Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs

Jaarverslag - Beleid programma 2

Inleiding

De gemeente zorgt voor een adequate onderwijshuisvesting, waar nodig gebaseerd op de inhoud van het onderwijs.

Als college treden we verplicht in overleg met het primair onderwijs en voorschoolse instellingen over onderwijsachterstanden. Om achterstanden in het primair onderwijs te bestrijden, voeren we onze wettelijke taken ten aanzien van een dekkend aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie uit. Het onderwijsachterstandenbeleid in het voortgezet onderwijs richt zich vooral op het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Vanwege de reikwijdte van het voortgezet onderwijs voeren we dit overleg samen met ons uitvoeringsorgaan RNV (Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, bureau Leerlingzaken) in VSV regio 17 (Noord West Veluwe). 

Tot slot is in de Jeugdwet een verplichting opgenomen om gezamenlijk met de verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs overleg te voeren over onze jeugdplannen, voor zover deze betrekking hebben op de aansluiting met het onderwijs. Alle in deze inleiding genoemde overleggen zijn gericht  op onderlinge afstemming en samenwerking.

Bestuurlijke kaders

 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Onderwijsagenda gemeente Nunspeet
 • Beleidsplan VVE 2018-2021
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Afwegingskader handhaving kinderopvang
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang

Wat hebben wij bereikt?

Maximale inzet op voorkomen schooluitval

Om de kansen van jongeren op een startkwalificatie te vergroten, is ingezet op het voorkomen van schooluitval. Leerlingen die cognitief geen startkwalificatie kunnen halen, volgen vaak speciaal voortgezet onderwijs. Voor deze groep is verbinding gezocht met de arbeidsmarkt, zodat jongeren doorstromen naar (beschut) werk-/dagbesteding. Daarnaast is ingezet op de terugstroom van werkzoekende jongeren in het onderwijs als dat betere perspectieven biedt.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra

We werken aan een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen van 2-12 jaar zich optimaal en in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. De inhoudelijke vormgeving laten we over aan onze partners in het veld die in netwerkverband samenwerken vanuit een gedeelde visie en onder regievoering van het onderwijs. Een Integraal Kindcentrum wordt vanuit de inhoud gevormd en hoeft niet per definitie in één gebouw (een multifunctionele accommodatie) gehuisvest te zijn. Om deze ontwikkeling verder te brengen heeft de gemeenteraad in maart 2017 het Strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst! vastgesteld. In dit plan zijn fasegewijs een aantal ontwikkelingen benoemd in de periode 2017-2032. Om de uitvoering van dit plan te borgen, is gewerkt aan een convenant waarin alle partijen zich committeren aan de uitvoering van het huisvestingsplan. In 2017 is een start gemaakt met de uitvoering van de eerste fase. Deze fase omhelst een drietal projecten: ontwikkeling IKC Nunspeet Oost, ontwikkeling onderwijshuisvesting Elspeet en ontwikkeling van het Junior College. Alle projecten bevinden zich in de onderzoeksfase waarbij aandacht is voor de locatiekeuze, de deelnemende partijen en het onderwijsconcept. De verschillende aandachtspunten laten zien dat samenwerking tussen gemeente en onderwijspartners noodzakelijk is.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet

Met het oog op het belang van een pluriform onderwijsaanbod heeft de gemeente samen gewerkt met Stichting Proo om de grondwettelijke opdracht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs waar te maken. De inspanning was gericht op de instandhouding van De Schakel als dislocatie op het huidige adres van de school.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Hoger VVE bereik

Door de harmonisatie is er een kinderdagverblijforganisatie toegevoegd als VVE aanbieder. Dit leverde drie extra VVE (peuter)groepen, op naast de reeds aanwezige VVE groepen op de peuterspeelzalen. Hierdoor kon er een hoger bereik VVE gerealiseerd worden.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie

In 2017 zijn de voorschoolse voorzieningen geharmoniseerd, waarmee we het doelgroep bereik een stevige impuls hebben gegeven.

Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader

Er van uitgaande dat de bouw van een Integraal Kindcentrum in Nunspeet Oost ruimtelijke en financieel haalbaar is en de raad het benodigde budget en een richtinggevend kader heeft afgegeven, dan kunnen partijen hun plannen in 2017 concretiseren. Dat betekent dat op tal van terreinen afspraken worden gemaakt en een projectstructuur wordt ingericht. Er zal voorschotverlening nodig zijn om de bouw te kunnen voorbereiden. Het definitieve bouwbudget zal in 2017 nog niet worden vrijgegeven.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet

De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat betreft de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023, daarin ligt er geen taak of verantwoordelijkheid van de gemeente Nunspeet.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving

In maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld.  In dit plan zijn fasegewijs een aantal ontwikkelingen benoemd in de periode 2017-2032. Om de uitvoering van dit plan te borgen, is gewerkt aan een convenant waarin alle partijen zich committeren aan de uitvoering van het huisvestingsplan. In 2017 is een start gemaakt met de uitvoering van de eerste fase. Deze fase omhelst een drietal projecten: ontwikkeling IKC Nunspeet Oost, ontwikkeling onderwijshuisvesting Elspeet en ontwikkeling van het Junior College. Alle projecten bevinden zich in de onderzoeksfase waarbij aandacht is voor de locatiekeuze, de deelnemende partijen en het onderwijsconcept. De verschillende aandachtspunten laten zien dat samenwerking tussen gemeente en onderwijspartners noodzakelijk is. Financieel zijn de uitgangspunten van het strategisch huisvestingsplan structureel verwerkt in de meerjarenbegroting.

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen * 0 0
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen * 147 128
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs * 5,90% 1,25%
Leerlingen basisonderwijs Aantal * 2.754 2.506
Leerlingen voortgezet onderwijs Aantal * 411 435
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs Aantal * 526 338
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs Aantal * 98 107
Omvang relatief verzuim: leerlingen die wel staan ingeschreven bij een school, maar niet aanwezig zijn tijdens les- of praktijktijd (frequente spijbelaars (leerplicht (LP), Regionale meld- en coördinatiepunten (RMC)) en thuiszitters) Aantal * 147 92
Omvang absoluut verzuim: leerlingen die niet is ingeschreven bij een opleiding zonder dat vrijstelling is verleend Aantal * 0 0
Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer Aantal * 130 123
Totale kosten leerlingenvervoer Bedrag * 450.000 283.865
Geïnspecteerde kinderdagverblijven Aantal * 3 9
Geïnspecteerde buitenschoolse opvang Aantal * 6 6
Geïnspecteerde gastouderbureaus Aantal * 3 3
Geïnspecteerde gastouders Aantal * 21 21
Geïnspecteerde locaties peuterspeelzalen Aantal * 7 7

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Lasten
2.1 Openbaar onderwijs 256.051 260.051 210.867 49.184
2.2 Onderwijshuisvesting 1.530.181 1.769.531 1.661.932 107.599
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.319.281 1.384.281 1.283.956 100.325
Totaal Lasten 3.105.513 3.413.863 3.156.754 257.109
Baten
2.1 Openbaar onderwijs -8.336 -8.336 -20.463 12.127
2.2 Onderwijshuisvesting -18.924 -18.924 -171.997 153.073
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -94.048 -94.048 -108.639 14.591
Totaal Baten -121.308 -121.308 -301.099 179.791

Jaarverslag - Financiële analyse programma 2

Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 2

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,-- op de taakvelden.

Taakvelden