Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid

Jaarverslag - Beleid programma 6

Inleiding

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Nunspeet wordt ervaren als een veilige en leefbare gemeente. Dit moet zo blijven en waar mogelijk verbeteren. De verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving ligt niet uitsluitend bij de gemeentelijke overheid. Samen met de politie én de inwoners zelf wil de gemeente ook de komende vier jaren werken aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast liggen ook steeds meer verantwoordelijkheden bij burgers en instanties in het kader van zelfredzaamheid. Een goede en bereikbare politiezorg is van essentieel belang met daarbij een belangrijke rol voor de wijkagenten. De geregionaliseerde brandweer dient te blijven zorgen voor een goede brandweerzorg. Integrale handhaving blijft hiermee ook in de komende jaren een speerpunt voor ons.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2016-2019
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018
  • Bestuursconvenant horeca 2015-2018
  • Veiligheidsstrategie 2015-2018 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Politie Oost-Nederland
  • Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

Wat hebben wij bereikt?

Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm

De gemeente blijft zich actief inzetten om te voldoen aan de wettelijke aanrijtijden van de ambulance in de gemeente. In 2017 heeft dit geresulteerd in  een VWS-locatie in Nunspeet. Op recreatiepark Waldpark aan de Elspeterweg in Nunspeet heeft men nu de beschikking over een onderkomen van waaruit de ambulance kan ‘uitrukken’.

De post is geen vaste standplaats,  maar een locatie waar een ambulance zogenaamd ‘voorwaardenscheppend’ gestationeerd wordt. Dat gebeurt wanneer bijvoorbeeld vanuit Elburg of Harderwijk een snelle inzet van een ambulance in het verzorgingsgebied van Nunspeet niet mogelijk is.

 

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

In 2017 is het aantal AED's in de gemeente Nunspeet uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is dat diverse bedrijven en organisaties (waaronder ook de gemeente Nunspeet) samen een AED hebben bekostigd die is geplaatst op de gemeentewerf. Er heeft onderhoud plaatsgevonden aan AED's en waar nodig zijn AED's vervangen door een nieuw exemplaar. Er is aandacht besteed aan extra communicatie m.b.t. het werven van vrijwilligers vanuit het concept van Hartveilig Wonen.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht)

De wijkagenten in het politieteam Veluwe Noord worden  wijkgerichte inzet. Er heeft een presentatie plaatsgevonden over de werkwijze van de wijkagent in de commissie Algemeen Bestuur

Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan

De gemeente in het politieteam Veluwe Noord hebben eind 2015 een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 vastgesteld. Het plan zal op een breed veiligheidsterrein bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving. Een actieve rol van de samenleving is voor ons een belangrijk uitgangspunt.  In het plan zijn 5 prioriteiten benoemd, te weten leefbaarheid in de wijk, overlast verwarde personen (inclusief jeugd), high impact crimes, maatschappelijke ondermijning en radicalisering. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsplan IVP opgesteld.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)

Er zijn in 2017 een aantal geluidsmetingen uitgevoerd bij buitenevenementen.

De uitkomsten van deze metingen worden betrokken bij het op te stellen geluidbeleid.

Verwacht wordt dat dit beleid 2e kwartaal 2018 gereed is.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid

Uitgangspunt is dat de jaarwisseling een feest moet blijven. Negatief gedrag en buitensporige overtredingen van de wet zijn niet gewenst en worden hard aangepakt. Samen met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen maakt de gemeente jaarlijks afspraken om de jaarwisseling in orde te laten verlopen.  Het algemene beeld is dat de jaarwisseling rustig is verlopen. De aangerichte schade ( € 1.500,00) is  beduidend minder dan vorige jaarwisselingen.   

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer

Bij brand en ongevallen kan de burger rekenen op professionele hulp door ons brandweerkorps. De regionalisering mag geen gevolgen hebben voor het kwaliteitsniveau van onze brandweerzorg en het welbevinden van het korps. Vanaf 1 januari 2017 wordt  In de gebiedsgebonden commissie Veluwe West de kwaliteit en de positie van de vrijwilligers bewaakt worden.  De verdere uitrol van VNOG Risicogericht zal in de komende jaren plaatsvinden.  Jaarlijks wordt aan de hand van het jaarverslag van de VNOG verantwoording afgelegd.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren * 0,66 0,25
Harde kern jongeren Aantal per 10.000 inwoners * *
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners * * 0,63
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners * * 1,77
Diefstallen uit woningen Aantal per 1.000 inwoners * 3,32 2,18
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners * * 2,58
Gemeentelijke indicatoren
Overleg verwarde personen Aantal * 12 8
Geregistreerde verkeersongevallen Aantal * 328 256
Uitrukken brandweer / ambulance Aantal * 195 238
Opkomsttijden binnen de norm % * 67% 8,5 minuten**
Ongewenste/onterechte meldingen (TOOM) Aantal * *
Risicobedrijven binnen de gemeente Aantal * 0 0
(crisis)Incidenten (GRIP1) Aantal * 0 0
* Informatie indicator niet bekend.
** Gemiddelde opkomsttijd (norm 12 minuten)

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Lasten
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.566.570 1.566.570 1.623.788 -57.218
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 240.490 244.890 258.030 -13.140
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 6.155 6.155 14.041 -7.886
Totaal Lasten 1.813.215 1.817.615 1.895.859 -78.244
Baten
6.1 Crisisbeheersing en brandweer -76.079 -76.079 -139 -75.940
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM -5.528 -5.528 -5.670 142
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 0 0 -14 14
Totaal Baten -81.607 -81.607 -5.823 -75.784

Financiële analyse

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,-- op de taakvelden.

Lasten

 

Jaarverslag - Financiële analyse programma 6