Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2017 van de gemeente Nunspeet Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Raadsvoorstel Blz. 3  
Raadsvoorstel Blz. 4  
Jaarverslag - Algemene gegevens Blz. 5  
Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 6  
Samenstelling bestuur met portefuilleverdeling Blz. 7  
Jaarverslag - Kerngegevens Blz. 8  
1.2 Kerngegevens Blz. 9  
Jaarverslag - Programmaverantwoording Blz. 10  
Programmaverantwoording Blz. 11  
Specificatie programmaverantwoording Blz. 12  
Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein Blz. 13  
Jaarverslag - Beleid programma 1 Blz. 14  
Inleiding Blz. 15  
Bestuurlijke kaders Blz. 16  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 17  
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 18  
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 19  
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 20  
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 21  
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 22  
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 23  
De uitvoering van klantmanagement Blz. 24  
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 25  
Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 26  
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 27  
Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen Blz. 28  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 29  
Adequate reactie op signalen van misbruik Blz. 30  
Inzet op het voorkomen van fraude door samenwerking “aan de poort” met de sociaal rechercheur Blz. 31  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 32  
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 33  
Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket Blz. 34  
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 35  
Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering Blz. 36  
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 37  
Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 38  
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 39  
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 40  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 41  
Actief burgerschap Blz. 42  
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 43  
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 44  
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 45  
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 46  
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 47  
Keuzevrijheid Blz. 48  
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 49  
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 50  
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 51  
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 52  
Bieden van beschermd wonen Blz. 53  
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 54  
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 55  
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 56  
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 57  
Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk Blz. 58  
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 59  
Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein Blz. 60  
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 61  
Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018. Blz. 62  
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 63  
Het PGB instrument in de Wmo verordening en Verordening Jeugdhulp (blijven) waarborgen Blz. 64  
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 65  
Identiteitsgebonden zorgaanbieders kunnen bij de gevraagde kwaliteitseisen in 2018 meedoen bij aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd Blz. 66  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 67  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2018 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk Blz. 68  
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 69  
In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen Blz. 70  
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 71  
Uitvoering preventieve huisbezoeken door het welzijnswerk Blz. 72  
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 73  
Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2018 voortgezet Blz. 74  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 75  
Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden Blz. 76  
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 77  
Middels burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen Blz. 78  
Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie Blz. 79  
Vanuit onze regierol dragen wij zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities Blz. 80  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 81  
Formatie afdeling BeM, team Samenleving - 1 fte - jeugd Blz. 82  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 83  
Wat heeft het gekost? Blz. 84  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 1 Blz. 85  
Financiële analyse Blz. 86  
Taakvelden Programma 1 Blz. 87  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 88  
1.2 Wijkteams Blz. 89  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 90  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 91  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 92  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 93  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 94  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 95  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 96  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 97  
Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs Blz. 98  
Jaarverslag - Beleid programma 2 Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Bestuurlijke kaders Blz. 101  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 102  
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 103  
Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie) Blz. 104  
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 105  
We voeren samen met de schoolbesturen een gemeenschappelijke agenda uit. Blz. 106  
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 107  
Afspraken maken over verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van openbaar onderwijs Blz. 108  
Hoger VVE bereik Blz. 109  
Via subsidieverstrekking sturen op verbetering van de basiskwaliteit van het aanbod (harmonisatie) en opheffing non-bereik Blz. 110  
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 111  
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 112  
Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen Blz. 113  
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 114  
OOGO voeren over nieuw RPO Blz. 115  
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 116  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 117  
Verbetering toegankelijkheid voorschoolse voorzieningen (peuters en kostwinnersgezinnen) Blz. 118  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 119  
Wat heeft het gekost? Blz. 120  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 2 Blz. 121  
Doelstellingen Blz. 122  
Taakvelden programma 2 Blz. 123  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 124  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 125  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 126  
Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 127  
Jaarverslag - Beleid programma 3 Blz. 128  
Inleiding Blz. 129  
Bestuurlijke kaders Blz. 130  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 131  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 132  
Actualisatie Woonvisie Blz. 133  
Inrichten centrum en marktplein: Uitvoering detailhandels- en centrumvisie 2030 Blz. 134  
Omgevingswet Blz. 135  
Uitvoering Detailhandels- en centrumvisie: Inrichten koppen Dorpsstraat Blz. 136  
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 137  
Opstellen bestemmingsplan Woongebieden Blz. 138  
Opstellen Verfijningsplan Buitengebied Blz. 139  
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 140  
Monitoren CPO Elspeet en Nunspeet Blz. 141  
Monitoren CPO Hulshorst Blz. 142  
Monitoren Woningbouw op Maat Blz. 143  
Uitvoeren nieuwe woonvisie Blz. 144  
Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg Blz. 145  
Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied Blz. 146  
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 147  
Stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus Blz. 148  
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 149  
Uitvoeren snippergroenbeleid Blz. 150  
Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’ Blz. 151  
Indien van toepassing eerst beleid opstellen en dan principeverzoek behandelen Blz. 152  
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 153  
100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken Blz. 154  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 155  
Wat heeft het gekost? Blz. 156  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 3 Blz. 157  
Doelstellingen Blz. 158  
Taakvelden programma 3 Blz. 159  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 160  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 161  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 162  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 163  
Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu Blz. 164  
Jaarverslag - Beleid programma 4 Blz. 165  
Inleiding Blz. 166  
Bestuurlijke kaders Blz. 167  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 168  
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 169  
Uitvoering geven aan de beleidsnota Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021 Blz. 170  
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 171  
Regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 172  
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 173  
Het project GEDRAG omvat diverse (verslavings)preventielessen voor alle scholen in de gemeente Nunspeet, ter bevordering van de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd Blz. 174  
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 175  
Uitbouwen van het digitaal energieloket Blz. 176  
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 177  
Inspanningen om een collectief van lokale bedrijven en actieve burgers van de grond te krijgen: energieambassadeurs Blz. 178  
Inzetten van instrumenten voor duurzaamheid: isolatiesubsidies, ambtelijke ondersteuning Blz. 179  
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 180  
Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie Blz. 181  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 182  
Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Blz. 183  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 184  
Afkoppelproject Nunspeet Blz. 185  
Duurzaamheidslening Blz. 186  
Haalbaarheidsonderzoek zonnepark “De Kril” Blz. 187  
Riolering (vervangen diverse zaken) Blz. 188  
Uitbreiding formatie Duurzaamheid Blz. 189  
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet Blz. 190  
Uitwerken uitvoeringsplannen duurzaamheidbeleid Blz. 191  
Vervanging afvalbakken Begraafplaatsen Blz. 192  
Vervanging New Holland tuinbouwtrekker Boomer Blz. 193  
Vervanging waterleiding begraafplaats Eperweg 51 Blz. 194  
Volksgezondheid algemeen Blz. 195  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 196  
Wat heeft het gekost? Blz. 197  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 4 Blz. 198  
Doelstellingen Blz. 199  
Taakvelden programma 4 Blz. 200  
4.1 Volksgezondheid Blz. 201  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 202  
4.2.2 Riolering OR Blz. 203  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 204  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 205  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 206  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 207  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 208  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 209  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 210  
Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 211  
Jaarverslag - Beleid programma 5 Blz. 212  
Inleiding Blz. 213  
Bestuurlijke kaders Blz. 214  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 215  
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 216  
Continueren vervangen verouderde armaturen wijkontsluitingswegen Blz. 217  
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 218  
Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012. Blz. 219  
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 220  
Onderzoek naar het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden uitgevoerd Blz. 221  
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 222  
Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein Blz. 223  
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 224  
Opstellen van een voorstel over herinrichtingsplan de Brink, Elspeet Blz. 225  
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 226  
In kaart brengen van de behoeften aan een bewaakte fietsenstalling en invulling hieraan geven Blz. 227  
Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk Blz. 228  
Onderzoeken van en adviseren over mogelijkheden ondertunneling spoorwegovergang Eperweg Blz. 229  
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 230  
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 231  
Voortzetten van het huidige beleid: communicatie en educatie over verkeer en gedrag Blz. 232  
Geen betaald parkeren Blz. 233  
Voortzetten van het huidige beleid betaald parkeren Blz. 234  
Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet Blz. 235  
Evaluatie opheffing blauwe zone Blz. 236  
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 237  
Er zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker - Nunspeterweg worden aangelegd Blz. 238  
Faciliteren realisatie evenemententerrein via particulier initiatief Blz. 239  
Mogelijkheden onderzoeken tot realisatie evenemententerrein Blz. 240  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 241  
Inrichting parkeerplaats Whemeterrein Blz. 242  
Oostelijke rondweg Blz. 243  
Optimalisatie van het fietsknooppuntensysteem Veluwe Blz. 244  
Project stationsomgeving Blz. 245  
Straatverlichting Blz. 246  
Vervanging New Holland T4030 Blz. 247  
Vervanging veegmachine (extra eisen t.a.v. duurzaamheid en arbo) Blz. 248  
Vervanging vrachtwagen groot i.v.m. aanvullend eisen rondom duurzaamheid en arbo Blz. 249  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 250  
Wat heeft het gekost? Blz. 251  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 5 Blz. 252  
Doelstellingen Blz. 253  
Taakvelden programma 5 Blz. 254  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 255  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 256  
5.2 Parkeren Blz. 257  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 258  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 259  
Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid Blz. 260  
Jaarverslag - Beleid programma 6 Blz. 261  
Inleiding Blz. 262  
Bestuurlijke kaders Blz. 263  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 264  
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 265  
Overleg plegen met ambulancedienst over wettelijke aanrijtijden met behoud tijdelijk standplaats Nunspeet en behoud van inzet First Responder Blz. 266  
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 267  
Actief werven vrijwilligers en deelnemende AED’en voor concept Hart veilig wonen Blz. 268  
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 269  
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 270  
Uitvoeringsplan IVP 2018 Blz. 271  
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 272  
Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid. Blz. 273  
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 274  
Afspraken maken met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen Blz. 275  
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 276  
Deelnemen aan de gebiedsgebondencommissie Veluwe West Blz. 277  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 278  
Brandweergarage, Elburgerweg Nunspeet Blz. 279  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 280  
Wat heeft het gekost? Blz. 281  
Financiële analyse Blz. 282  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 6 Blz. 283  
Doelstellingen Blz. 284  
Taakvelden programma 6 Blz. 285  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 286  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 287  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 288  
Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 289  
Jaarverslag - Beleid programma 7 Blz. 290  
Inleiding Blz. 291  
Bestuurlijke kaders Blz. 292  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 293  
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 294  
Onder voorbehoud van besluitvorming uitwerking geven aan project Noord-Veluwe Fietst! locatie Nunspeet (als onderdeel van Masterplan De Wiltsangh) Blz. 295  
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 296  
Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches Blz. 297  
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 298  
Afronden onderzoek ondersteuning sporters met een beperking Blz. 299  
Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid Blz. 300  
Voorzetting van Pilot Special Heroes 2017-2018 Blz. 301  
Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland Blz. 302  
Opstarten aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 303  
Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 304  
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 305  
Concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen Blz. 306  
Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal Blz. 307  
Opstellen van uitvoeringsplan Blz. 308  
Starten van aanbesteding sportcomplex van zwembad, sporthal en turnhal (aangevuld met wenselijke voorzieningen) Blz. 309  
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 310  
Aanleg van nieuwe hybride speelveld VV Vierhouten Blz. 311  
Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen Blz. 312  
Afbouwen subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen Blz. 313  
Ombuigen van vrijvallende financiële middelen Blz. 314  
Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 315  
Opstellen van een beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 316  
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 317  
Het initiatief ter realisatie van het museum in Elspeet is gereed. De gemeente blijft dit nauwlettend volgen en faciliteert waar mogelijk en passend binnen het beleid Blz. 318  
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 319  
Uitvoering geven aan het beleidsnota Cultuur Blz. 320  
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 321  
Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties Blz. 322  
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 323  
De gemeente biedt diverse mogelijkheden om maatschappelijk initiatief op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en de ambitie van ‘Nunspeet kunstenaarsdorp’ verder uit te dragen Blz. 324  
Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is Blz. 325  
Inzet op verbinding met lokale verenigingen Blz. 326  
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 327  
De bibliotheek bij de transitie in regionaal verband begeleiden en waar nodig bijsturen Blz. 328  
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 329  
Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan Blz. 330  
Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten Blz. 331  
Onderzoek van maatregelen voor vergroting van de toegankelijkheid van de natuur uitgevoerd en aanpassingen gerealiseerd Blz. 332  
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 333  
Voorbereiden van onderzoeken (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners Blz. 334  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 335  
De Harmonie, Lindelaan 1 Nunspeet Blz. 336  
Extra bijdrage Streekarchivariaat ter voorbereiding aansluiting E-Depot Blz. 337  
Gymzaal Vierhouterweg 14 Elspeet Blz. 338  
Invullen vacature groene boa domein II Blz. 339  
Kunstgrasvoorziening Blz. 340  
Vervanging mobiele watertank Blz. 341  
Vijverpartij de Bunte baggeren Blz. 342  
Woodstock inventarisatie bossen Nunspeet Blz. 343  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 344  
Wat heeft het gekost? Blz. 345  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 7 Blz. 346  
Doelstellingen Blz. 347  
Taakvelden programma 7 Blz. 348  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 349  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 350  
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 351  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 352  
7.4 Musea Blz. 353  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 354  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 355  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 356  
7.6 Media Blz. 357  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 358  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 359  
Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken Blz. 360  
Jaarverslag - Beleid programma 8 Blz. 361  
Inleiding Blz. 362  
Bestuurlijke kaders Blz. 363  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 364  
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 365  
Voortzetting activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris Blz. 366  
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 367  
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 368  
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 369  
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 370  
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 371  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 372  
Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 373  
Voorzetting gemeentelijk beleid voor stages en werkervaringsplaatsen Blz. 374  
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 375  
Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing Blz. 376  
Voortzetting marketingoverleg Blz. 377  
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 378  
Verdere invulling De Kolk met lokale bedrijven en afronding onderzoek naar de centrale bedrijvenlocatie in Elspeet Blz. 379  
Breedband in het buitengebied Blz. 380  
Op grond van het convenant met CIF afronden van haalbaarheidsonderzoeken aansluiten van alle gemeenten op breedband Blz. 381  
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 382  
Realisatie nieuwe schaapskooi Blz. 383  
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 384  
Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust Blz. 385  
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 386  
In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld Blz. 387  
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 388  
Realisatie Wi-Fi-netwerk op het marktplein Blz. 389  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 390  
Wat heeft het gekost? Blz. 391  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 8 Blz. 392  
Doelstellingen Blz. 393  
Taakvelden programma 8 Blz. 394  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 395  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 396  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 397  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 398  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 399  
Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 400  
Jaarverslag - Beleid programma 9 Blz. 401  
Inleiding Blz. 402  
Bestuurlijke kaders Blz. 403  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 404  
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 405  
Onderzoeken intergemeentelijke samenwerking vinden plaats in het kader van RNV 3.0 en NEO Blz. 406  
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 407  
Project Nieuwe overheid afgerond. Deregulering conform planning in uitvoering Blz. 408  
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 409  
In het kader van de organisatievisie Nunspeet in beweging ‘loopt’ een breed uitwerkingsprogramma. Nadrukkelijk is hierbij aandacht voor de genoemde ambities Blz. 410  
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 411  
Conform de digitale agenda 2020 zijn alle producten digitaal beschikbaar op de website en vindt verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening plaats. Blz. 412  
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 413  
Als gevolg van wijziging BBV overgaan tot invoering van de verplichte basisset van beleidsindicatoren Blz. 414  
In samenspraak met (een delegatie van) de raad huidige set indicatoren herzien in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren Blz. 415  
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 416  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 417  
Aanschaf controle apparatuur voor identificatie van rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten Blz. 418  
Aanvulling structureel budget managementinformatiesysteem (inclusief begrotingsapp) Blz. 419  
Aanvulling testomgeving zaakgericht werken Blz. 420  
Implementatie zaakgericht werken Blz. 421  
Informatieveiligheid Blz. 422  
Inhuurbudget Blz. 423  
Nieuwe modules binnen Civision Belastingen/I-objecten Blz. 424  
Opknappen vergaderkamers 1, 2 en 5 en kantine Blz. 425  
Registratie niet authentieke gegevens Blz. 426  
Taxatie gemeentelijke gebouwen ten behoeve van de opstalverzekering Blz. 427  
Toolkit Informatie voorziening Blz. 428  
Verhoging onderhoudsbudget software algemeen Blz. 429  
Vervanging airco serverruimte Blz. 430  
Vervanging Oracle Cluster Blz. 431  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 432  
Wat heeft het gekost? Blz. 433  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 9 Blz. 434  
Doelstellingen Blz. 435  
Taakvelden programma 9 Blz. 436  
9.1 Bestuur Blz. 437  
9.10 Mutaties reserves Blz. 438  
9.2 Burgerzaken Blz. 439  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 440  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 441  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 442  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 443  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 444  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 445  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 446  
9.5 Treasury Blz. 447  
9.61 OZB woningen Blz. 448  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 449  
9.64 Belastingen Overig Blz. 450  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 451  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 452  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 453  
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 454  
Jaarverslag - Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 455  
Inleiding Blz. 456  
Weerstandscapaciteit Blz. 457  
Weerstandscapaciteit 2017 Blz. 458  
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 459  
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 460  
a. Juridische risico’s Blz. 461  
b. Financiële risico’s Blz. 462  
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 463  
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 464  
e. Milieurisico’s Blz. 465  
f. Verbonden partijen Blz. 466  
g. Risico’s sociaal domein Blz. 467  
h. Reguliere risico’s Blz. 468  
Beheersing van risico’s Blz. 469  
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 470  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 471  
Financiële kerngetallen Blz. 472  
Toelichting kengetallen Blz. 473  
Jaarverslag - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 474  
Algemeen Blz. 475  
Waterbeheer Blz. 476  
Wegenbeheer Blz. 477  
Openbaar groen Blz. 478  
Openbare verlichting Blz. 479  
Bossen en natuurterreinen Blz. 480  
Gebouwen Blz. 481  
Jaarverslag - Paragraaf Financiering Blz. 482  
Algemeen Blz. 483  
Schatkistbankieren Blz. 484  
Risicobeheer Blz. 485  
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 486  
Liquiditeitspositie Blz. 487  
Leningenportefeuille Blz. 488  
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 489  
Omslagrente Blz. 490  
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 491  
Jaarverslag - Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 492  
Inleiding Blz. 493  
Organisatieontwikkelingen Blz. 494  
Kwaliteitszorg Blz. 495  
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 496  
Planning & control Blz. 497  
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 498  
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 499  
Informatiebeleid Blz. 500  
Subsidies Blz. 501  
Jaarverslag - Paragraaf Verbonden partijen Blz. 502  
Algemeen Blz. 503  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 504  
NV Alliander Blz. 505  
NV Vitens Blz. 506  
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 507  
Regio Noord-Veluwe Blz. 508  
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 509  
Leisurelands Blz. 510  
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 511  
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel Blz. 512  
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 513  
NV Inclusief Groep Blz. 514  
NV Afvalsturing Friesland Blz. 515  
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 516  
Jaarverslag - Paragraaf Grondbeleid Blz. 517  
Inleiding Blz. 518  
Beleid in ontwikkeling Blz. 519  
Bestaand beleid Blz. 520  
Financieel kader Blz. 521  
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 522  
Jaarverslag - Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 523  
Algemeen Blz. 524  
Uitvoering Wet waardering onroerende zaken Blz. 525  
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 526  
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 527  
Ad 3. Precariobelasting Blz. 528  
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 529  
Ad 5. Rioolheffing Blz. 530  
Ad 6. Rechten Blz. 531  
Kwijtschelding Blz. 532  
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 533  
Jaarrekening - Balans Blz. 534  
Balans Blz. 535  
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten in de rekening en begrotingsrechmatigheid Blz. 536  
Programmaverantwoording Blz. 537  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 538  
Jaarrekening - Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Blz. 539  
Foutenherstel Blz. 540  
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 541  
Jaarrekening - Toelichting op de balans Blz. 542  
Activa Blz. 543  
Vaste activa Blz. 544  
Vlottende activa Blz. 545  
Passiva Blz. 546  
Vaste passiva Blz. 547  
Vlottende passiva Blz. 548  
Jaarrekening - Incidentele baten en lasten Blz. 549  
Incidentele baten en lasten Blz. 550  
Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens Blz. 551  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 552  
Jaarrekening - SiSa verantwoording (single information, single audit) Blz. 553  
Verantwoordingsinformatie Blz. 554  
Jaarrekening - Overzicht taakvelden Blz. 555  
Overzicht taakvelden Blz. 556  
Vaststellingsbesluit Blz. 557  
Vaststellingsbesluit Blz. 558  
Bijlagen Blz. 559  
Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen Blz. 560  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 561  
Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 562  
Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 563  
Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten Blz. 564  
Overhevelingen 2017 Blz. 565  
Bijlage 3 - Begrippenlijst Blz. 566  
Begrippenlijst Blz. 567