Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Terug naar navigatie - Raadsvoorstel

 

RAADSVOORSTEL

030237891

Agendapunt

     .

Nr.

     .

Datum college

31 juli 2018.

Raadsvergadering

27 september 2018.

Datum commissie

6 september 2018

Commissie

Maatschappij en Middelen

Portefeuillehouder

L. van der Maas.

Onderwerp

Jaarstukken 2017.

 

Voorstel

 • De Programmarekening 2017 vaststellen.
 • Kennis nemen van het accountantsverslag 2017 met de belangrijkste controlebevindingen.
 • Instemmen met het toevoegen van de goedkeurende controleverklaring aan het boekwerk jaarstukken 2017.
 • Het rekeningresultaat na bestemming 2017 van € 3.407.364,-- toevoegen aan de algemene reserve. Ten laste van de algemene reserve is al een bedrag van € 2.234.432,- overgeheveld naar de budgetten in de begroting 2018.
 • Ten laste van de algemene reserve de voorlopige winstneming van de Kolk voor een bedrag van € 498.000,-- toevoegen aan de reserve Grondexploitatie.
 • Voor de reserve bosexploitatie het plafondbedrag van € 274.000,-- laten vervallen, zodat er geen plafondbedrag meer is en ten laste van de algemene reserve het bedrag van € 780.000 boven het plafond weer toevoegen aan de reserve bosexploitatie.
 • Ten laste van de reserve Sociaal domein de afrekening van € 620.000,-- van het Regionaal account jeugd 2017 toevoegen aan de algemene reserve.

 

Geachte raad,

Inleiding

Hierbij presenteren wij u de Programmarekening 2017. De programmarekening is het sluitstuk van de planning- & controlcyclus 2017 die begon met de Programmabegroting 2017. In de hoofdlijnrapportages hebben wij u gedurende het jaar op de hoogte gesteld van de voortgang van de uitvoering van de begroting en eventuele financiële bijzonderheden. In de Programmarekening 2017 leggen wij verantwoording af over het uiteindelijke resultaat en de financiële gevolgen daarvan.

In opdracht van de raad zijn de jaarstukken gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. De controleverklaring maakt onderdeel uit van de Programmarekening 2017. De accountant was voornemens een controleverklaring (mogelijk met beperking) bij de jaarrekening 2017 voor 15 juli 2018 af te geven. Echter als gevolg van met name het onderdeel jeugdzorg zijn de controlewerkzaamheden later  afgerond. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in het verslag van bevindingen en een goedkeurende verklaring. In die verklaring wordt bevestigd dat de jaarrekening een getrouwe weergave geeft van de financiële positie en de baten en lasten over 2017. Bovendien is een goedkeurende verklaring afgegeven met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten en balansmutaties in de overeenstemming moeten zijn met de begroting.

De definitieve controleverklaring is nog niet in het boekwerk opgenomen. We stellen voor in te stemmen met het toevoegen van deze controleverklaring aan het boekwerk jaarstukken 2017.

Voor de verantwoording van de uitvoering van de begroting 2017 en de financiële bijzonderheden die daarbij horen, verwijzen wij u naar de bijgevoegde jaarstukken. De jaarstukken hebben zoals gebruikelijk eenzelfde opzet als de Programmabegroting 2017.

Afrekening Regionaal account Jeugd

De  door E&Y accountants gecontroleerde jaarstukken 2017 van het Regionaal account jeugd resulteren in een nog te verwerken nadelig resultaat van € 620.000,--. Voorgesteld wordt om dit resultaat te onttrekken aan de reserve Sociaal domein en toe te voegen aan de algemene reserve.

Wijzigingen Besluit begroting en verantwoording (BBV)

De financiële verslaggevingsregels voor gemeenten, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten(BBV), heeft in 2016 en 2017 forse wijzigingen ondergaan. Een van de wijzigingen betrof de verantwoording van de grondexploitaties. In de hierover verschenen BBV notitie wordt de verplichting tot het eerder nemen van winsten op de exploitaties nader toegelicht. Voor de exploitatie van bedrijventerrein de Kolk betekent dit het nemen van een positief resultaat in 2017 voor een bedrag van € 498.000,--. Omdat pas achteraf het daadwerkelijke resultaat kan worden bepaald, wordt voorgesteld dit voorlopige resultaat te storten in de reserve Grondexploitaties.

In de nota reserves en voorzieningen is bij diverse reserves sprake van een plafondbedrag. Als na de beslagen nog een bedrag resteert dient dit te worden toegevoegd aan de algemene reserve. Voor 2017 is bij de bosexploitatie sprake van een plafondbedrag  van € 274.000,-- Het bedrag van € 780.000,-- boven dit plafond is daarom in 2017 toegevoegd aan de algemene reserve. Om deze gelden toch voor het geformuleerde doel in een specifieke reserve te houden wordt voorgesteld om voor de reserve bosexploitatie geen plafond meer op te nemen en het bedrag van € 780.000,-- uit de algemene reserve weer toe te voegen aan deze reserve.

Verwerking foutenherstel

In de jaarrekening over het boekjaar 2017 is een materiële fout hersteld ten aanzien van de schuld afrekening jeugd RNV over het boekjaar 2016 met een effect van € 423.000,-- en de verantwoording van de te vorderen sociale zaken debiteuren voor € 270.810,--. De oorzaak van de materiële fout inzake de schuld afrekening jeugd RNV houdt verband met het ontvangen van de afrekening 2016 na het opstellen van de jaarrekening en bij de te vorderen sociale zaken debiteuren zijn in het verleden de baten en lasten voorzichtigheidshalve direct ten laste van de exploitatie gebracht. Achteraf gezien heeft deze verwerking ten onrechte plaatsgevonden. Het herstellen van de materiële fout heeft een effect van in totaal € 152.190,-- op het vermogen en is als correctie op het beginsaldo eigen vermogen verwerkt.

Daarnaast werden voorheen de zogenaamde beklemde middelen derden als egalisatie- en bestemmingsreserves in de balans verantwoord. Na de BBV wijziging behoren deze als voorziening gepresenteerd te worden, zoals o.a. in de BBV notitie riolering is vastgelegd. De volgende reserves zijn als gevolg van deze wijziging per beginbalans 1 januari 2017 omgezet naar  voorzieningen:

 • egalisatie tarieven afvalstoffenheffing voor een bedrag van € 1.227.644,--;
 • egalisatie tarieven Rioolheffing voor een bedrag van € 786.292,--;
 • de afkoop onderhoud graven voor een bedrag van € 43.910,--;
 • onderhoud recreatieve fietspaden voor een bedrag van € 1.302.406,--;
 • vermogen stichting D.G. van Beuningen voor een bedrag van € 256.951,--;

De in het verleden gevormde voorziening onderhoud riolering met een bedrag van € 1.106.001,-- dient ook als een voorziening met beklemde middelen te worden aangemerkt. Deze is daarbij samengevoegd met de voorziening egalisatie tarieven rioolheffing.  Bovengenoemde aanpassingen zijn verwerkt in de jaarstukken en als zodanig zichtbaar in het resultaat voor en na bestemming en in de balans.

 In de onderstaande tabel zijn de effecten voor de balans weergegeven (afgerond in duizendtallen)

Balans

 

31-12-2017

31-12-2016

1-1-2017

Overlopende activa

Nog te ontvangen

7.646

5.927

6.197

Eigen vermogen

Algemene reserve

4.246

3.932

4.202

Bestemmingsreserve

37.486

41.611

37.570

Voorzieningen

7.977

3.932

7.550

Overlopende passiva

Opgebouwde verplichtingen

2.000

2.337

2.760

 

Het rekeningresultaat

Het BBV verplicht onderscheid te maken tussen het rekeningresultaat:

- vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves;

- ná toevoegingen en onttrekkingen aan die reserves.

Het rekeningresultaat vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves is niet meer of minder dan het saldo van de gerealiseerde baten en lasten per programma en de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Dit bedraagt in de jaarstukken 2017 is € 388.279,-- voordelig. Dit bedrag wordt door het BBV het ‘gerealiseerde resultaat voor bestemming’ genoemd.

Het gerealiseerde resultaat voor bestemming levert geen compleet beeld op. Het houdt immers geen rekening met de toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves, waartoe de raad eerder heeft besloten. Het saldo van die toevoegingen en onttrekkingen bedraagt voor het jaar 2017 € 3.019.084,-- voordelig.

Combineren wij het gerealiseerde resultaat voor bestemming (€388.279,-- voordelig)  met het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (€3.019.084,-- voordelig) dan resteert het gerealiseerde resultaat na bestemming. In de Programmarekening 2017 is dat € 3.407.364,-- voordelig. Dit gerealiseerde resultaat na bestemming is het bedrag dat kortweg het rekeningresultaat wordt genoemd.

In de onderstaande tabel zijn de cijfers samengevat (afgerond in duizendtallen met als vergelijking de resultaten 2016 en de begroting 2017).

Bedragen x 1.000

Rekening

Begroting

Rekening

-/- betekent: nadeel of last

2016

2017

2017

 

 

 

 

Lasten in programma's

-56.471

-57.741

-57.662

Baten in programma's

56.894

55.562

58.050

Resultaat voor bestemming

423

-2.179

388

 

 

 

 

Toevoegingen aan reserves

-3.843

-3.059

-2.935

Onttrekkingen aan reserves

6.793

5.371

5.954

Resultaat na bestemming

3.373

-133

3.407

 

Voor een uitsplitsing van het rekeningresultaat en de analyse van de oorzaken ervan verwijzen wij u naar de Programmarekening 2017. Daarin treft u een overzicht programmaverantwoording met een specificatie per programma aan. De overschrijdingen zijn toegelicht en passen binnen het bestaande beleid of worden gecompenseerd door hogere baten binnen het programma.

Een verdere financiële toelichting op hoofdlijnen en de samenstelling en achtergrond van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt vervolgens per programma en in de balans met toelichting weergegeven.

Het behaalde rekeningresultaat 2017 is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

 

 

Nadere bestemming van het rekeningresultaat

Het BBV en zoals ook is weergegeven bij ambitie 18, programma 10, van het collegeprogramma 2014-2018, voorziet erin dat het gerealiseerde resultaat na bestemming (dus het uiteindelijke rekeningresultaat) ten laste of ten gunste wordt gebracht van de algemene reserve. In het geval van de Jaarrekening 2017 gaat het om een toevoeging aan de algemene reserve van € 3.407.364,--. Vooruitlopend op het besluitvormingsproces van de Programmarekening 2017 hebt u in de raadsvergadering van februari 2018 al ingestemd met het overhevelen van een aantal restantbudgetten 2017 naar 2018. Het totaalbedrag van deze overgehevelde budgetten bedraagt € 2.234.432,--. In bijlage 2 van de Jaarstukken 2017 is het overzicht gepresenteerd van deze overgehevelde budgetten. In het ter inzage liggende raadsvoorstel van februari 2018 wordt de overheveling van jaarbudgetten per onderwerp toegelicht. Het na overheveling resterende resultaat 2017 van € 1.172.932,-- kan worden aangewend voor nader te bepalen doelen.

Bij ambitie 19, programma 10 van het collegeprogramma 2014-2018 is aangegeven dat overblijvende middelen algemene reserve ingezet kunnen worden ten behoeve van het verlagen van de boekwaarde van activa met een maatschappelijk nut. Zo nodig vindt versnelde afschrijving plaats met als dekking het gebruiken van financiële meevallers, zoals bijvoorbeeld een voordelig rekeningresultaat. Deze verlaging van de boekwaarde van activa met een maatschappelijk nut heeft als gevolg dat er langere tijd (10 tot 15 jaar, afhankelijk van de normale afschrijvingsduur) geen beslag wordt gelegd op middelen en er financiële ruimte wordt gecreëerd. Ten aanzien van het restantrekeningresultaat  2017 wordt hiervan afgeweken en wordt voorgesteld een andere invulling te geven aan de besteding van dit resultaat.

Cijfermatige samenvatting

Wat in de Programmarekening 2017 en dit raadsadvies wordt voorgesteld, is cijfermatig als volgt samen te vatten:

 

Bedragen x € 1.000,--

Rekening

 

 

2017

A.

Rekeningresultaat

3.407

 

Toevoegen aan algemene reserve

-3.407

 

 

0

 

 

 

B.

Incidentele budgettoevoegingen begroting 2017

2.234

 

Toevoeging reserve Grondexploitatie

498

 

Ontrekking aan reserve Sociaal domein

-620

 

Toevoegen aan de algemene reserve

1.295

 

 

0

 

 Standpunt commissie

Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 6 september 2018  aan de orde geweest. De accountant heeft in de commissie van 7 juni 2018 zijn (voorlopige) bevindingen toegelicht.

Bijlage(n)

 • Programmarekening 2017;
 • Bijlagen jaarrekening 2017;
 • Verslag van bevindingen van Baker Tilly Berk Accountants ;
 • Schriftelijke collegereactie op het verslag van bevindingen van Baker Tilly Berk  Accountants;
 • Bevestiging bij de jaarrekening aan Baker Tilly Berk  Accountants;
 • Commissievoorstel overheveling jaarbudgetten 2017 van februari 2018.

JVEL

 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                      de burgemeester,

 

Mr. A. Heijkamp                   B. van de Weerd