Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie

Jaarverslag - Beleid programma 7

Inleiding

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.
Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.
Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.
Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte

Bestuurlijke kaders

  • Nota ‘Sporten en bewegen in Nunspeet’ 2013-2016 (werking met één jaar verlengd)
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020, Samen Verder
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016  (werking met één jaar verlengd)
  • Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Wat hebben wij bereikt?

Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’

In aansluiting op de Gelderse Sportambitie heeft de gemeente Nunspeet een aanvraag voor een subsidie ingediend onder de noemer Noord-Veluwe Fietst! Locatie Nunspeet. Insteek is te faciliteren in een voorziening ten behoeve van drie fietsverenigingen in Nunspeet. De subsidieaanvraag is door de Provincie afgewezen. In 2017 is gestart met een opdracht om de fietscross baan (en beoogde samenwerking met andere fietsverenigingen) te betrekken bij de ontwikkelingen rondom Sportpark Wiltsangh.  De fietsvereniging(en) zijn in 2017 gestart met  het ontwikkelen van een plan.  Tevens heeft besluitvorming plaatsgevonden om de mogelijkheden te onderzoeken om een MTB route in de gemeente Nunspeet te realiseren.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen

In 2016 heeft de gemeente Nunspeet (extern) onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en baten van de inzet van combinatiefunctionarissen. Daarbij zijn ook aanbevelingen gedaan over de inzet in de toekomst. Deze aanbevelingen hebben geleid tot een besluit in het jaar 2017 voor een doorontwikkelde aanpak met een centrale focus op het stimuleren van een gezonde leefstijl, waarbij specifieke aandacht wordt gegeven op de kwetsbare (doel)groepen van alle leeftijden. Onderdelen zijn bijvoorbeeld (continuering van) Jongeren op Gezond Gewicht en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, door middel van de methode ‘Bewegen Samen Regelen’. Tegelijkertijd worden de rijksregelingen ook breder ingezet binnen het sociaal domein, om, als onderdeel van de transformatie, een bijdrage te leveren aan specifieke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld participatie en het terugdringen van eenzaamheid.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking

In 2017 zijn de subsidieregels voor sportvereniging met een g-elftal uitgebreid met een subsidiemogelijkheid voor activiteiten voor  aangepast sporten. Tevens is in 2017 besloten de pilot van Special Heroes (sportkennismaking binnen het speciaal onderwijs) te verlengen tot de zomer van 2018.

 

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het nieuwe sportcomplex van zwembad, sporthal en turnhal te realiseren op sportpark Wiltsangh, en de plannen van de revitalisering hierop aan te passen. Dit besluit heeft als impact dat de bestaande programma van eisen hierop aangepast moeten worden, als ook de inrichting van het sportpark. Hiermee is een start gemaakt in het derde kwartaal van 2017 en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 worden afgerond.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh

In juni  2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over een actualisatie van bestaande financiële ramingen en heeft tevens besluitvorming plaatsgevonden aan de hand van haalbaarheidsonderzoek om nieuwbouw van het zwembad, sporthal en turnhal te laten plaatsvinden op sportpark Wiltsangh. Met inbegrip van dit besluit is vervolgens nader uitwerking gegeven aan het Masterplan Revitalisering van Sportpark Wiltsangh om (de eerst volgende stappen) te komen tot een voorlopig ontwerp van inrichting van het sportpark, een (aangepast) programma van eisen van zwembad, sporthal en turnhal en een verdere concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen.  Tevens is in 2017 gestart met een oriëntatie op de aanbestedingsstrategie van het sportcomplex en uitwerking van de duurzaamheidsambitie om te komen tot een all-electric energieneutrale voorziening.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten

In 2016 en 2017 heeft aanvullende besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de tennisverenigingen in Elspeet en Hulshorst en het voetbalveld in Vierhouten. Wat betreft voetbalvereniging in Vierhouten zal in 2018 een hybride speelveld worden gerealiseerd. Daarnaast zijn aan de tennisverenigingen in Hulshorst en Elspeet een bijdrage verstrekt vanuit Burgerfonds Vitale Kernen.  Mede met inzet van deze middelen zijn de banen in Hulshorst gerenoveerd en in Elspeet is het bedrag benut om  de eerder aangegane lening af te lossen.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma Sportstimulering (2015) is dat met ingang van 1 januari 2017 de subsidiemogelijkheden voor jeugdleden van sportverenigingen worden afgebouwd. De vrijkomende middelen voor het jaar 2017 zijn toegevoegd aan het budget van eenmalige subsidies aan sportverenigingen én het budget sportstimulering (ten behoeve van sporters met een beperking).

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet

In 2016 en 2017 is gewerkt aan een kadernota Sportaccommodaties gemeente Nunspeet. Deze kadernota is januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief

Het Historisch Museum Elspeet is sinds april 2017 een feit. Het museum heeft inmiddels zijn eerste seizoen achter de rug. Momenteel is de gemeente met het bestuur van het museum in gesprek over het buitenterrein van het perceel waarop het museum is gevestigd. Het buitenterrein wordt betrokken bij de herinrichtingsplannen voor het centrum van Elspeet.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

De gemeente continueert het huidige, hoge niveau van de basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast stimuleert zij het culturele verenigingsleven. Om de deelname aan kunst en cultuur voor jeugd en jongeren en zij die beperkingen ondervinden tot deelname te stimuleren wordt er ingezet op een combinatiefunctionaris (cultuurmakelaar). Naast een doel op zich is cultuur namelijk ook een belangrijk middel om te participeren in de samenleving. Het verder uitdiepen van de verbindingen tussen cultuur en beleidsterreinen als Wmo en minimabeleid heeft dan ook een grote prioriteit. De cultuurnota uit 2015- 2018 vormt de leidraad voor deze werkzaamheden. Sinds juni 2017 participeert de gemeente in het Jeugd Cultuur Fonds Gelderland, nadat de gemeente al eerder lid was geworden van het Jeugd Sport Fonds Gelderland.  De fondsen maken het mogelijk om kinderen van minder draagkrachtige ouders in aanvulling op het gemeentelijke armoedebeleid in staat te stellen deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

In het verlengde van de realisatie van het kunstsnoer en in samenwerking met de ‘Stichting Nunspeet uit de kunst’ is met diverse partijen, zoals de ondernemers(verenigingen), Stichting Nunspeet uit de Kunst, Vrije Academie Nunspeet en De Nunspeetse School gesproken over de mogelijkheden om leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars - tijdelijk - beschikbaar te stellen.  Ondernemers vragen soms echter een onkostenvergoeding voor het tijdelijk gebruik en dat is vaak een probleem voor de kunstenaar of kunstenaarsorganisatie. Toch is creatieve industrie een sector die veel kansen biedt. Op deze manier krijgt het economisch klimaat van Nunspeet immers een impuls en wordt de aantrekkingskracht op met name toeristen vergroot

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte

De Nunspeetse historische en culturele kenmerken worden vorm en inhoud gegeven onder de vlag van ‘Nunspeet Kunstenaarsdorp’. De gemeente stimuleert de gemeenschap om activiteiten te ontwikkelen die hierop aansluiten. Zo komt de cultuurhistorische identiteit naar voren in de activiteiten van het Noord-Veluws Museum en is er een kunstmenu voor het primair onderwijs. Regionaal is ingezet op een verlenging van het provinciale cultuur- en erfgoedpacht voor de periode 2017-2020, waaruit ook diverse projecten (kunnen) voortvloeien. Vanzelfsprekend wordt de sterke infrastructuur die op dit gebied in Nunspeet aanwezig is – zoals verenigingen en stichtingen – gekoesterd en gestimuleerd.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is

Met ingang van 2016 is het gemeentelijke budget voor het muziekonderwijs verlaagd. Via de inzet van de combinatiefunctionaris voor muziek heeft er een efficiencyslag plaats gevonden, waarbij bovendien wordt geprobeerd nieuwe financieringsbronnen aan te boren. In 2017 is dit verder uitgebouwd en daarnaast is geprobeerd de samenwerking met lokale partijen (zoals muziekverenigingen) te versterken.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd

De nieuwe bibliotheekwet die op 1 januari 2015 is ingegaan, gaat uit van een andere rol van de bibliotheek: meer nadruk op connectie en minder op collectie. De bibliotheek heeft daarmee een rol gekregen in bijvoorbeeld het bestrijden van laaggeletterdheid en het aanleren van mediawijsheid (digitale vaardigheden). Voor Nunspeet betekent dit (in samenwerking met de andere participerende gemeenten Harderwijk, Putten en Ermelo) andere subsidieafspraken met de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. Uitvoering geven aan de nieuwe Bibliotheekwet door het tot stand brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle verbindingen met (potentiële) partners staat daarin centraal. De bibliotheek heeft daarin de regie zoals bij het Taalhuis met de Taalpunten. Omdat deze transitie vraagt om een andere manier van werken en daardoor tijd kost, blijft de gemeente de bibliotheek daar in regioverband bij begeleiden. Het nieuwe subsidiekader wordt langzaam maar zeker verder concreet ingevuld.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken

De gemeente wil een voortzetting van het huidige kwaliteitsniveau basis en hoog conform het vastgestelde Groenbeleids- en beheerplan 2011-2017 bij de centrumgebieden, toegangswegen, begraafplaatsen en de parken. Hiervoor zal in 2018 een nieuw groenbeleids-beheerplan 2018-2028 opgesteld worden.

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten

Uitgevoerd n.a.v.  update speelweide en zonering Stakenbergweg. Definitief afgerond in 2017

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte

Via dorpsverenigingen en wijkplatforms wordt vanaf 2016 de mogelijkheden nagegaan om de bewoners zelfwerkzaamheden of zelfbeheer te laten uitvoeren in de openbare ruimte. Tevens maakt dit onderdeel uit van het nieuwe groenbeleids-en beheerplan 2018-2028

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat hebben wij gedaan in 2017?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Niet sporters % Kind (inactief) * 8% 8%
% Jongeren (inactief) * 7% 7%
% Volwassenen (inactief) * 7% 7%
% Ouderen (inactief) * 12% 12%

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2017 Begr. na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Saldo 2017
Lasten
7.1 Sportbeleid en activering 75.438 69.686 61.546 8.141
7.2.1 Sportaccommodaties BeM 505.702 1.192.152 763.426 428.726
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte 480.939 500.008 452.085 47.924
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 299.262 405.822 353.437 52.385
7.4 Musea 38.726 38.726 38.024 702
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 59.609 59.609 57.228 2.382
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 19.710 22.210 5.023 17.187
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 177.140 334.840 313.775 21.065
7.6 Media 677.576 677.576 686.189 -8.613
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 15.518 43.018 65.897 -22.878
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.251.927 2.324.713 2.148.829 175.883
Totaal Lasten 4.601.548 5.668.361 4.945.458 722.903
Baten
7.2.1 Sportaccommodaties BeM -56.803 -56.803 -56.748 -55
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte -79.417 -79.417 -80.585 1.168
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -2.708 -2.708 -9.872 7.164
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM -16.884 -16.884 -4.000 -12.884
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte -5.347 -5.347 -6.826 1.479
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 0 0 0 0
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM -2.045 -9.545 -2.060 -7.485
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte -657.362 -657.362 -733.566 76.204
Totaal Baten -820.566 -828.066 -893.657 65.591

Jaarverslag - Financiële analyse programma 7

Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 7

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,-- op de taakvelden.

Taakvelden