Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein

Jaarverslag - Beleid programma 1

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast hebben scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden: Passend onderwijs. Gezamenlijk ook wel de vier decentralisaties genoemd (kort de 4D’s).

De transitie (omzetting van het systeem) heeft inmiddels plaatsgevonden. Uiteindelijk gaat het om de transformatie: een cultuurverandering, waarbij meer samenhang en passende ondersteuning voor inwoners belangrijke uitgangspunten zijn. Het proces van transformatie is een van de lastigste beleidsopgaven waarvoor de overheid zich sinds tijden gesteld ziet.

Nu de transitiefase is afgerond (het systeem is omgezet) is de tijd rijp om een versnelling te maken in de doorontwikkeling van de 4D-transformatie. Er zijn nog stappen te zetten om verder te ontschotten, waardoor we meer toegroeien naar het werken volgens de vastgestelde visie van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2017
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2017
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Heronderzoeksplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening 2017
 • Beleidsregels collectieve zorgverzekering 2017
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”

Wat hebben wij bereikt?

Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep

Er zijn actieve contacten tussen onze jobcoach en het bedrijfsleven.  Er zijn bedrijfsbezoeken afgelegd, ook met de portefeuillehouder.  Ook zijn er netwerkbijeenkomsten geweest. Met de Inclusief Groep zetten wij een nieuw product op waarin uitkeringsgerechtigden in een meer reguliere werksetting leren omgaan met normale arbeidsomstandigheden. In dit traject willen wij ook werkgevers betrekken. Wij zijn met planvorming gestart in 2017 en de start verwachten wij in april 2018.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)

Bij de intake wordt al direct gekeken of er vacatures beschikbaar zijn. Door de warme overdracht met scholen hoeven kwetsbare jongeren bijvoorbeeld geen uitkering aan te vragen omdat ze vanuit school daarna direct worden doorgeleid naar werk.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren

Met uitkeringsgerechtigden wordt een maatwerktraject afgesproken. Wij zetten allereerst in op betaald werk. Als dit (nog) niet mogelijk is zetten wij eerst een re-integratietraject met bijvoorbeeld leer-werken, stages, scholing e.d. in. Als iemand geen van deze trajecten doet en ook geen mantelzorg verleend dan stimuleren wij dat iemand vrijwilligerswerk gaat doen. Uitkeringsgerechtigden die wel in staat zijn om iets te doen maar geen van hiervoor benoemde activiteiten doet leggen wij een tegenprestatie op.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen

Bij aanbestedingen is in 2017, daar waar mogelijk, ‘social return’ (inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) als voorwaarde opgenomen, conform het gemeentelijk inkoopbeleid.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

Bij elke aanvraag worden bewijsstukken gevraagd en gecontroleerd. Via digitale koppelingen is er eigenlijk geen kans meer op witte fraude (koppelingen met GBA, bankrekeningen, Belastingdienst, RDW, UWV e.d. Zwarte fraude bestrijden wij door alert te zijn op alle signalen (bijvoorbeeld bijzonderheden op bankafschriften, aanwezigheid van een dure auto, niet komen op gespreken, anonieme tips e.d. deze bespreken wij met de sociale recherche die regelmatig bij werkoverleggen aanschuift.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen

De nieuwe armoedenota is in 2017 vastgesteld en als vervolg hierop de verordening minimabijdrage, verordening Individuele Inkomenstoeslag, Beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand

Met de collectieve zorgverzekering voor minima benutten wij de wettelijke mogelijkheden maximaal.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’

Door een toename van de werkloosheid en het aantal mensen met schulden en inkomensachteruitgang in het algemeen, moeten mensen met minder geld rondkomen. In 2016 is het haalbaarheidsonderzoek voor het ‘meer-met-minderhuis’ (meer doen met mindergeld voor de minimadoelgroep) afgerond. Ook is er een projectleider aangesteld in de periode 2016-2017 die onderzocht heeft hoe Lokaal 21 (de nieuwe benaming voor het meer-met-minder huis) in de Nunspeetse samenleving ingebed kon worden. Hier is uit voortgevloeid dat Lokaal 21 samengaat met de Wijkontmoetingscentra en niet meer als losstaand initiatief verder gaat.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Stimuleren algemene voorzieningen

Met de ingang van de Wmo 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als de inwoner en zijn sociale netwerk onvoldoende in staat zijn om een oplossing te realiseren, dan hanteren we als eerste oplossingsrichting een algemene of collectieve voorziening. Er is in 2016 geconstateerd dat er behoefte is aan laagdrempelige voorzieningen die toegankelijk zijn zonder dat daar een voorafgaand onderzoek voor nodig is en die gericht zijn op inloop, ontmoeting en verbinding met de wijk voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Daarom zijn er vanaf 2016 via de deelverordening welzijnsactiviteiten alle leeftijden en wijkontmoetingscentra gemeente Nunspeet 2017 extra middelen beschikbaar gesteld om dit te realiseren. In 2017 is Wijkontmoetingscentrum de Binnenhof geopend. Vanaf nu wordt hier verder op ingestoken en het gebruik van de algemene voorzieningen verder gestimuleerd. Wanneer het netwerk van informele zorg en het systeem van collectief en algemeen aanbod onvoldoende is om de burger zelfredzaam te laten zijn, dan bieden we binnen het gemeentelijk domein als vangnet een systeem van maatwerkvoorzieningen aan om ondersteuning te waarborgen

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties

De afgelopen jaren is stevig ingezet op de samenwerking tussen de welzijnsorganisaties, allereerst binnen jeugd- en jongerenwerk en binnen ouderenwerk. Door de samenwerking is het aanbod beter afgestemd en versterken de organisaties elkaar. Deze lijn is in 2017 doorgegaan. Vanaf 2018 bieden de welzijnsorganisaties breed welzijnswerk voor alle leeftijden. Zij hebben voor 2018 een gezamenlijk jaarplan ingediend, waarbij activiteiten afgestemd zijn. Daarnaast zal de komende jaren extra ingezet worden op onderlinge samenwerking en afstemming.

Actief burgerschap

De gemeente Nunspeet is een krachtige samenleving, waarin de overgrote meerderheid bestaat uit zelfstandige inwoners die regie voeren over het eigen leven en als verantwoordelijke inwoners zorgdragen voor de leefbaarheid van de buurt (Rekenkamerrapport Eigen en sociale kracht, 2015). Burgerschap geeft – als basis van sociale inclusie – inzicht in de door veel mensen verlangde wederkerigheid in relaties. Die wederkerigheid, waar sommigen door hun beperkingen juist moeite mee hebben, betekent aan de ene kant autonomie om als individu een eigen invulling te geven aan het leven en aan de andere kant een eigen bijdrage te leveren aan het collectief. Dit collectief moet op zijn beurt weer solidair zijn met mensen die in de samenleving niet kunnen meekomen, zoals door het geven van mogelijkheden om mee te doen en het tegengaan van stigmatisering en uitsluitingsmechanismen. Wederkerigheid vraagt van zowel het individu als het collectief dus een actieve inzet. Als gemeente willen we ook in 2017 zorgen voor een klimaat waarin mensen actief kunnen zijn, ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers en bieden we buurtbemiddeling.

Preventie van kwetsbaarheid

Samen werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners. En daarmee aan het terugdringen van eenzaamheid. Eenzaamheid, zelfredzaamheid en participatie beïnvloeden elkaar. Veel vrijwilligersorganisaties zijn in de gemeente Nunspeet ook actief betrokken op het thema eenzaamheid. Zij organiseren ook in 2017 allerlei activiteiten, bieden een luisterend oor, bieden maatjes voor bezoek, gezelschap en activiteiten en signaleren eenzaamheid en ondernemen acties bijvoorbeeld naar professionele organisaties.

Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

Onze ambitie is om de komende jaren waar mogelijk toe te werken van maatwerkvoorzieningen naar algemeen toegankelijke voorzieningen die in beginsel vrij toegankelijk zijn voor alle Nunspeetse inwoners. In 2017 heeft dit vooral gestalte gekregen in de opening van wijkontmoetingscentrum de Binnenhof.

Daarnaast waren er in 2017 vanuit de Wmo maatwerkvoorzieningen, gericht op een individuele burger of huishouden waarbij de toegang loopt via een beschikking van het Wmo-loket. Professionele zorg blijft nodig en beschikbaar voor de echt kwetsbaren.

Beschikbaarheid cliëntondersteuning

Om de zelfregie van inwoners te versterken is cliëntondersteuning een belangrijk instrument. Het biedt inwoners onder andere de mogelijkheid zich te laten bijstaan in de interactie met de gemeente. Gemeenten hebben de opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden, niet alleen voor de Wmo maar voor het hele sociale domein waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. MEE Veluwe voert deze taak uit in Nunspeet. In de periode 2017-2020 is de cliëntondersteuning een aandachtspunt, onder andere vanuit het gehouden cliëntervaringsonderzoek waaruit blijkt dat er een aantal mogelijke verbeterpunten zijn. Deze zijn in 2017 samen opgepakt. 

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

De gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een forse inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijk voor het individu, en belangrijk voor de samenleving. Een speciale doelgroep die zijn de jonge mantelzorgers, waar extra aandacht voor is. Daarom zijn er vanaf 2016 speciale projecten gericht op deze groep ingezet.
Daarnaast is onafhankelijke cliëntondersteuning ook beschikbaar voor mantelzorgers en bieden we verschillende mogelijkheden voor mantelzorgwoningen. We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers op verschillende manieren en zetten ze eens per jaar extra in het zonnetje. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2017 respijtzorg, waaronder de maatwerkvoorziening ‘kortdurend verblijf’, zodat de mantelzorger op adem kan komen.

 

Zeer actueel is de erkenning die Gemeente Nunspeet zelf heeft verworven, als mantelzorgvriendelijke werkgever. Deze erkenning is uitgereikt door de organisatie 'Werk en mantelzorg', welke zeer positief was over de manier waarop de Gemeente Nunspeet ruimte maakt voor medewerkers in een mantelzorgsituatie. De Gemeente is hierdoor niet alleen stimulerend naar lokale werkgevers, maar ondertussen zelf ook het goede voorbeeld. Naast een extern persbericht en het bespreken van dit thema bij de volgende mantelzorglunch (mantelzorgers, organisaties en gemeente) wordt er ook via interne communicatie aandacht besteed aan deze erkenning en bovenal de mogelijkheden die Gemeente Nunspeet haar personeel biedt.

Gemeente Nunspeet blikt bovendien tevreden terug op de uitreiking van de mantelzorgwaardering, een cadeau waarmee zij inwoners bedankt voor het verlenen van intensieve en langdurig zorg aan een naaste. In 2017 werd een recordaantal van 1078 mantelzorgers bereikt. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van de start van het initiatief in 2015. 

Gemeente Nunspeet heeft er expliciet voor gekozen om mantelzorgondersteuning tot een speerpunt te maken. Het Steunpunt Mantelzorg ervaart dit bijzonder positief. Zij geven aan dat het hen de ruimte biedt om niet alleen méér mensen te bereiken, maar ook om net die stap verder te kunnen zetten die de soms zware zorgsituatie aanzienlijk kan verbeteren.
 

Kwalitatief goede ondersteuning

Ondersteuning vanuit de Wmo dient bij te dragen aan de zelfredzaamheid en participatie van een inwoner. Kwaliteit van de ingezette ondersteuning is dan ook belangrijk. Daarvoor stellen wij eisen aan de kwaliteit van ondersteuning aan de aanbieders van zorg/ondersteuning vanuit de Wmo en was er ook in 2017 een toezichthouder actief. Ook stimuleren we kwaliteit en innovatie door de manieren van inkopen en subsidiëren, bijvoorbeeld aan de hand van transformatieplannen van aanbieders. Misschien wel de belangrijkste graadmeter is de Wmo-klant zelf: in hoeverre vindt hij/zij dat de ondersteuning bijdraagt aan zelfredzaamheid en/of participatie? Voor ons een belangrijke indicator die we periodiek meten. De meting over 2017 vindt plaats in 2018.

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid is een groot goed. Inwoners hebben ook in 2017 de keuze uit verschillende aanbieders voor Wmo-ondersteuning. Daarnaast kunnen de meeste inwoners, indien dat beter aansluit, ondersteuning inkopen met een persoonsgebonden budget.

Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen

Financiële problemen en schulden kunnen dan leiden tot andere problemen. Voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hebben we als gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten met een uitgebreide dekking. Deze verzekering kent een vergoeding voor de eigen bijdrage. Als tegemoetkoming voor de premie kent de gemeente € 27,50 per maand aan bijzondere bijstand toe. Inwoners die geen gebruik kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering en/of bijzondere noodzakelijke medische kosten hebben kunnen een aanvraag indienen op grond van de bijzondere bijstand.

 

Integrale werkwijze 4D breed

In 2017 hebben we het 4D integraal werken nader voortgezet. Zowel op bestuurlijk, beleidsmatig als op uitvoerend niveau is er regelmatig overleg geweest over de integrale aanpak vanuit jeugd, wmo, participatie en onderwijs aan de hand van de 4D-agenda 2017. Met het overgrote deel van de inwoners in de gemeente gaat het goed. Een klein deel heeft ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen en/of participeren in de samenleving. Soms zijn de problemen zo omvattend (bij een persoon zelf of in een gezin), dat we spreken van multiproblematiek waarbij meerdere professionals betrokken zijn. Er moet worden samengewerkt om een gezamenlijk doel en maximaal resultaat te bereiken. De inzet van een  procesregisseur 4D blijkt daarbij een succes. Meer en meer wordt de 4D-samenwerking als een automatisme gezien, waarbij er extra ingezet wordt op de samenwerking met het onderwijs.

Actief inzetten op zorgmijders

Door korte lijnen tussen inwoners, professionals en gemeente zetten we in op het zo veel mogelijk voorkomen van zorgmijding. Voor zorgmijders trekken we als netwerk/buren, professionals, huisartsen, politie en gemeente gezamenlijk op: wie heeft de beste ingang? In 2017 is dit voornamelijk via het sociaal vangnet overleg,  de diverse inloop functies en het wijkontmoetingscentrum gedaan.  ook is er gewerkt aan een doorontwikkeling van bemoeizorg in de Regio Noord-Veluwe die in zal gaan in 2018.

Goede toegankelijkheid in het openbare leven

Om te kunnen meedoen in de samenleving, is het essentieel dat het openbare leven in de gemeente toegankelijk is ook voor mensen met een beperking. Er is een actieve plaatselijke werkgroep toegankelijkheid (PWT) die in concrete situaties hierover met ons meedenkt. Daarnaast stimuleren we sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Bieden van beschermd wonen

Het laatste jaar hebben de ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen landelijk meer vorm gekregen. Vanuit het rapport van de commissie Dannenberg is een visie voor de toekomst geschetst waarin de taken meer en meer richting de lokale gemeenten komen. In 2017 heeft dit onder andere vorm gekregen door het voorbereiden van de overgang van de taken beschermd wonen van centrumgemeente Zwolle naar de regio Noord-Veluwe per 1 januari 2018 met gemeente Harderwijk in een coördinerende rol.

Het principe van een inclusieve samenleving staat centraal en burgers die een beroep doen op beschermd wonen komen steeds meer in de wijk terecht. Hierdoor kan er echte participatie tot stand komen en komen de mensen in de maatschappij terecht en niet er buiten.
Wij omarmen deze visie en zien ook in Nunspeet de behoefte om de lokale aansluiting en de lokale kracht hierin te benutten. We zoeken de komende jaren nadrukkelijk de aansluiting tussen de maatwerkvoorzieningen en, indien mogelijk ook de algemene voorzieningen die er op lokaal niveau zijn en Beschermd Wonen. Vooral op het gebied van uitstroom vanuit de 24-uursvoorzieningen gaan we proberen om de aansluiting met de wijk tot stand te brengen. De proeftuin Eperweg die gestart is in 2017 is hier een voorbeeld van.
We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de cliënten, maar ook van de buurt en we leveren waar mogelijk maatwerk.

Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld

Op 1 januari 2017 is Veilig Thuis NOG als nieuwe organisatie gestart, waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies over of melding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is in 2017 fors ingezet op het geven van bekendheid aan deze nieuwe organisatie en aan kwaliteitsontwikkeling binnen de organisatie. Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veilig Thuis en lokale teams (voor Nunspeet zijn dit CJG, Wmo, Participatie en Stimenz) en zijn er stappen gezet voor meer lokale aanwezigheid vanuit Veilig Thuis.  Begin 2018 vindt een eerste evaluatie van de samenwerkingsafspraken plaats.

Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen

We voorkomen schulden door meer mensen op de arbeidsmarkt te laten participeren en door de integrale werkwijze van de basisteam(s) per 2015 (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg) worden financiële problemen eerder gesignaleerd en worden inwoners gewezen op voorzieningen en mogelijkheden om schulden te voorkomen of op te lossen. Met Ominia en Stimensz is het convenant voorkoming huisuitzettingen afgesloten. Het beleidsplan schuldhulpverlening is nog niet gerealiseerd. Dit zal eerste helft 2018 in NEO-verband gebeuren.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk

In 2017 is ingezet op verdere samenwerking tussen straathoekwerk en de overige lokale aanbieders voor welzijnswerk. Goede onderlinge samenwerking en afstemming was een belangrijk thema in de voorbereiding van de nieuwe afspraken voor het aanbieden van  het welzijn alle leeftijden door de betrokken organisaties, waaronder het Straathoekwerk.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk

In 2017 is een nieuwe deelverordening vastgesteld, waarin is vastgelegd dat de lokale welzijnsorganisaties vanaf 2018 welzijnswerk voor alle leeftijden bieden. Dit geeft de welzijnsorganisaties de mogelijkheid om nu ook aanbod / ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen die de leeftijdsgrens van het jongerenwerk zijn gepasseerd.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

In het kader van de vernieuwingsslag Welzijn Nieuwe Stijl ligt verantwoordelijkheid voor vormgeving van jongerenparticipatie grotendeels in handen van welzijnsorganisaties (met name SWN, SPCJ Radix en Straathoekwerk). Het welzijnswerk weet veel jongeren in Nunspeet te activeren om actief te participeren in onze samenleving. Meedenken in de beleidsontwikkeling is echter lastiger. In 2015 is gestart met een initiatief van Jongeren aan Zet. Dit blijkt helaas niet goed aan te slaan. Wel heeft in 2017 een groep jongeren van De Nuborgh-Veluvine en vanuit Elspeet, onder begeleiding van de Nationale Jeugdraad, een actieve bijdrage geleverd aan de inhoud van het nieuwe lokale Volksgezondheidsbeleid. En jongeren hebben meegedacht over de inrichting van het Marktplein.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan

In de verordening maatschappelijke ondersteuning en de Verordening Jeugdhulp liggen de mogelijkheid en de wijze van toegang tot het PGB vast.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten

We organiseren de inkoop voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en jeugdhulp zo dat de burger keuzevrijheid heeft voor zorg in natura of een PGB (binnen de wettelijke kaders), waarbij de inkoop zo georganiseerd wordt dat identiteitsgebonden organisaties toegang krijgen tot het verlenen van ondersteuning.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk

Deze bestuursperiode blijven identiteitsgebonden organisaties behouden in het lokale zorgnetwerk.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg

Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de samenleving. Wij vinden het van belang om mantelzorgers ook de komende jaren te ondersteunen en te ontlasten onder andere door middel van respijtzorg. Ook in het bestaande Wmo-beleid krijgt mantelzorg specifiek aandacht. Voor jonge mantelzorgers worden er vanaf 2016 ook activiteiten georganiseerd.
Het steunpunt Mantelzorg benut de ruimte die zij vanuit Gemeente Nunspeet krijgt goed voor de inzet van respijtzorg. Zij beschikt over een groep vrijwilligers die ingezet worden in uiteenlopende respijtzorg-situaties. Een nieuwe mogelijkheid binnen Gemeente Nunspeet, welke eventueel ook geschikt kan zijn voor zwaardere situaties van respijt of overbelasting in mantelzorgsituaties zijn de 'pauze woningen'.  Hierover zal in 2018 besluitvorming plaatsvinden.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)

Het huidige WMO-beleid richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ondersteuning wordt op allerlei uiteenlopende manieren geboden.

Op het gebied van eenzaamheidsbestrijding zijn daaraan toe te voegen: de recent ingediende en goedgekeurde projectplannen van de welzijnsinstellingen. In een nieuwe en nauwe samenwerking tussen verschillende welzijnspartners onderling wordt gewerkt aan bestrijding van eenzaamheid en aan sociaal-maatschappelijke activering van inwoners met een (dreigend) isolement, onder meer door maatjesprojecten.

Daarnaast heeft Gemeente Nunspeet een faciliterende en stimulerende rol op zich genomen om lokale partners van wonen, zorg en welzijn bij elkaar te brengen om te komen tot een gezamenlijk gedragen systeem voor veilige woningtoegang (deurcilinders). Middels onder meer vele besprekingen is momenteel de stand van zaken dat vrijwel alle partners hun toezegging hebben gedaan.

 

 

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden

Gemeente Nunspeet continueert haar regierol op dit thema. Ook behoudt zij de afstemming met de ouderenbonden, onder meer via regelmatig overleg met alle ouderenbonden, wethouder en beleidsadviseur.

De gemeente Nunspeet heeft de regierol binnen het thema veilige woningtoegang, welke zeer relevant is voor vele ouderen en andere zorgbehoevende inwoners. De gemeente vervult een regierol om partners bij elkaar te brengen en houden om gezamenlijk tot een oplossing te komen die aansluit bij de wensen voor zorg en veiligheid van deze inwoners. Daarnaast onderzoekt de gemeente vanuit haar faciliterende rol de mogelijkheden voor eventuele financiële ondersteuning om deze voorziening (specifiek: deurcilinders) toegankelijk te maken.

Een andere voorziening waarvan de actualiteit het vermelden waard is, is uiteraard het recent geopende wijkontmoetingscentrum. Hierin zijn reeds de eerste initiatieven ontstaan door inwoners zelf, waaronder sociale activiteiten waarbij jong en oud samenkomen.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen

De welzijnsorganisaties hebben voor het eerst een gezamenlijk welzijnsplan opgesteld. Hiermee is een goede eerste stap/doorontwikkeling gemaakt in de nauwere samenwerking tussen de organisaties.

Een belangrijk aspect is dat het welzijnswerk niet meer wordt gesegmenteerd naar leeftijdsgroepen, maar dat welzijnswerk wordt leeftijdsongebonden wordt ingezet. Hierdoor ontstaat er een breder bereik voor álle inwoners van Nunspeet en wordt er voor het eerst ook focus gelegd op de 'vergeten groep', namelijk de volwassenen die eerder tussen wal en schip leken te vielen tussen het welzijnswerk wat gericht was op jongeren, en het werk wat gericht was op ouderen.

Binnen het gezamenlijk opgestelde welzijnsplan voor alle leeftijden is uiteraard nog steeds ruimschoots aandacht voor de doelgroep ouderen. De samenwerking hier rondom verstevigt zich. Directies van alle betrokken welzijnsinstellingen die aanbod hebben voor ouderen spreken van een plezierige samenwerking, waarbij men elkaar met name in de uitvoering al heel goed weet te vinden. Op bestuurlijk niveau ligt er nog terrein open voor verdere samenwerking. Deze bestuurlijke doorontwikkeling krijgt dan ook de aandacht in de overlegreeks die staat ingepland voor het komende jaar, tussen de welzijnsinstellingen en de gemeente. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.

Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden

Om inwoners, waaronder ouderen, regie over het eigen leven te kunnen laten voeren is mobiliteit een randvoorwaarde. Vrijwilligersvervoer voor ouderen blijft betaalbaar.

Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’

Lokale burgerinitiatieven leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. De zogenaamde ‘doe-democratie’ leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn recht te laten komen. In 2015 zijn kaders opgesteld voor het stimuleren van lokale initiatieven door middel van een burgerfonds. Vanaf 2016 wordt uitvoering gegeven aan dit burgerfonds. Conform afspraak is in 2017 nader onderzoek gedaan naar aansluiting van de kern Nunspeet (met ingang van 1-1-2018) op het fonds en zijn de kaders (beperkt) gewijzigd (met ingang van 1-1-2018. Vanwege ziekte heeft uitvoering van het communicatieplan niet kunnen plaatsvinden in kwartaal 4 van 2017 en is verschoven naar 2018.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie

In 2017 is prioriteit gegeven aan het in samenhang oppakken van de drie decentralisaties door borging van afstemmingsoverleggen op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau.  Ook de procesregisseur heeft daarbij een belangrijke verbindende rol. Onderwerpen vanuit het Sociaal Domein zijn gezamenlijk opgepakt en zo mogelijk is aansluiting gezocht bij aanpalende beleidsterreinen, zoals onderwijs en veiligheid.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar * 770 790
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen * 30
Kinderen in uitkeringsgezinnen % * 1,88 2,58
Melding kindermishandeling % * 10**
Netto Participatiegraad % mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baanheeft * 70 68,3
Werkloze jongeren % 16 t/m 21 jarigen * 0,7 1,22
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners * 195 179
Personen met een lopend re-integratietraject Aantal per 10.000 inwoners * 310 192
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van populatie < 18 jaar 18=""> * 7,3 8,4
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering % van populatie < 18 jaar met jeugdhulp 18="" jaar="" met=""> * 11,5 27 jongeren
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering % * * 8 jongeren
Cliënten met een maatwerkvoorziening ZIN ingevolge de Jeugdwet Aantal * 337 510
Cliënten met een maatwerkvoorziening PGB ingevolgde de Jeugdwet Aantal * 74 104
Verstrekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOZ) Aantal * 315 300
Afgegeven indicaties beschut werk Aantal * 3 3
Afgegeven indicaties banenafspraak Aantal * 33 50
Personen dat loonkostensubsidie krijgt Aantal * 15 15
Verstrekte collectieve zorgverzekeringen (t/m 2014: oude regeling) Aantal * 270 311
Cliënten met een maatwerkvoorziening; zorg in natura (exclusief collectief vervoer) Aantal * 1025 879
Cliënten met een maatwerkvoorziening; persoonsgebonden budget (per 30/9/15) Aantal * 120 75
Meldingen WMO Aantal * 730 882
Aanvragen maatwerkvoorzieningen WMO Aantal * 570 756
Toegekende maatwerkvoorzieningen WMO Aantal * 560 734
Mantelzorgers dat ingeschreven staat bij het Steunpunt mantelzorg* Aantal * 812 1200
* Gegevens niet bekend.
** In 2015 zijn er 10 meldingen gedaan van kindermishandeling. Tussen deze meldingen kunnen meerdere meldingen per geval zitten. Een % kan daarom niet gegeven worden.
*** Aantal jongeren tussen de 12 en 23 jaar i.p.v. % jongeren tussen de 12 en 21 jaar.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.585.220 2.678.340 2.557.036 121.304
1.2 Wijkteams 382.904 380.135 232.778 147.357
1.3 Inkomensregelingen 4.853.535 5.003.290 5.145.104 -141.814
1.5 Arbeidsparticipatie 3.403.047 4.332.047 4.222.517 109.530
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 909.175 785.450 432.717 352.733
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.098.000 1.948.000 1.751.281 196.719
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.428.085 2.409.785 2.223.453 186.332
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.203.186 5.647.441 6.388.544 -741.103
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 51.800 51.800 52.377 -577
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 13.000 13.000 83.066 -70.066
Totaal Lasten 21.927.952 23.249.288 23.088.874 160.415
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -114.830 -114.830 -84.796 -30.034
1.3 Inkomensregelingen -3.878.530 -3.878.530 -4.167.657 289.127
1.5 Arbeidsparticipatie 0 0 -20.474 20.474
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 0 0 -16.361 16.361
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening -153.000 -153.000 -155.884 2.884
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ -380.000 -380.000 -249.206 -130.794
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 0 0 -11.425 11.425
Totaal Baten -4.526.360 -4.526.360 -4.705.803 179.443

Jaarverslag - Financiële analyse programma 1

Financiële analyse

Taakvelden Programma 1

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,-- op de taakvelden.

Taakvelden