Jaarverslag - Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van 3.407.364
Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans.
Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste
van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven
(saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties
ontstaat het rekeningresultaat.
Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves 58.049.899
Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves -57.661.620
Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves 388.279
Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) -3.058.605
Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) 5.370.975
Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves 2.700.649
Meer aan dotaties 123.354
Meer aan onttrekkingen 583.361
Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves 3.407.364
Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht.
De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden.
Saldo begroting 2017 133.604 V
Uitkomsten 1e hoofdlijnenrapportage 43.625 V
Uitkomsten 2e hoofdlijnenrapportage 234.245 V
Niet onttrokken aan de Algemene reserve 411.474 V
Verschil tussen 3e hoofdlijnenrapportage en rekening 2.995.890 V
Saldo jaarrekening 3.407.364 V

Specificatie programmaverantwoording

Specificatie programmaverantwoording
Programma Primitieve begroting Begroot 2017 Rekening 2017 Saldo 2017
Lasten
1. Sociaal domein 21.927.952 23.249.288 23.088.874 160.414
2. Onderwijs 3.105.512 3.413.862 3.156.754 257.108
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 1.399.343 2.679.909 2.685.430 5.521-
4. Volksgezondheid en milieu 5.280.581 5.925.497 5.798.956 126.541
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 3.410.948 3.924.201 4.784.230 860.029-
6. Veiligheid 1.813.215 1.817.615 1.895.859 78.244-
7. Sport, cultuur en recreatie 4.601.548 5.668.361 4.945.458 722.903
8. Economische zaken 434.562 574.820 536.124 38.697
9. Bestuur en ondersteuning 11.381.214 10.472.398 10.754.935 282.537-
Totaal lasten 53.354.877 57.725.953 57.646.620 79.333
Programma Primitieve begroting Begroot 2017 Rekening 2017 Saldo 2017
Baten
1. Sociaal domein 4.526.360- 4.526.360- 4.705.803- 179.443
2. Onderwijs 121.308- 121.308- 301.099- 179.791
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 1.323.065- 1.905.065- 2.975.012- 1.069.947
4. Volksgezondheid en milieu 4.786.239- 4.682.907- 4.989.483- 306.577
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 130.404- 130.404- 132.926- 2.522
6. Veiligheid 81.607- 81.607- 5.823- 75.784-
7. Sport, cultuur en recreatie 820.566- 828.066- 893.657- 65.591
8. Economische zaken 1.115.576- 1.118.817- 1.112.654- 6.163-
9. Bestuur en ondersteuning 39.943.112- 42.167.654- 42.933.443- 765.789
Totaal baten 52.848.236- 55.562.187- 58.049.899- 2.487.712
Totaal programma's 506.641 2.163.766 403.279- 2.567.045
Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting 15.000 15.000 15.000
Totaal saldo van baten en lasten 521.641 2.178.766 388.279- 2.567.045
Programma Primitieve begroting Begroot 2017 Rekening 2017 Saldo 2017
Toevoeging aan reserves
1. Sociaal domein 700.000 700.000
2. Onderwijs
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing
4. Volksgezondheid en milieu 44.000 44.000 44.000
5. Verkeer, vervoer en waterstaat
6. Veiligheid
7. Sport, cultuur en recreatie 55.091 55.091 55.091
8. Economische zaken
9. Bestuur en ondersteuning 456.739 2.259.514 2.935.251 675.737-
Totaal toevoegingen 555.830 3.058.605 2.935.251 123.354
Programma Primitieve begroting Begroot 2017 Rekening 2017 Saldo 2017
Onttrekking aan reserves
1. Sociaal domein 16.150- 16.150-
2. Onderwijs 150.100- 150.100-
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 213.500- 213.500-
4. Volksgezondheid en milieu 49.206- 516.786- 516.786-
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 35.000- 412.800- 412.800-
6. Veiligheid
7. Sport, cultuur en recreatie 138.625- 865.335- 865.335-
8. Economische zaken 117.000- 117.000-
9. Bestuur en ondersteuning 988.244- 3.079.304- 5.954.336- 2.875.032
Totaal onttrekkingen 1.211.075- 5.370.975- 5.954.336- 583.361
Totaalresultaat na bestemming 133.604- 133.604- 3.407.364- 3.273.760