Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen GemeentefondsToelichting

R
Geld

De inkomsten Algemene uitkering Gemeentefonds 2017 komen € 123.000,-- lager uit dan geraamd. Oorzaak hiervan zijn de verschillen in de gehanteerde maatstaven bij het opstellen van de begroting 2017 van de Algemene uitkering ten opzichte van de actuelere (soms al definitieve) maatstaven die het ministerie gebruikt bij de berekening van de definitieve uitkering.
Aan het gemeentefonds worden stelposten toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze en moeten worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2017 staat nog een bedrag van € 818.000  'geparkeerd'. Het betreffen de volgende (restant) budgetten.

AWBZ-maatregelen €    54.000,--
Voorschoolse voorzieningen (incl. overheveling 2016) €    53.000,--
Huish.hulptoelage (overheveling 2015 en 2016) € 711.000,--
Totaal € 818.000,--

Huishoudelijke hulptoelage (overheveling 2015 en 2016)
Door de colleges van de gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet is in 2015 een notitie vastgesteld waarin besloten werd tot het opzetten van een algemene voorziening ‘Schoon en leefbaar huis’. De financiële dekking van deze voorziening is onder ander de huishoudelijke hulp toelage. De realisering van deze voorziening is uitgesteld omdat een grote thuiszorgaanbieder (TSN) failliet ging en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) met een uitspraak over de algemene voorziening zou komen. Inmiddels heeft de CRvB in mei 2017 een uitspraak gedaan en zijn de voorbereidingen weer opgestart. De CRvB heeft o.a. aangegeven dat niet het college maar de gemeenteraad (bij verordening) de hoogte van het eigen aandeel vast moet leggen. De nieuwe Wmo verordening is 30 november 2017 door uw raad vastgesteld. Nadat de verordening is vastgesteld, zal het college een besluit nemen over de uitvoering van deze algemene voorziening. De laatste ontwikkelingen van het regeerakkoord worden daarbij betrokken. Voorgesteld is dit bedrag over te hevelen naar 2018.

De andere 'geparkeerde' bedragen zijn niet besteed in 2017 en worden verwerkt in de jaarrekening 2017.