Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Jaarverslag - Beleid programma 9

Inleiding

Nunspeet is en blijft een zelfstandige gemeente. Naast de samenwerking binnen de RNV zal waar nodig en mogelijk actief samenwerking worden gezocht met omliggende gemeenten. Een optimale dienstverlening - ook vanuit het KCC - aan onze inwoners en bedrijven, minder regels en een snelle vergunningverlening. Periodiek zullen onze kernen bezocht worden. Uiterlijk in 2017 kunnen de burgers en bedrijven álle zaken met de gemeente digitaal afhandelen. Wat de financiën betreft: een gezond financieel beleid, zo laag mogelijke belastingdruk voor de burgers en bedrijven.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2014-2018
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan EI-Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat hebben wij bereikt?

Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente

De ambitie is en blijft als gemeente Nunspeet autonoom te blijven. Daar waar door samenwerking de bestuurskracht kan worden vergroot, zal onze bijdrage worden geleverd. Het directe contact naar burgers, ondernemers en instellingen vindt lokaal plaats. Wat betreft de beleidsontwikkeling is intergemeentelijke samenwerking mogelijk onder voorwaarde van beleidsruimte voor onze gemeente. Voor de beleidsuitvoering, de ondersteuning en de bedrijfsvoering kijkt de gemeente eveneens naar intergemeentelijke samenwerking. Voor elke intergemeentelijke samenwerking vindt toetsing plaats op de vier K’s (kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen, kostenefficiency en klantgerichtheid) en op goede mogelijkheden voor democratische legitimatie (controlerende taak).

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering

Het project ‘Nieuwe Overheid’ is door de ambtelijke organisatie verder ontwikkeld en afgerond met als oogmerk een optimale dienstverlening aan de burger. Het project deregulering is conform startnotitie in 2017 in uitvoering.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)

Jaarlijks verschijnt een Kwaliteitsjaarplan, waarin ook het voorafgaande jaar wordt verantwoord. Dat plan geeft een beeld van de voor dat jaar te ontwikkelen activiteiten op het terrein van kwaliteitszorg en bevat bovendien een “onderzoekskalender” waarin de verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden zijn verzameld. Het Kwaliteitsjaarplan (inclusief resultaten van gehouden onderzoeken) wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie Algemeen Bestuur. Daarnaast krijgen sturingsaspecten en cultuurelementen aandacht in het opleidingstraject dat in het kader van Het Nunspeets Werken wordt uitgevoerd.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht

Burgers en bedrijven moeten uiterlijk 2017 alle zaken met de gemeente digitaal kunnen afhandelen. Dit strookt met de visiebrief uit 2013 van minister Plasterk over de digitale overheid 2017.  Het digitale kanaal heeft de voorkeur, maar het gaat persoonlijk waar het moet.Met de nieuwe applicatie voor publiekszaken, worden veel producten en diensten van publiekszaken zaakgericht afgehandeld met het e-loket op de website als startpunt. alle producten en diensten zijn inzichtelijk en voorzien van een ambitieniveau tot digitalisering. In het programma Dienstverlening zal verdergaande professionalisering van het digitale kanaal plaatsvinden.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Start maken met SMARTI meerjarenbegroting

Met ingang van Programmabegroting 2017-2020 zijn diverse wijzigingen op grond van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) doorgevoerd. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van uniforme taakvelden (in plaats van producten) en een uniforme set beleidsindicatoren. Deze wijzigingen hadden ten doel de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de gemeenten te vergroten. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit doel wordt bereikt. Naar de toekomst toe zullen de geformuleerde doelstellingen en maatregelen herzien worden. De ervaring wijst uit dat de huidige hoeveelheid doelstellingen en maatregelen te groot is om hierop sturing te kunnen geven. Daarnaast zullen de zelf geformuleerde (gemeentelijke) indicatoren herzien worden. Gekeken zal worden of de indicatoren de gewenste informatie verschaffen.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid

Bij de behandeling van de belastingverordeningen komen via het lastendrukoverzicht de  gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) tot uitdrukking. In 2017 waren de gemiddelde woonlasten in Nunspeet, bestaande uit het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaald aan ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing, in totaal € 580,--. Landelijk was dat in 2017 € 723,--. In de Coelo atlas 2017 staat de gemeente Nunspeet in de ranglijst op nummer 12, waarbij nummer 1 de laagste woonlasten heeft. Oldebroek staat in deze ranglijst op nummer 79 en Elburg op nummer 64. [1]  

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Formatie Fte per 1.000 inwoners * 6,44 6,76
Bezetting Fte per 1.000 inwoners * 7,43 6,50
Apparaatskosten Kosten per inwoner * € 251,00 € 259,72
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen * * 8,20%
Overhead % van totale lasten * * 11,74%
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Lasten
9.1 Bestuur 1.845.833 1.892.833 1.868.610 24.223
9.2 Burgerzaken 756.862 900.462 926.687 -26.225
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 257.489 273.489 292.364 -18.876
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 79.215 79.215 79.272 -57
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 12.015 12.015 53.756 -41.741
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 683.793 638.446 624.740 13.706
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.344.896 1.769.565 1.573.743 195.822
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 4.592.544 5.198.444 5.552.891 -354.447
9.5 Treasury 835.066 -433.342 -622.774 189.432
9.61 OZB woningen 256.258 256.258 241.314 14.944
9.62 OZB niet-woningen 70.900 70.900 74.984 -4.084
9.64 Belastingen Overig 72.500 72.500 75.648 -3.148
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 214.053 826.638 8.291 818.347
9.8 Overige baten en lasten 359.791 -1.085.024 5.408 -1.090.432
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15.000 15.000 15.000 0
Totaal Lasten 11.396.215 10.487.399 10.769.935 -282.536
Baten
9.1 Bestuur -414.495 -449.495 -561.816 112.321
9.2 Burgerzaken -487.385 -487.385 -548.857 61.472
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden -163.246 -163.246 -384.262 221.016
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 -22.500 -232.566 210.066
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -49.610 -49.610 -2.077 -47.533
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -12.150 -58.250 -28.967 -29.283
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -14.462 -14.462 -40.170 25.708
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -101.275 -101.275 -483.016 381.741
9.5 Treasury -1.455.261 -581.728 -579.634 -2.094
9.61 OZB woningen -2.624.891 -2.624.891 -2.572.046 -52.845
9.62 OZB niet-woningen -1.336.815 -1.336.815 -1.317.837 -18.978
9.64 Belastingen Overig 0 -1.521.900 -1.521.900 0
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -33.283.521 -34.756.096 -34.623.128 -132.968
9.8 Overige baten en lasten 0 0 -37.167 37.167
Totaal Baten -39.943.112 -42.167.654 -42.933.443 765.789
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -28.546.897 -31.680.255 -32.163.508 483.253
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 555.830 3.058.605 2.935.251 123.354
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 1.211.075 5.370.975 5.954.336 -583.361
Mutaties reserves 655.245 2.312.370 3.019.084 -706.714

Jaarverslag - Financiële analyse programma 9

Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 9

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,-- op de taakvelden.

Taakvelden