Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

9.10 Mutaties reserves

9.10 Mutaties reservesToelichting

R
Geld

De stortingen in de reserves laten een overschrijding zien van bijna € 88.000,-. De verklaring voor deze overschrijding wordt veroorzaakt door de volgende onderwerpen:
Er is een storting in de voorziening pensioenaanspraken wethouders geraamd. Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt ten behoeve van de voorziening pensioenaanspraken wethouders. Uit deze  berekening blijkt dat de voorziening groter is dan het benodigde bedrag. Daarom heeft een stuk vrijval van de voorziening plaatsgevonden en heeft daarom geen storting in de voorziening hoeven plaatsvinden.
Het product bossen is budgettair neutraal geraamd in de begroting. Overschotten of tekorten op beheer van bossen wordt via de reserve bosexploitatie vereffend. Door een hoger overschot op het bosbeheer heeft een hogere storting in de reserve bosexploitatie plaatsgevonden.
In de nota reserves en voorzieningen 2017 is bepaald dat de reserve restauratie eigen monumenten wordt opgeheven. Deze opheffing moet op grond van het BBV via de exploitatie plaatsvinden maar was niet geraamd.
Het product Afval is kostendekkend in de begroting geraamd. Door lagere kosten (en een overschot op het product) heeft een toevoeging aan de reserve egalisatie afvalstoffenheffing plaatsgevonden.
In de uitgangspunten van de Programmabegroting 2017-2020 is bepaald dat jaarlijks de reserves worden geïndexeerd met een inflatiecorrectie. Per abuis zijn de lasten hiervoor niet in de begroting verwerkt. Op werkelijke basis heeft de toevoeging aan de reserves wel plaatsgevonden.
Bij de vaststelling van de eerste en tweede hoofdlijnenrapportage zijn de verwachte resultaten van de rapportages als toevoeging aan de Algemene reserve geraamd. Bij de opstelling van de jaarrekening blijkt dat deze toevoegingen niet hoeven plaatsvinden. De resultaten van de rapportages worden meegenomen in het jaarrekeningresultaat.

De onttrekkingen aan de reserves laten een hoger saldo zien van bijna € 4,5 miljoen. Dit hogere bedrag wordt veroorzaakt door de volgende zaken:
In de raadsvergadering van 29 juni 2017 heeft de raad een besluit genomen over het plan van aanpak onderzoek verbetering Stationsomgeving.  De totale, geraamde kosten (€ 185.000,-) zullen gedekt worden door een onttrekking aan de reserve IRTV (€ 145.000,-) en de algemene reserve (€ 40.000,-). De kosten voor dit onderwerp zijn in 2017 uitgekomen op € 180.000,- waardoor € 5.000,- minder is onttrokken dan geraamd. Vanuit nieuw beleid heeft het college ingestemd met het beschikbaar stellen van kredieten van totaal € 190.000,- ten behoeve van herinrichting de Brink Elspeet. Dekking vindt op basis van het nieuwe beleid plaats vanuit de reserve IRTV. De totale kosten 2017 bedragen bijna € 120.000,- waardoor er € 70.000,- minder is onttrokken dan geraamd. In 2018 zal de rest van de onttrekking plaatsvinden.
In de raadsvergaderingen van 25 april 2013 en 31 maart 2016 heeft de raad besluiten genomen over de dekking van de Oostelijke rondweg. Besloten is € 1 miljoen van de kosten te dekken uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Op grond van het BBV moeten onttrekkingen aan de reserve via de exploitatie worden geboekt. Doordat de begrotingswijzigingen in eerdere jaren zijn verwerkt en de kosten grotendeels in 2017 zijn gemaakt, is sprake van een hogere onttrekking (€ 953.000,-) dan geraamd.
In de raadsvergadering van 20 april 2017 heeft de raad een besluit genomen over de dekking van inhuurkosten (€ 31.000,-) voor het programma vitale vakantieparken uit de reserve bosexploitatie. De werkelijke kosten 2017 voor dit onderwerp bedragen € 1.000,-. Hierdoor is de werkelijke onttrekking aan de reserve € 30.000,- lager dan geraamd. Overig onttrekking zal in 2018 plaatsvinden.
In het dekkingsplan Programmabegroting 2017-2020 is rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve bosexploitatie voor de kosten van de BOA en de dienstauto (€ 49.000,-). De onttrekking is via begrotingswijziging geraamd als negatieve kosten in de exploitatie. Op werkelijke basis is de onttrekking als inkomst geboekt in de exploitatie.
De raad heeft in 2015 besloten de kosten voor actualisatie en inventarisatie van overzicht monumenten (€ 10.000,-) te dekken uit de reserve restauratie eigen monumenten. Doordat de kosten later zijn gemaakt heeft de onttrekking dit jaar plaatsgevonden. Hierdoor is in 2017 voor dit onderwerp € 10.000,- meer onttrokken dan geraamd. Daarnaast is bij vaststelling van de nota reserves en voorzieningen herijking 2017 besloten de reserve na deze onttrekking op te heffen en het saldo over te hevelen naar de reserve restauratie gemeentelijke monumenten (van derden). Bij vaststelling van de reserve heeft dit niet geleid tot een begrotingswijziging. Hierdoor is de werkelijke storting vanuit de reserve € 48.000,- hoger dan geraamd. Deze hogere storting wordt gecompenseerd door een hogere onttrekking aan de exploitatie richting de reserve restauratie gemeentelijke monumenten.
In de raadsvergadering van 30 juni 2016 heeft de raad de Hemelwatervisie met het dekkingsplan vastgesteld. Een deel van de kosten wordt onttrokken aan de egalisatiereserve tarieven rioolheffing. Een deel van de kosten is daadwerkelijk in 2016 gemaakt en toen onttrokken aan de reserve. In is nog ruim € 53.000,- aan kosten gemaakt voor dit onderwerp. Hierdoor is sprake in 2017 van een onttrekking aan de reserve terwijl de begrotingswijziging in 2016 heeft plaatsgevonden.
In 2017 zijn kosten voor afwikkeling van de Whemelaan (€ 82.000,-) en afronding project Winckelweg (€ 3.000,-) gemaakt. Beide projecten hebben in eerdere jaren geleid tot een begrotingswijziging waarbij rekening is gehouden met een onttrekking aan de reserve. Doordat de werkelijke kosten in een later boekjaar vallen, wijkt de begrote onttrekking aan de reserve af van de werkelijk geboekte onttrekking.