Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Jaarverslag - Beleid programma 3

Inleiding

De ambitie is een leefbare gemeente. Zowel in de kernen als op het platteland. Er wordt ruimte geboden aan initiatieven die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Bij functieverandering in het buitengebied worden - naast het wonen - ook andere mogelijkheden positief benaderd. Om ad-hoc beleid te voorkomen zal bij gewenste en weloverwogen afwijkingen van het ruimtelijk beleid sneller overgegaan worden tot aanpassing van beleid zodat de mogelijkheden voor iedereen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Op het gebied van wonen is de ambitie kort en helder: snel kunnen sturen op de aanwezige woonbehoefte, en inzetten op de combinatie van wonen en zorg. Dit wordt gerealiseerd door meer te gaan werken met flexibele bestemmingsplannen.  Deze ambitie wordt uitgewerkt in een nieuwe Woonvisie. Verder zullen in het kader van deregulering initiatieven worden genomen om te komen tot een snellere vergunningverlening.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

Wat hebben wij bereikt?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.

Er is in 2017 de beleidsnotitie Economische nevenactiviteiten vastgesteld. Dit geeft een kader waarbinnen nieuwe economische activiteiten in het buitengebied mogelijk zijn.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Snel sturen op woningbouwbehoefte

In de systematiek waarbij vanuit de berekende woningbehoefte met name gestuurd wordt op de invulling van woningbouwplannen in het kader van Woningbouw op Maat, is in 2017 een actualisatie van de woningbehoeftecijfers opgestart die naar verwachting in de eerste helft van 2018 tot nieuwe cijfers zal leiden. Daarnaast is besloten om deel te nemen aan de oversampling van het WoON, zoals in alle voormalige RNV-gemeenten gebeurt. Hiermee kan beter lokaal gericht de behoefte worden bepaald en derhalve ook sneller/beter op zich voordoende mogelijkheden worden ingespeeld.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied

Het verfijningsplan is in 2017 onherroepelijk geworden.

Veilige en prettige woonomgeving creëren

Er zijn diverse activiteiten ontwikkeld om een veilige en prettige woonomgeving te creeren.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden

Hiervoor is het snippergoenproject gestart. Dit is in uitvoering.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’

Per geval wordt hier aandacht aan besteed.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

In 2017 is de doelstelling gehaald en is volgens het beleid uitvoering gegeven aan de handhaving van onrechtmatige bewoning op recreatieparken.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro * * € 259
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen * * 4,22
Demografische druk % * 81 81,3%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Euro * 519 € 534
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Euro * 566 € 580
Gemeentelijke indicatoren
Gemeentelijke monumenten Aantal * 118 118
Overige monumenten Aantal * 42 42
Benutting van het monumentenbudget % * 100% 100%
Gemiddelde doorlooptijd van vergunningen Dagen * 40 44
Geweigerde vergunningen Aantal * 7 8
Verstrekte vergunningen met vrijstelling Aantal * 120 128
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Lasten
3.1 Ruimtelijke Ordening 128.876 532.156 215.652 316.504
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 328.404 1.137.904 1.511.143 -373.239
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 803.946 795.340 849.425 -54.085
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 138.117 214.509 109.211 105.298
Totaal Lasten 1.399.343 2.679.909 2.685.430 -5.522
Baten
3.1 Ruimtelijke Ordening -88.440 -88.440 -33.781 -54.659
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -509.769 -1.065.269 -1.767.248 701.979
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -2.377 -2.377 -92.198 89.821
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -722.479 -748.979 -1.081.785 332.806
Totaal Baten -1.323.065 -1.905.065 -2.975.012 1.069.947

Jaarverslag - Financiële analyse programma 3

Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 3

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,-- op de taakvelden.

Taakvelden