbonden partij

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

 

Vernieuwingsimpuls

De vernieuwingsimpuls biedt ondersteuning aan gemeenten die zich goed willen voorbereiden op de invoering van het dualistische bestuursmodel, dat bij de raadsverkiezingen in 2002 zijn intrede doet. Meer informatie vindt u op de website www.vernieuwingsimpuls.nl.

 

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden.

 

Incidentele weerstandscapaciteit

Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s.

 

Structurele weerstandscapaciteit

Hiermee worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s.

 

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s.