Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.1 Samenkracht en burgerparticipatieToelichting

R
Geld
  • Voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven is een burgerfonds Vitale kernen opgericht. Inzet en verdeling van het budget vindt plaats in afstemming en overleg met dorpsverenigingen in de gemeente Nunspeet. Voor het fonds is een budget van €25.000,-- per jaar beschikbaar. Op basis van de ontvangen verzoeken van wijk- en dorpsvereniging is voor 2017 een bedrag van €12.703,10 beschikbaar gesteld. Daarmee is niet het volledig bedrag ingezet. Conform de vastgestelde bepaling in de regeling Burgerfonds Vitale Kernen wordt het restant van €12.296,90 –via overheveling- toegevoegd aan het budget van 2018.
  • Het Servicepunt Vrijwilligers wil in 2018 een pilot starten met huisvesting van het Servicepunt in Veluvine, in plaats van het gemeentehuis. De gedachte is dat huisvesting dichter bij de doelgroep tot een nauwere samenwerking en nog betere resultaten zal leiden. Voor externe huisvesting is nog geen budget beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld het restant van 2017 €8.400 te reserveren voor deze pilot.
  • Wat betreft de inburgering van nieuwkomers (6623075) is sprake van een overschrijding van het begrote budget en tevens lagere begrote baten van het rijk. Hierbij is sprake van een gewijzigde betalingstructuur van de ontvangen Rijksuitkering (baten). De uitkering werd tot 30 september 2017 verstrekt door COA. Over de inburgering vanaf 1 oktober 2017 zal via het gemeentefonds een uitkering worden verstrekt. Echter, de feitelijke uitkering vindt pas plaats in 2018.
  • Voor het Schoolmaatschappelijk werk is sprake van een onderschrijding. Deze taak is wel uitgevoerd, maar door de Stichting Jeugd Noord Veluwe. De raming voor het schoolmaatschappelijk werk is betrokken bij de verstrekte subsidie aan de Stichting en vormt onderdeel van de totale kosten voor de Jeugdzorg.
  • Voor het product Gem. aandeel MFA Veluvine (6580160) is sprake van een overschrijding van € 45.000.,-- Door de stagnatie in verkoop van de vrijkomende locaties, blijft de investering in de Veluvine hoog en ontstaat een rentelast. Deze rentelast wordt ten laste van het product Multifunctionele accommodatie gebracht.
  • Voor het product Mantelzorg (6662020) is er sprake van een onderschrijding van € 49.000,--. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat uitgaven, waaronder declaraties van mantelzorgencomplimenten,  pas ingediend worden in het nieuwe boekjaar. Omdat dit een jaarlijks terugkerende situatie is, is ervoor gekozen om deze kosten vanaf heden niet meer als 'nog te betalen' op te voeren, maar ten laste te laten komen van het nieuwe boekjaar.