Jaarrekening - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd.
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor
boekjaar 2017 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht.
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten)
Omschrijving 2017 Begrotingswijziging 2017 Werkelijk 2017
Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Actualisatie Woonvisie 5.000 5.000
Omgevingswet 20.000 20.000
Implementatie Omgevingswet 10.000 10.000
Subsidiëring Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 15.000
Programma 4 Volksgezondheid en milieu
Vervanging AED's (Hartveilig wonen) 11.000 11.000
Volksgezondheid 17.500 17.500
Jongeren op gezond gewicht 10.000 10.000
Uitvoeringsplan duurzaamheid 145.000 39.500
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat
Optimalisatie van het fietsknooppuntsysteem 12.350 12.350
Plan van aanpak onderzoek verbetering Stationsomgeving 185.000 180.000
Herinrichtingsplan De Brink Elspeet 30.000
Uitvoeringskosten De Brink Elspeet 90.000
Hemelwatervisie Nunspeet 2016 53.000
Herinrichting Whemeterrein 82.500
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie
Verhoging bijdrage Streekarchivariaat Noordwest Veluwe 10.000 10.000
Extra bijdrage streekarchivaat 2017 en 2018 ter voorbereiding aansluiting E-Depot 15.000 15.000
Inventarisatie houtvoorraad bossen gemeente Nunspeet 45.000 45.000
Baggeren vijverpartij de Bunte
Deelname Meimaand fietsmaand 20.000 20.000
Inhuur ondersteuning Vitale Vakantieparken 31.000 950
Extra subsidie Nunspeet uit de Kunst 50.000 50.000
Extra subsidie Noord Veluws museum 10.000 10.000
Rioolomlegging Mosterdveen 21.600
Programma 8 Economische zaken
Beheer en restauratie kunstcollectie 5.000 5.000
Deelname Innovatiecentrum Groene Economie (IGEV) 2017 25.000 25.000
Kadernota Markt 11.000 11.000
Programm 9 Bestuur en ondersteuning
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. opstalverzekering 15.000 15.000
BAG-audit 10.000 10.000
Verbeteren kwaliteit gegevensbeheer BAG 2.000 2.000
Inhuur ten behoeve van kwaliteitsverbetering Basisregistratie personen 5.000 5.000
Arbokeuringen kleine machines en materieel 7.500 7.500
Implementatie zaakgericht werken 75.000 75.000
Saldo 275.350 477.000 903.900
Inzet reserves
Algemene reserve -230.350 -221.000 -423.350
Egalisatiereserve tarieven rioolheffing -53.000
Reserve IRTV -145.000 -265.000
Reserve bosexploitatie -45.000 -101.000 -137.550
Reserve stimulering goedkope woningbouw -15.000
Reserve sociaal domein -10.000 -10.000
Saldo -275.350 -477.000 -903.900
Saldo na inzet reserves 0 0 0