Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken

Jaarverslag - Beleid programma 8

Inleiding

De ambitie is een krachtige lokale economie. Het bedrijfsleven wordt optimaal gefaciliteerd onder andere middels de bedrijfscontactfunctionaris. Er wordt gestart met de aanleg van de oostelijke rondweg en de uitgifte van kavels op bedrijventerrein de Kolk.

Mensen met een beperking wil de gemeente gerichter aan werk helpen. Zij wil een voorbeeldfunctie vervullen door stage werkplekken aan te bieden en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De kansen die de ligging aan de Veluwemeerkust biedt zal de komende jaren beter worden benutten, met name op het gebied van bereikbaarheid en kwaliteit. De gemeente blijft actief participeren in het programma ‘Vitale Vakantieparken’. Samen met de ondernemersvereniging wil de gemeente een gratis Wi-Fi-netwerk realiseren in het dorpscentrum van Nunspeet.
 

Bestuurlijke kaders

  • Omgevingsagenda 2015-2020 Regio Noord-Veluwe
  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Economisch programmerings- en ontwikkelingsdocument (regio)
  • Regionaal programma bedrijventerreinen 2011-2020
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket

 

Wat hebben wij bereikt?

Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris

Door de contacten van de bedrijfscontactfunctionaris  met de ondernemersverenigingen en de ondernemers te intensiveren,  is de bereikbaarheid laagdrempelig.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening

Eind 2017 is de transformatie van de Inclusief Groep bestuurlijk afgerond.  In 2017 zijn er drie mensen geplaatst in Beschut werk en met de vierde is een traject gestart hiertoe bij de IG.

Er hadden 15 jongeren vanuit de doelgroep banenafspraak een baan met loonkostensubsidie.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Gemeente Nunspeet biedt als werkgever regelmatig stageplaatsen aan voor scholieren/studenten en werkervaringsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij dat laatste ligt de nadruk ligt op het opdoen van werkervaring, sociale contacten en werkritme om kansen op een baan te vergroten. 

In 2017 hebben 14 stagiairs hun stage bij gemeente Nunspeet doorlopen. Aan 2 mensen is een werkervaringsplaats aangeboden, Bij beiden is deze werkervaringsplaats opgevolgd door een tijdelijke aanstelling.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie

Stichting Nunspeet uit de Kunst verzorgt voor de gemeente Nunspeet het gastheerschap, de promotie en de marketing.  In 2017 heeft de gemeente Nunspeet deze stichting een extra subsidie van € 50.000,-- beschikbaar gesteld.  De stichting zal voor 1 april 2018 de jaarrekening en een inhoudelijk jaarverslag indienen. VisitVeluwe verzorgde in 2017 de promotie en marketing van de Veluwe. De gemeente Nunspeet heeft ook in 2017 subsidie aan VisitVeluwe beschikbaar gesteld.     

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet

Het onderzoek naar een geschikte locatie voor plaatsgebonden bedrijvigheid in Elspeet is in 2017 voortgezet. Wat bedrijventerrein De Kolk betreft is de aanleg van de oostelijke rondweg gereed en de aanleg van het bedrijventerrein vrijwel gereed. De uitgifte is gestart en de eerste kavels zijn verkocht.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Breedband in het buitengebied

In 2017 vond er een vraagbundelingsonderzoek plaats naar aanleg van breedband in de gemeenten Nunspeet en Ermelo. Het vereiste minimum aanmeldingen van 50% is gehaald.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie

De Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN) heeft in 2017 de reguliere instandhoudingssubsidie ontvangen met daarnaast de overeengekomen begrazingsvergoeding.  

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur

Ook in 2017 vonden initiatieven en investeringen van marktpartijen aan de Randmeerkust plaats. Nunspeet aan Zee c.q. de revitalisering van het surfstrandje is verder als mogelijk project aangedragen als onderdeel van het thema Zuiderzeekust van de VeluweAgenda (Gebiedsopgave Veluwe). De hiertoe georganiseerde brainstormsessie 'Kansen voor Water op de Veluwe' moet nog een vervolg krijgen. Los van dit traject is het college bezig om het proces rond de kwaliteitsverbetering van het surfstrandje sec te versnellen. Het streven is om de planvorming over de upgrading van het surfstrandje in 2018 met betrokken partijen af te ronden.  

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’

Op 6 april 2017 ondertekenden elf gemeenten het ’Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’ . Verder heeft de raad op 20 april 2017 besloten een bedrag van € 31.000,-- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van het Programma Vitale Vakantieparken. De externe inhuurkracht is in december 2017 gestart en levert het eerste kwartaal het plan van aanpak aan. Verder heeft het college van burgemeester en wethouders in 2017 de tijdelijke beleidsregel 'Recreatieterrein omzetten in woonbestemming' vastgesteld. De toepassing van deze beleidsregel wordt nog geëvalueerd.  

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

Het aanleggen van het Wi-Fi-netwerk in het centrum van Nunspeet wordt uitgevoerd bij de verbeteringen aan het marktplein.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Functiemenging % * * 56,40%
Vestigingen van bedrijven Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar * * 139,70
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Lasten
8.1 Economische ontwikkeling 38.700 38.700 39.131 -431
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 116.900 116.900 118.203 -1.303
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 62.880 104.897 114.444 -9.547
8.4.1 Economische promotie BeM 150.917 249.158 201.912 47.246
8.4.2 Economische promotie Financiën 65.165 65.165 62.434 2.731
Totaal Lasten 434.562 574.820 536.124 38.697
Baten
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -56.576 -56.576 -40.317 -16.260
8.4.1 Economische promotie BeM 0 -3.241 0 -3.241
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.059.000 -1.059.000 -1.072.337 13.337
Totaal Baten -1.115.576 -1.118.817 -1.112.654 -6.163

Jaarverslag - Financiële analyse programma 8

Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 8

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,-- op de taakvelden.

Taakvelden