Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat

Jaarverslag - Beleid programma 5

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding blijft aandacht houden. De gemeente gaat op basis van een uit te voeren onderzoek aan de slag met de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

Terug naar navigatie - Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

In 2017 zijn er in de openbare ruimte geen extra laadpunten voor elektrische auto's fietsen en scootmobielen aangelegd. Op aanvraag is één laadpunt voor een elektrische auto gerealiseerd. Voor fietsen en scootmobielen zijn geen extra laadpunten gerealiseerd. Dit hangt mede samen met het feit dat hiervoor een normale netaansluiting op 230V nodig is. Diverse horecagelegenheden bieden dit als service aan hun gasten aan.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Terug naar navigatie - Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden is nagenoeg afgerond. Bezien wordt in hoeverre uitbreiding en/of aanvulling nog nodig is de komende jaren. Indien nodig zullen nadere voorstellen worden gedaan. In de voorgaande jaren is al een forse slag gemaakt, met name met de aanleg van een aantal ‘ommetjes’. Het fietsknooppuntensysteem heeft een update ondergaan. De komende periode wordt gewerkt aan het wandel- en ruiternetwerk.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

Terug naar navigatie - Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

In 2017 is er overlegd met de diverse stakeholders waaronder ondernemersvereniging, evenementen en overige betrokken partijen om te komen tot een ontwerp-inrichtingsplan dat inhoud geeft aan het doel om een levendiger marktplein te krijgen.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Terug naar navigatie - Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Deze bestuursperiode is de oostelijke rondweg gerealiseerd. De mogelijkheid tot ondertunneling van de Eperweg wordt onderzocht als de toekomstige overgang bij het Stationsgebied hier aanleiding toe geeft.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Terug naar navigatie - Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Ook de komende periode zullen maatregelen op het gebied van communicatie en educatie uitgevoerd worden. Daarbij moet in ieder geval gedacht worden aan het uitvoeren van maatregelen voor de diverse doelgroepen en leeftijdscategorieën (praktisch verkeersexamen en BROEM ritten).

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Geen betaald parkeren

Terug naar navigatie - Geen betaald parkeren

Betaald parkeren is niet ingevoerd en zal ook de komende jaren niet worde.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet

Terug naar navigatie - Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet

Wij hebben onderzocht of de ingestelde blauwe zone op het parkeerterrein aan de Ds. Martiniuslaan effect heeft. Hieruit is gebleken dat deze slecht gebruikt werd en daarom is besloten deze op te heffen en er langparkeren van te maken. Dit is gerealiseerd.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Terug naar navigatie - Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % * * 14%
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % * * 4%
Gemeentelijke indicatoren
Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt CROW-Norm * 5,8 5,8
Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen CROW-Norm * 7,5 7,5
Fietspaden beton Kilometer * 62,8 62,5
Fietspaden overig Kilometer * 140,2 140,2
Lantaarns Aantal * 4.535 4.525
Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting * Volgens beheerplan Volgens beheerplan
LED verlichting % * 22,50% 20%
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Lasten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.881.435 3.394.188 4.095.125 -700.936
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 117.809 118.309 125.374 -7.065
5.2 Parkeren 11.532 11.532 11.657 -125
5.4 Economische havens en waterwegen 151.947 151.947 134.515 17.432
5.5 Openbaar Vervoer 248.225 248.225 417.559 -169.334
Totaal Lasten 3.410.948 3.924.201 4.784.230 -860.029
Baten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -25.522 -25.522 -50.547 25.025
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -27.422 -27.422 -16.928 -10.494
5.5 Openbaar Vervoer -77.460 -77.460 -65.451 -12.009
Totaal Baten -130.404 -130.404 -132.926 2.522

Jaarverslag - Financiële analyse programma 5