Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Terug naar navigatie - Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de Wet openbaarmaking van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). Binnen de WNT wordt de bezoldiging van
topfunctionarissen genormeerd. Onder het begrip topfunctionarissen vallen bij een gemeente o.a. de gemeentesecretaris en de griffier. Onafhankelijk van de bezoldiging geldt voor deze functionarissen de verplichting tot openbaarmaking van de bezoldiging in de jaarrekening, opgesplitst in vier onderdelen: beloning, belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn. Een overschrijding van de WNT norm gebaseerd op een fulltime dienstverband, inclusief loon in natura en het werkgeversdeel in de pensioenpremie, is voor het overschreden deel onverschuldigd betaald en moet door de betrokkene worden terugbetaald. Niet terugbetaalde overschrijdingen moeten door de gemeente bij de minister worden gemeld. Voor de topfunctionarissen zijn tevens grenzen gesteld aan de contractuele ontslagvergoeding.

Voor medewerkers (niet zijnde topfunctionarissen) geldt tevens een publicatieverplichting, indien de bezoldiging boven het wettelijk vastgestelde maximum uitkomt. Onder medewerkers wordt in dit kader ook verstaan inhuur van personeel, waarbij de bezoldiging gelijk staat aan het factuurbedrag. Voor deeltijdmedewerkers (of tijdelijke inhuur) geldt dat een analyse moet worden gemaakt van de bezoldiging over het hele jaar door de deeltijdfactor naar rato om te rekenen tot een jaarsalaris. Indien het op deze wijze berekende jaarsalaris boven het bezoldigingsmaximum uitkomt, geldt ook hier een publicatieverplichting.

Voor 2016 is geen sprake van overige functionarissen van wie de bezoldiging boven het WNT maximum ligt. Ook zijn er geen uitkeringen gedaan aan topfunctionarissen wegens beëindiging van het dienstverband.

De volgende gegevens over 2017 van topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders moeten in het financieel jaarverslag openbaar worden gemaakt en elektronisch worden opgegeven bij de vakminister:

Gegevens 2017
bedragen x € 1 J.J. Kerkhof A. Heijkamp J. van den Broek
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1 0,11 0,11
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee
Individueel WNT-maximum[2] 181.000 20.111 20.111
Beloning 105.853 10.387 14.549
Belastbare onkostenvergoedingen 1.232 44 0
Beloningen betaalbaar op termijn 16.219 1.563 1.326
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0
Totaal bezoldiging 123.303 11.993 15.874
Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1 0,11 0,11
Beloning 100.447 9.824 13.726
Belastbare onkostenvergoedingen 1.251 45 483
Beloningen betaalbaar op termijn 13.749 1.324 1.107
Totaal bezoldiging 2016 115.447 11.193 15.316
[2]
Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling, en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling. Deze tabel wordt tevens gebruikt indien de functie zonder dienstbetrekking is vervuld, vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling. Voor de eerste twaalf maanden gebruikt u tabel 1b. Daarnaast worden in deze tabel de gewezen topfunctionarissen opgenomen.