Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit

Terug naar navigatie - Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 juli 2018, nr. 030237891;

gelet op artikel 198 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

de rekening over 2017 vast te stellen met de volgende bedragen:

Totaal baten                       € 64.004.235,--

Totaal lasten                      € 60.596.871,--

Voordelig rekeningsaldo     €   3.407.364,--

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nunspeet op 27 september 2018,

 

 

de griffier,                      de voorzitter,