Sitemap

Jaarstukken 2017 van de gemeente Nunspeet Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Raadsvoorstel Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Jaarverslag - Algemene gegevens Blz. 5
Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 6
Samenstelling bestuur met portefuilleverdeling Blz. 7
Jaarverslag - Kerngegevens Blz. 8
1.2 Kerngegevens Blz. 9
Jaarverslag - Programmaverantwoording Blz. 10
Programmaverantwoording Blz. 11
Specificatie programmaverantwoording Blz. 12
Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein Blz. 13
Jaarverslag - Beleid programma 1 Blz. 14
Inleiding Blz. 15
Bestuurlijke kaders Blz. 16
Wat hebben wij bereikt? Blz. 17
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 18
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 19
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 20
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 21
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 22
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 23
De uitvoering van klantmanagement Blz. 24
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 25
Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 26
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 27
Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen Blz. 28
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 29
Adequate reactie op signalen van misbruik Blz. 30
Inzet op het voorkomen van fraude door samenwerking “aan de poort” met de sociaal rechercheur Blz. 31
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 32
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 33
Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket Blz. 34
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 35
Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering Blz. 36
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 37
Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 38
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 39
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 40
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 41
Actief burgerschap Blz. 42
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 43
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 44
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 45
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 46
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 47
Keuzevrijheid Blz. 48
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 49
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 50
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 51
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 52
Bieden van beschermd wonen Blz. 53
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 54
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 55
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 56
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 57
Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk Blz. 58
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 59
Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein Blz. 60
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 61
Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018. Blz. 62
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 63
Het PGB instrument in de Wmo verordening en Verordening Jeugdhulp (blijven) waarborgen Blz. 64
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 65
Identiteitsgebonden zorgaanbieders kunnen bij de gevraagde kwaliteitseisen in 2018 meedoen bij aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd Blz. 66
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 67
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2018 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk Blz. 68
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 69
In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen Blz. 70
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 71
Uitvoering preventieve huisbezoeken door het welzijnswerk Blz. 72
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 73
Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2018 voortgezet Blz. 74
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 75
Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden Blz. 76
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 77
Middels burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen Blz. 78
Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie Blz. 79
Vanuit onze regierol dragen wij zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities Blz. 80
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 81
Formatie afdeling BeM, team Samenleving - 1 fte - jeugd Blz. 82
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 83
Wat heeft het gekost? Blz. 84
Jaarverslag - Financiële analyse programma 1 Blz. 85
Financiële analyse Blz. 86
Taakvelden Programma 1 Blz. 87
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 88
1.2 Wijkteams Blz. 89
1.3 Inkomensregelingen Blz. 90
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 91
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 92
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 93
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 94
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 95
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 96
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 97
Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs Blz. 98
Jaarverslag - Beleid programma 2 Blz. 99
Inleiding Blz. 100
Bestuurlijke kaders Blz. 101
Wat hebben wij bereikt? Blz. 102
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 103
Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie) Blz. 104
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 105
We voeren samen met de schoolbesturen een gemeenschappelijke agenda uit. Blz. 106
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 107
Afspraken maken over verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van openbaar onderwijs Blz. 108
Hoger VVE bereik Blz. 109
Via subsidieverstrekking sturen op verbetering van de basiskwaliteit van het aanbod (harmonisatie) en opheffing non-bereik Blz. 110
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 111
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 112
Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen Blz. 113
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 114
OOGO voeren over nieuw RPO Blz. 115
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 116
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 117
Verbetering toegankelijkheid voorschoolse voorzieningen (peuters en kostwinnersgezinnen) Blz. 118
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 119
Wat heeft het gekost? Blz. 120
Jaarverslag - Financiële analyse programma 2 Blz. 121
Doelstellingen Blz. 122
Taakvelden programma 2 Blz. 123
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 124
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 125
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 126
Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 127
Jaarverslag - Beleid programma 3 Blz. 128
Inleiding Blz. 129
Bestuurlijke kaders Blz. 130
Wat hebben wij bereikt? Blz. 131
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 132
Actualisatie Woonvisie Blz. 133
Inrichten centrum en marktplein: Uitvoering detailhandels- en centrumvisie 2030 Blz. 134
Omgevingswet Blz. 135
Uitvoering Detailhandels- en centrumvisie: Inrichten koppen Dorpsstraat Blz. 136
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 137
Opstellen bestemmingsplan Woongebieden Blz. 138
Opstellen Verfijningsplan Buitengebied Blz. 139
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 140
Monitoren CPO Elspeet en Nunspeet Blz. 141
Monitoren CPO Hulshorst Blz. 142
Monitoren Woningbouw op Maat Blz. 143
Uitvoeren nieuwe woonvisie Blz. 144
Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg Blz. 145
Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied Blz. 146
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 147
Stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus Blz. 148
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 149
Uitvoeren snippergroenbeleid Blz. 150
Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’ Blz. 151
Indien van toepassing eerst beleid opstellen en dan principeverzoek behandelen Blz. 152
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 153
100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken Blz. 154
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 155
Wat heeft het gekost? Blz. 156
Jaarverslag - Financiële analyse programma 3 Blz. 157
Doelstellingen Blz. 158
Taakvelden programma 3 Blz. 159
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 160
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 161
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 162
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 163
Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu Blz. 164
Jaarverslag - Beleid programma 4 Blz. 165
Inleiding Blz. 166
Bestuurlijke kaders Blz. 167
Wat hebben wij bereikt? Blz. 168
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 169
Uitvoering geven aan de beleidsnota Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021 Blz. 170
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 171
Regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 172
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 173
Het project GEDRAG omvat diverse (verslavings)preventielessen voor alle scholen in de gemeente Nunspeet, ter bevordering van de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd Blz. 174
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 175
Uitbouwen van het digitaal energieloket Blz. 176
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 177
Inspanningen om een collectief van lokale bedrijven en actieve burgers van de grond te krijgen: energieambassadeurs Blz. 178
Inzetten van instrumenten voor duurzaamheid: isolatiesubsidies, ambtelijke ondersteuning Blz. 179
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 180
Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie Blz. 181
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 182
Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Blz. 183
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 184
Afkoppelproject Nunspeet Blz. 185
Duurzaamheidslening Blz. 186
Haalbaarheidsonderzoek zonnepark “De Kril” Blz. 187
Riolering (vervangen diverse zaken) Blz. 188
Uitbreiding formatie Duurzaamheid Blz. 189
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet Blz. 190
Uitwerken uitvoeringsplannen duurzaamheidbeleid Blz. 191
Vervanging afvalbakken Begraafplaatsen Blz. 192
Vervanging New Holland tuinbouwtrekker Boomer Blz. 193
Vervanging waterleiding begraafplaats Eperweg 51 Blz. 194
Volksgezondheid algemeen Blz. 195
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 196
Wat heeft het gekost? Blz. 197
Jaarverslag - Financiële analyse programma 4 Blz. 198
Doelstellingen Blz. 199
Taakvelden programma 4 Blz. 200
4.1 Volksgezondheid Blz. 201
4.2.1 Riolering financiën Blz. 202
4.2.2 Riolering OR Blz. 203
4.2.3 Riolering Infra Blz. 204
4.3.1 Afval Financiën Blz. 205
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 206
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 207
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 208
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 209
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 210
Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 211
Jaarverslag - Beleid programma 5 Blz. 212
Inleiding Blz. 213
Bestuurlijke kaders Blz. 214
Wat hebben wij bereikt? Blz. 215
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 216
Continueren vervangen verouderde armaturen wijkontsluitingswegen Blz. 217
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 218
Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012. Blz. 219
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 220
Onderzoek naar het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden uitgevoerd Blz. 221
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 222
Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein Blz. 223
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 224
Opstellen van een voorstel over herinrichtingsplan de Brink, Elspeet Blz. 225
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 226
In kaart brengen van de behoeften aan een bewaakte fietsenstalling en invulling hieraan geven Blz. 227
Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk Blz. 228
Onderzoeken van en adviseren over mogelijkheden ondertunneling spoorwegovergang Eperweg Blz. 229
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 230
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 231
Voortzetten van het huidige beleid: communicatie en educatie over verkeer en gedrag Blz. 232
Geen betaald parkeren Blz. 233
Voortzetten van het huidige beleid betaald parkeren Blz. 234
Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet Blz. 235
Evaluatie opheffing blauwe zone Blz. 236
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 237
Er zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker - Nunspeterweg worden aangelegd Blz. 238
Faciliteren realisatie evenemententerrein via particulier initiatief Blz. 239
Mogelijkheden onderzoeken tot realisatie evenemententerrein Blz. 240
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 241
Inrichting parkeerplaats Whemeterrein Blz. 242
Oostelijke rondweg Blz. 243
Optimalisatie van het fietsknooppuntensysteem Veluwe Blz. 244
Project stationsomgeving Blz. 245
Straatverlichting Blz. 246
Vervanging New Holland T4030 Blz. 247
Vervanging veegmachine (extra eisen t.a.v. duurzaamheid en arbo) Blz. 248
Vervanging vrachtwagen groot i.v.m. aanvullend eisen rondom duurzaamheid en arbo Blz. 249
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 250
Wat heeft het gekost? Blz. 251
Jaarverslag - Financiële analyse programma 5 Blz. 252
Doelstellingen Blz. 253
Taakvelden programma 5 Blz. 254
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 255
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 256
5.2 Parkeren Blz. 257
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 258
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 259
Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid Blz. 260
Jaarverslag - Beleid programma 6 Blz. 261
Inleiding Blz. 262
Bestuurlijke kaders Blz. 263
Wat hebben wij bereikt? Blz. 264
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 265
Overleg plegen met ambulancedienst over wettelijke aanrijtijden met behoud tijdelijk standplaats Nunspeet en behoud van inzet First Responder Blz. 266
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 267
Actief werven vrijwilligers en deelnemende AED’en voor concept Hart veilig wonen Blz. 268
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 269
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 270
Uitvoeringsplan IVP 2018 Blz. 271
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 272
Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid. Blz. 273
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 274
Afspraken maken met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen Blz. 275
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 276
Deelnemen aan de gebiedsgebondencommissie Veluwe West Blz. 277
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 278
Brandweergarage, Elburgerweg Nunspeet Blz. 279
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 280
Wat heeft het gekost? Blz. 281
Financiële analyse Blz. 282
Jaarverslag - Financiële analyse programma 6 Blz. 283
Doelstellingen Blz. 284
Taakvelden programma 6 Blz. 285
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 286
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 287
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 288
Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 289
Jaarverslag - Beleid programma 7 Blz. 290
Inleiding Blz. 291
Bestuurlijke kaders Blz. 292
Wat hebben wij bereikt? Blz. 293
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 294
Onder voorbehoud van besluitvorming uitwerking geven aan project Noord-Veluwe Fietst! locatie Nunspeet (als onderdeel van Masterplan De Wiltsangh) Blz. 295
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 296
Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches Blz. 297
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 298
Afronden onderzoek ondersteuning sporters met een beperking Blz. 299
Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid Blz. 300
Voorzetting van Pilot Special Heroes 2017-2018 Blz. 301
Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland Blz. 302
Opstarten aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 303
Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 304
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 305
Concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen Blz. 306
Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal Blz. 307
Opstellen van uitvoeringsplan Blz. 308
Starten van aanbesteding sportcomplex van zwembad, sporthal en turnhal (aangevuld met wenselijke voorzieningen) Blz. 309
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 310
Aanleg van nieuwe hybride speelveld VV Vierhouten Blz. 311
Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen Blz. 312
Afbouwen subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen Blz. 313
Ombuigen van vrijvallende financiële middelen Blz. 314
Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 315
Opstellen van een beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 316
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 317
Het initiatief ter realisatie van het museum in Elspeet is gereed. De gemeente blijft dit nauwlettend volgen en faciliteert waar mogelijk en passend binnen het beleid Blz. 318
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 319
Uitvoering geven aan het beleidsnota Cultuur Blz. 320
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 321
Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties Blz. 322
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 323
De gemeente biedt diverse mogelijkheden om maatschappelijk initiatief op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en de ambitie van ‘Nunspeet kunstenaarsdorp’ verder uit te dragen Blz. 324
Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is Blz. 325
Inzet op verbinding met lokale verenigingen Blz. 326
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 327
De bibliotheek bij de transitie in regionaal verband begeleiden en waar nodig bijsturen Blz. 328
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 329
Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan Blz. 330
Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten Blz. 331
Onderzoek van maatregelen voor vergroting van de toegankelijkheid van de natuur uitgevoerd en aanpassingen gerealiseerd Blz. 332
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 333
Voorbereiden van onderzoeken (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners Blz. 334
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 335
De Harmonie, Lindelaan 1 Nunspeet Blz. 336
Extra bijdrage Streekarchivariaat ter voorbereiding aansluiting E-Depot Blz. 337
Gymzaal Vierhouterweg 14 Elspeet Blz. 338
Invullen vacature groene boa domein II Blz. 339
Kunstgrasvoorziening Blz. 340
Vervanging mobiele watertank Blz. 341
Vijverpartij de Bunte baggeren Blz. 342
Woodstock inventarisatie bossen Nunspeet Blz. 343
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 344
Wat heeft het gekost? Blz. 345
Jaarverslag - Financiële analyse programma 7 Blz. 346
Doelstellingen Blz. 347
Taakvelden programma 7 Blz. 348
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 349
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 350
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 351
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 352
7.4 Musea Blz. 353
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 354
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 355
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 356
7.6 Media Blz. 357
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 358
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 359
Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken Blz. 360
Jaarverslag - Beleid programma 8 Blz. 361
Inleiding Blz. 362
Bestuurlijke kaders Blz. 363
Wat hebben wij bereikt? Blz. 364
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 365
Voortzetting activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris Blz. 366
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 367
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 368
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 369
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 370
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 371
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 372
Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 373
Voorzetting gemeentelijk beleid voor stages en werkervaringsplaatsen Blz. 374
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 375
Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing Blz. 376
Voortzetting marketingoverleg Blz. 377
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 378
Verdere invulling De Kolk met lokale bedrijven en afronding onderzoek naar de centrale bedrijvenlocatie in Elspeet Blz. 379
Breedband in het buitengebied Blz. 380
Op grond van het convenant met CIF afronden van haalbaarheidsonderzoeken aansluiten van alle gemeenten op breedband Blz. 381
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 382
Realisatie nieuwe schaapskooi Blz. 383
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 384
Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust Blz. 385
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 386
In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld Blz. 387
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 388
Realisatie Wi-Fi-netwerk op het marktplein Blz. 389
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 390
Wat heeft het gekost? Blz. 391
Jaarverslag - Financiële analyse programma 8 Blz. 392
Doelstellingen Blz. 393
Taakvelden programma 8 Blz. 394
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 395
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 396
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 397
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 398
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 399
Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 400
Jaarverslag - Beleid programma 9 Blz. 401
Inleiding Blz. 402
Bestuurlijke kaders Blz. 403
Wat hebben wij bereikt? Blz. 404
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 405
Onderzoeken intergemeentelijke samenwerking vinden plaats in het kader van RNV 3.0 en NEO Blz. 406
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 407
Project Nieuwe overheid afgerond. Deregulering conform planning in uitvoering Blz. 408
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 409
In het kader van de organisatievisie Nunspeet in beweging ‘loopt’ een breed uitwerkingsprogramma. Nadrukkelijk is hierbij aandacht voor de genoemde ambities Blz. 410
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 411
Conform de digitale agenda 2020 zijn alle producten digitaal beschikbaar op de website en vindt verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening plaats. Blz. 412
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 413
Als gevolg van wijziging BBV overgaan tot invoering van de verplichte basisset van beleidsindicatoren Blz. 414
In samenspraak met (een delegatie van) de raad huidige set indicatoren herzien in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren Blz. 415
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 416
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 417
Aanschaf controle apparatuur voor identificatie van rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten Blz. 418
Aanvulling structureel budget managementinformatiesysteem (inclusief begrotingsapp) Blz. 419
Aanvulling testomgeving zaakgericht werken Blz. 420
Implementatie zaakgericht werken Blz. 421
Informatieveiligheid Blz. 422
Inhuurbudget Blz. 423
Nieuwe modules binnen Civision Belastingen/I-objecten Blz. 424
Opknappen vergaderkamers 1, 2 en 5 en kantine Blz. 425
Registratie niet authentieke gegevens Blz. 426
Taxatie gemeentelijke gebouwen ten behoeve van de opstalverzekering Blz. 427
Toolkit Informatie voorziening Blz. 428
Verhoging onderhoudsbudget software algemeen Blz. 429
Vervanging airco serverruimte Blz. 430
Vervanging Oracle Cluster Blz. 431
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 432
Wat heeft het gekost? Blz. 433
Jaarverslag - Financiële analyse programma 9 Blz. 434
Doelstellingen Blz. 435
Taakvelden programma 9 Blz. 436
9.1 Bestuur Blz. 437
9.10 Mutaties reserves Blz. 438
9.2 Burgerzaken Blz. 439
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 440
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 441
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 442
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 443
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 444
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 445
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 446
9.5 Treasury Blz. 447
9.61 OZB woningen Blz. 448
9.62 OZB niet-woningen Blz. 449
9.64 Belastingen Overig Blz. 450
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 451
9.8 Overige baten en lasten Blz. 452
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 453
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 454
Jaarverslag - Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 455
Inleiding Blz. 456
Weerstandscapaciteit Blz. 457
Weerstandscapaciteit 2017 Blz. 458
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 459
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 460
a. Juridische risico’s Blz. 461
b. Financiële risico’s Blz. 462
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 463
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 464
e. Milieurisico’s Blz. 465
f. Verbonden partijen Blz. 466
g. Risico’s sociaal domein Blz. 467
h. Reguliere risico’s Blz. 468
Beheersing van risico’s Blz. 469
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 470
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 471
Financiële kerngetallen Blz. 472
Toelichting kengetallen Blz. 473
Jaarverslag - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 474
Algemeen Blz. 475
Waterbeheer Blz. 476
Wegenbeheer Blz. 477
Openbaar groen Blz. 478
Openbare verlichting Blz. 479
Bossen en natuurterreinen Blz. 480
Gebouwen Blz. 481
Jaarverslag - Paragraaf Financiering Blz. 482
Algemeen Blz. 483
Schatkistbankieren Blz. 484
Risicobeheer Blz. 485
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 486
Liquiditeitspositie Blz. 487
Leningenportefeuille Blz. 488
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 489
Omslagrente Blz. 490
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 491
Jaarverslag - Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 492
Inleiding Blz. 493
Organisatieontwikkelingen Blz. 494
Kwaliteitszorg Blz. 495
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 496
Planning & control Blz. 497
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 498
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 499
Informatiebeleid Blz. 500
Subsidies Blz. 501
Jaarverslag - Paragraaf Verbonden partijen Blz. 502
Algemeen Blz. 503
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 504
NV Alliander Blz. 505
NV Vitens Blz. 506
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 507
Regio Noord-Veluwe Blz. 508
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 509
Leisurelands Blz. 510
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 511
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel Blz. 512
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 513
NV Inclusief Groep Blz. 514
NV Afvalsturing Friesland Blz. 515
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 516
Jaarverslag - Paragraaf Grondbeleid Blz. 517
Inleiding Blz. 518
Beleid in ontwikkeling Blz. 519
Bestaand beleid Blz. 520
Financieel kader Blz. 521
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 522
Jaarverslag - Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 523
Algemeen Blz. 524
Uitvoering Wet waardering onroerende zaken Blz. 525
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 526
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 527
Ad 3. Precariobelasting Blz. 528
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 529
Ad 5. Rioolheffing Blz. 530
Ad 6. Rechten Blz. 531
Kwijtschelding Blz. 532
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 533
Jaarrekening - Balans Blz. 534
Balans Blz. 535
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten in de rekening en begrotingsrechmatigheid Blz. 536
Programmaverantwoording Blz. 537
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 538
Jaarrekening - Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Blz. 539
Foutenherstel Blz. 540
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 541
Jaarrekening - Toelichting op de balans Blz. 542
Activa Blz. 543
Vaste activa Blz. 544
Vlottende activa Blz. 545
Passiva Blz. 546
Vaste passiva Blz. 547
Vlottende passiva Blz. 548
Jaarrekening - Incidentele baten en lasten Blz. 549
Incidentele baten en lasten Blz. 550
Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens Blz. 551
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 552
Jaarrekening - SiSa verantwoording (single information, single audit) Blz. 553
Verantwoordingsinformatie Blz. 554
Jaarrekening - Overzicht taakvelden Blz. 555
Overzicht taakvelden Blz. 556
Vaststellingsbesluit Blz. 557
Vaststellingsbesluit Blz. 558
Bijlagen Blz. 559
Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen Blz. 560
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 561
Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 562
Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 563
Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten Blz. 564
Overhevelingen 2017 Blz. 565
Bijlage 3 - Begrippenlijst Blz. 566
Begrippenlijst Blz. 567
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap