Jaarrekening - Balans

Balans

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016 1-1-2017
(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
Vaste activa Investeringen met een economisch nut 22.511 23.049 23.049
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven. 3.117 3.336 3.336
Strategische gronden 822 1.212 1.212
Investeringen met een maatschappelijk nut 12.547 12.455 12.455
Materiële vaste activa 38.997 40.052 40.052
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen 236 236 236
Leningen personeelsleden 99 112 112
Leningen verbonden partijen 322 430 430
Overige leningen 1.610 1.287 1.287
Financiële vaste activa 2.267 2.065 2.065
Totaal vaste activa 41.264 42.117 42.117
Vlottende activa Bouwgronden in exploitatie 23.143 27.831 27.831
Voorraden 23.143 27.831 27.831
Vorderingen op openbare lichamen 686 651 651
Overige vorderingen 1.285 993 993
Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) 310 310
Uitzettingen in 's Rijks schatkist 2.299 1.002 1.002
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 4.270 2.956 2.956
Liquide middelen 447 138 138
De van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel 284 270 270
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 7.362 5.657 5.927
Overlopende activa 7.646 5.927 6.197
Totaal vlottende activa 35.506 36.852 37.122
TOTAAL ACTIVA 76.770 78.969 79.239
PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016 1-1-2017
(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
Vaste passiva
Algemene reserve 4.246 3.932 4.202
Bestemmingsreserves 37.486 41.611 37.570
Bestemmingsreserve Gerealiseerde resultaat 3.407 2.979 2.979
Eigen vermogen 45.139 48.522 44.751
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.464 2.020 2.243
Voorziening ter egalisering van kosten 723 584 584
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangings- investeringen waarvoor een heffing wordt geheven 0 1.106
Voorziening voor bestemmings- gebonden middelen van derden 4.790 220 4.723
Voorzieningen 7.977 3.932 7.550
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 14.753 17.060 17.060
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 14.753 17.060 17.060
Totaal vaste passiva
67.869 69.514 69.361
Vlottende passiva
Crediteuren 3.655 2.962 2.962
Overige schulden 365 467 467
Kasgeldleningen 2.000 3.000 3.000
Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) 77
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 6.097 6.429 6.429
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 2.000 2.337 2.760
Van overheidslichamen vooruit- ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van:
- het Rijk 289 289 289
- de Provincie 18 18
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen 515 382 382
Overlopende passiva 2.804 3.026 3.449
Totaal vlottende passiva
8.901 9.455 9.878
TOTAAL PASSIVA
76.770 78.969 79.239
Gewaarborgde leningen
€ 88.321 € 87.875 € 87.875