Jaarverslag - Algemene gegevens

Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling

Samenstelling bestuur met portefuilleverdeling

Terug naar navigatie - Samenstelling bestuur met portefuilleverdeling

Burgemeester de heer B. van de Weerd

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur en juridische zaken
 • Economie en economische zaken
 • Externe betrekkingen
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Publiek
 • Personeel en organisatie
 • Streekarchivariaat
 • Communicatie en voorlichting
 • Strategische alliantie
 • Project Vluchtelingen
 • Programma Integrale handhaving

Wethouder de heer G. van den Berg

(Eerste locoburgemeester)

 • Sociaal (maatschappelijke ondersteuning en armoedebeleid)
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Omgeving
 • Duurzaamheid
 • Maatschappelijke ontwikkeling (waaronder Jeugd en gezin,
 • Volksgezondheid, Welzijn, Kunst en Cultuur)
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Dagelijks bestuurslid Regio Noord-Veluwe
 • Project transities in het sociale domein AWBZ, WMO en Jeugdzorg
 • Project deregulering
 • Voorzitter GGD Noord- en Oost Gelderland
 • Algemeen bestuurslid Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Wethouder de heer L van der Maas

(Tweede locoburgemeester)

 • Middelen (waaronder Financiën, Aandeelhouderschappen, Huisvesting,
 • Facilitair en Informatie)
 • Onderwijs en Economie
 • Agrarische sector (waaronder agrarische enclave)
 • Monumenten
 • Algemeen bestuurslid Regio Noord-Veluwe
 • Project bedrijvenstrip/Brink Elspeet
 • Project integrale bezuinigingstaakstelling
 • Programma Nieuwe overheid inclusief excellente informatievoorziening

Wethouder de heer J. Groothuis

 • Omgeving
 • Bouw en toezicht
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Grondverwerving
 • Project Centrum
 • Project Molenbeek
 • Project De Kolk en rondweg Oost

Wethouder mevrouw M.W. Storteboom

 • Ruimtelijke ontwikkeling (waaronder verkeer, vervoer en water)
 • Sociaal (participatie, werkgelegenheid en minimabeleid)
 • Beheer en onderhoud
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Recreatie en toerisme
 • Sport en bewegen
 • Project De Brake
 • Project Centrum
 • Project de Wiltsangh
 • vertegenwoordiger stichting Gastvrije randmeren
 • Project Stationsplein

Jaarverslag - Kerngegevens

1.2 Kerngegevens

Terug naar navigatie - 1.2 Kerngegevens
Bestuurlijke structuur 31-12-2017 31-12-2017
Raadsleden Wethouders
SGP 7 1,6
Gemeentebelang 4 1
ChristenUnie 4 1
CDA 2
VVD 2
Partij van de Arbeid 1
Algemeen Belang Nunspeet 1
Rekening Begroting Rekening
2016 (31-12) 2017 (1-1) 2017 (31-12)
Financiële structuur (x € 1.000)
Baten 56.894 55.211 58.050
Lasten -56.865 -56.322 -57.662
Saldo baten minus lasten 29 -1.111 388
Dotaties respectievelijk onttrekkingen reserves 2.950 439 3.019
Batig saldo jaarrekening/saldo begroting 2.979 -672 3.407
Balans (x €  1.000)
Materiële vaste activa 40.052 38.997
Financiële vaste activa 2.065 2.267
Vlottende activa 36.852 35.506
Eigen vermogen 45.543 41.732
Saldo jaarrekening 2.979 3.407
Voorzieningen 3.932 7.977
Langlopende schulden 17.060 14.753
Vlottende passiva 9.455 8.901
Sociale structuur
Inwoners 26.835 26.900 26.892
Jongeren (< 20 jaar) 20=""> 6.856 6.800 6.773
Ouderen (> 64 jaar) 5.117 5.100 5.246
Minderheden 330 280 355
Bijstandsgerechtigden 273 302 284
Huishoudens met een laag inkomen 2.900 2.900 2.939
Aantal leerlingen 4 tot en met 12 jaar: 2.530 2.538 2.795
- openbaar basisonderwijs 40 29 28
- bijzonder basisonderwijs 2.490 2.509 2.767
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs 338 440 317
Leerlingen speciaal voortgezet onderwijs 107 130 38
Leerlingen bijzonder voortgezet onderwijs 435 430 459
Fysieke structuur
Oppervlakte land in hectare 12.873 12.879 17.873
Oppervlakte binnenwater in hectare 80 74 80
Woonruimten 12.984 11.855 12.678
Historische woningen in bewoonde oorden 579 579 579