Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

9.8 Overige baten en lasten

9.8 Overige baten en lastenToelichting

R
Geld

Door een wijziging in de regelgeving inzake financiële verslaggeving mag met ingang van 2017 geen zgn. bespaarde rente toegevoegd worden aan de exploitatie. Als gevolg hiervan is in de begroting bij de overige baten en lasten een stelpost voor dit effect opgenomen.  Deze stelpost is binnen het totaal van de jaarrekening opgevangen. Op dit product is de te realiseren taakstelling over 2017 opgenomen. De realisatie van de taakstelling heeft op andere producten plaatsgevonden. Onderschrijdingen op die producten compenseren de overschrijding op de overige baten en lasten.

Op het onderdeel onvoorzien is sprake van een onderschrijding. Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:
Onvoorzien incidenteel

Stand per 1/1 € 63.500

Af:

Secr. ondersteuning projecten

 

€ 17.100

Volleybalinstallatie sporthal Elspeet € 4.000
Huur locatie ambulancepost € 4.400
Saldo 31/12 € 38.000

Onvoorzien structureel

Stand per 1/1 € 25.400

Af:

Wijziging formatie  functie secretarieel POFO

 

€ 5.200

Lasten WiFi netwerk Marktplein € 4.235
Saldo 31/12 € 15.965

Ten aanzien van de gereserveerde kapitaallasten is sprake van een onderschrijding van € 113.000,-. Niet alle opgenomen nieuw beleid is aangevraagd waardoor sommige investeringen doorgeschoven zullen worden naar volgend jaar.