Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-Toelichting

R
Geld

Wat betreft 2017 is in de rapportage Q1 t/m Q4 sprake van stijgende kosten. In overleg met de overige SNV-gemeenten zullen beheersmaatregelen voorgesteld en uitgevoerd gaan worden. Tegelijk vindt een verdiepende analyse plaats om een betere duiding te geven aan deze ontwikkelingen. De uitkomsten, die in het tweede kwartaal 2018 worden verwacht, zijn input voor mogelijke aanpassingen in het beleid. De redenen voor de stijging van het benodigde budget Zorg in Natura, ligt aan de volgende zaken:

  • Stijging van de kostprijs per gemiddelde behandeling;
  • Stijging van het aantal verbruikte (tijds)eenheden. (Meer minuten/dagen per behandeling);
  • Stijging in absolute aantallen van cliënten;
  • Stijging in het aantal voorzieningen per unieke cliënt.

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugdzorg. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 35.365 worden verlaagd.

De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de hogere kosten voor bedrijfsvoering van het Regionaal account jeugd voor € 69.000,-- en de afrekening van jeugdzorg voor een bedrag van € 620.000,--.