Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu

Jaarverslag - Beleid programma 4

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Op het gebied van duurzaamheid wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen.
Het gaat goed met de gezondheid van de inwoners van Nederland, maar er zijn nog veel uitdagingen. Het huidige volksgezondheidsbeleid moet met kracht worden voortgezet. De concrete taak voor de gemeenten, waaronder Nunspeet is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarbij is de meeste gezondheidswinst te behalen door preventief in te blijven zetten op de speerpunten roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes. De beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 gemeente Nunspeet zal al deze speerpunten bevatten. In 2016 is de hemelwatervisie en uitvoeringsplan vastgesteld. De komende jaren, te starten in 2017, worden maatregelen genomen om het wateroverlast terug te dringen in gang gezet.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2013
 • Verordening rioolheffing 2013
 • Verordening rioolaansluitrecht 2013
 • Beleidsnota Volksgezondheid 2012-2015 (is verlengd naar 2016 ev)
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen

Terug naar navigatie - Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen

Na het vaststellen van de regionale  nota gezondheid is de  lokale  uitvoeringsagenda gezondheid opgesteld.  Hierin  staan activiteiten gecategoriseerd binnen de regionaal bepaalde  doelstellingen voor jeugd en jongeren  en ouderen  uit alle aanpalende beleidsterreinen.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen

In 2017 is uitvoering gegeven aan verschillende gezondheidspreventie-activiteiten zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)’, 'de Gezonde School', '  Extra  Contactmoment Adolescenten',  ‘Bewegen op Recept’, 'Programma Mentaal gezond', en het  ‘project GEDRAG/ (verslaving)preventielessen op scholen’.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording

Terug naar navigatie - Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording

In april 2017 is het nieuwe  Preventie en Handhavingsplan Alcohol vastgesteld, tegelijkertijd met de regionale nota Gezondheid. Dit  biedt kansen voor een totaalaanpak om deze doelstelling te bereiken.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

Terug naar navigatie - Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

Onder begeleiding van het bureau OverMorgen werd een intensief traject doorlopen, met als doel het in kaart brengen van kansrijke grootschalige energieprojecten binnen de gemeenten. Tegelijkertijd liep een regionaal traject met de focus op grensoverschrijdende projecten. In Nunspeet was er een Interne validatie op 31 mei, een sessie met het college op 20 juni, met de raad op 19 september, een atelier met stakeholders op 28 september, een tweede atelier met stakeholders op 19 oktober en een Informatieavond (170) bewoners op 19 oktober. 17 januari 2018 was er een afsluitende ambtelijke sessie, waarna de resultaten aan de raad worden gepresenteerd(bijlage). De eindrapportage met vijf kansrijke projecten wordt in april aan de nieuwe raad gepresenteerd.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

Terug naar navigatie - Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

Bereikt resultaat:

5 betrokken inwoners benaderden de gemeente met de vraag hoe zij konden bijdragen aan een duurzame lokale energieopwekking. De gemeente zorgde voor ondersteuning, een eenmalige subsidie en lening.
13 april 2017 passeerden in aanwezigheid van wethouder Gert van den Berg de akten en was NunspeetEnergie een feit.
In december lanceerde NunspeetEnergie haar eerste project; Het betreft een postcoderoosproject met 160 panelen. In korte tijd wist de Coöperatie de  beschikbare panelen bij geïnteresseerde inwoners weg te zetten.
Zie verder www.nunspeetenergie.nl

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

Terug naar navigatie - Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

Duurzame mobiliteit

De gemeente maakt voor haar dienstreizen gebruik van een all electric deelauto. Deze auto wordt buiten kantooruren met de inwoners van Nunspeet gedeeld.

In 2017 werden 3 extra laadpunten geplaatst (1 extra openbare laadpaal met 2 aansluitingen en ter ondersteuning van de deelauto werd een laadpaal opgewaardeerd tot een laadpaal met 2 aansluitingen).

Het aantal duurzaam aangedreven voertuigen (groengas en elektriciteit) steeg met 20 van 81 tot 101. Dit is 0,8 % van het totale aantal personenauto’s (12.795 personenauto's); 30% meer dan in 2016.

Duurzaam Wonen

In 2017 werd de Duurzaamheidslening met succes ingezet.

Er waren 22 gehonoreerde aanvragen. In totaal werd € 121.853 weggezet. In alle gevallen betrof het een investering in zonnepanelen. Het geïnvesteerde budget is goed voor 67 duizend kWh op jaarbasis, voldoende om 19 gezinnen volledig van elektriciteit te voorzien (op basis van normgebruik 3.500 kWh).

Beleid

In de concept-Omgevingsvisie Nunspeet is de opgave en het ambitieniveau voor opwekking van duurzame energie opgenomen.

 Onder begeleiding van het bureau OverMorgen werd een intensief traject doorlopen, met als doel het in kaart brengen van kansrijke grootschalige energieprojecten binnen de gemeenten. Tegelijkertijd liep een regionaal traject met de focus op grensoverschrijdende projecten. In Nunspeet was er een Interne validatie op 31 mei, een sessie met het college op 20 juni, met de raad op 19 september, een atelier met stakeholders op 28 september, een tweede atelier met stakeholders op 19 oktober en een Informatieavond (170) bewoners op 19 oktober. 17 januari 2018 was er een afsluitende ambtelijke sessie, waarna de resultaten aan de raad worden gepresenteerd. De eindrapportage met vijf kansrijke projecten wordt aan de nieuwe raad gepresenteerd.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Terug naar navigatie - Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner * 190 194
Omvang GFT Kg/inwoner * 170 160
Omvang papier Kg/inwoner * 48 57
Hernieuwbare elektriciteit % * * 0,90%
Gemeentelijke indicatoren
Bereikte jongeren met preventie informatie (11-16 jaar) (schadelijk middelengebruik, weerbaarheid, sociale media, financiën) via project Gedrag Aantal * 1.000 910
Bereikte kinderen (5 jaar) en jongeren (13 jaar) voor een periodiek gezondheidsonderzoek (GO) door de GGD NOG. Aantal GO 5-jarigen * 350 250
Aantal GO 13-jarigen * 120 230
Verstrekte afkoppelsubsidie * € 5.000,00 € 14.385,00
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Lasten
4.1 Volksgezondheid 925.929 1.006.768 984.124 22.644
4.2.1 Riolering financiën 5.392 5.392 7.158 -1.766
4.2.2 Riolering OR 1.002.720 1.134.864 1.101.874 32.990
4.2.3 Riolering Infra 402.583 571.783 504.108 67.675
4.3.1 Afval Financiën 3.221 3.221 188.908 -185.687
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 1.956.742 1.956.742 1.880.464 76.277
4.4.1 Milieubeheer BeM 22.442 22.442 31.403 -8.962
4.4.2 Milieubeheer ROV 191.930 425.430 277.883 147.547
4.4.3 Milieubeheer VTH 424.679 424.679 447.374 -22.695
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 344.943 374.176 375.658 -1.482
Totaal Lasten 5.280.581 5.925.497 5.798.956 126.541
Baten
4.1 Volksgezondheid -11.960 -11.960 -12.070 111
4.2.1 Riolering financiën -1.967.281 -2.043.949 -1.955.455 -88.494
4.2.2 Riolering OR 0 0 -225 225
4.2.3 Riolering Infra 0 0 -3.200 3.200
4.3.1 Afval Financiën -1.965.281 -1.785.281 -1.973.578 188.297
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -448.049 -448.049 -536.295 88.246
4.4.1 Milieubeheer BeM 0 0 -21.313 21.313
4.4.2 Milieubeheer ROV -4.477 -4.477 -2.729 -1.748
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -389.191 -389.191 -484.618 95.427
Totaal Baten -4.786.239 -4.682.907 -4.989.483 306.576

Jaarverslag - Financiële analyse programma 4

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 4

Terug naar navigatie - Taakvelden programma 4

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,-- op de taakvelden.

Taakvelden