Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat

Jaarverslag - Beleid programma 5

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding blijft aandacht houden. De gemeente gaat op basis van een uit te voeren onderzoek aan de slag met de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten.

Bestuurlijke kaders

  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat hebben wij bereikt?

Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting

In het jaar 2017 zijn bij de wijkontsluitingswegen diverse verouderde verlichtingsarmaturen vervangen. Dit wordt in 2018 gecontinueerd.

Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

In 2017 zijn er in de openbare ruimte geen extra laadpunten voor elektrische auto's fietsen en scootmobielen aangelegd. Op aanvraag is één laadpunt voor een elektrische auto gerealiseerd. Voor fietsen en scootmobielen zijn geen extra laadpunten gerealiseerd. Dit hangt mede samen met het feit dat hiervoor een normale netaansluiting op 230V nodig is. Diverse horecagelegenheden bieden dit als service aan hun gasten aan.

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden is nagenoeg afgerond. Bezien wordt in hoeverre uitbreiding en/of aanvulling nog nodig is de komende jaren. Indien nodig zullen nadere voorstellen worden gedaan. In de voorgaande jaren is al een forse slag gemaakt, met name met de aanleg van een aantal ‘ommetjes’. Het fietsknooppuntensysteem heeft een update ondergaan. De komende periode wordt gewerkt aan het wandel- en ruiternetwerk.

Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

In 2017 is er overlegd met de diverse stakeholders waaronder ondernemersvereniging, evenementen en overige betrokken partijen om te komen tot een ontwerp-inrichtingsplan dat inhoud geeft aan het doel om een levendiger marktplein te krijgen.

Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet

In 2017 is gewerkt aan een plan om de Brink meer leefbaar te maken.

Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Deze bestuursperiode is de oostelijke rondweg gerealiseerd. De mogelijkheid tot ondertunneling van de Eperweg wordt onderzocht als de toekomstige overgang bij het Stationsgebied hier aanleiding toe geeft.

Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid

In 2017 is een onderzoek gedaan  naar de (verkeers)problematiek in de stationsomgeving. In 2017 is gestart met het onderzoek in de vorm van werkateliers waarbij stakeholders input leveren en is het LVO traject gestart.

Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Ook de komende periode zullen maatregelen op het gebied van communicatie en educatie uitgevoerd worden. Daarbij moet in ieder geval gedacht worden aan het uitvoeren van maatregelen voor de diverse doelgroepen en leeftijdscategorieën (praktisch verkeersexamen en BROEM ritten).

Geen betaald parkeren

Betaald parkeren is niet ingevoerd en zal ook de komende jaren niet worde.

Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet

Wij hebben onderzocht of de ingestelde blauwe zone op het parkeerterrein aan de Ds. Martiniuslaan effect heeft. Hieruit is gebleken dat deze slecht gebruikt werd en daarom is besloten deze op te heffen en er langparkeren van te maken. Dit is gerealiseerd.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten

Het parkeerterrein aan de Ganzenakkers is aangelegd. Daarmee is de parkeerproblematiek teruggedrongen.

Faciliteren realisatie evenemententerrein via particulier initiatief

Indien er particuliere initiatieven zijn gaan we na waar mogelijkheden zijn om een evenemententerrein te realiseren.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % * * 14%
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % * * 4%
Gemeentelijke indicatoren
Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt CROW-Norm * 5,8 5,8
Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen CROW-Norm * 7,5 7,5
Fietspaden beton Kilometer * 62,8 62,5
Fietspaden overig Kilometer * 140,2 140,2
Lantaarns Aantal * 4.535 4.525
Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting * Volgens beheerplan Volgens beheerplan
LED verlichting % * 22,50% 20%
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Lasten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.881.435 3.394.188 4.095.125 -700.936
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 117.809 118.309 125.374 -7.065
5.2 Parkeren 11.532 11.532 11.657 -125
5.4 Economische havens en waterwegen 151.947 151.947 134.515 17.432
5.5 Openbaar Vervoer 248.225 248.225 417.559 -169.334
Totaal Lasten 3.410.948 3.924.201 4.784.230 -860.029
Baten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -25.522 -25.522 -50.547 25.025
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -27.422 -27.422 -16.928 -10.494
5.5 Openbaar Vervoer -77.460 -77.460 -65.451 -12.009
Totaal Baten -130.404 -130.404 -132.926 2.522

Jaarverslag - Financiële analyse programma 5

Doelstellingen

Taakvelden programma 5

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,-- op de taakvelden.