Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Taxatie gemeentelijke gebouwen ten behoeve van de opstalverzekering

Taxatie gemeentelijke gebouwen ten behoeve van de opstalverzekering
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Met betrekking tot onze opstalverzekering zijn onze gebouwen in 2004 voor het laatst getaxeerd, waarna jaarlijks een indexcorrectie is toegepast. Wettelijk gezien is de geldigheid van een taxatierapport echter 6 jaar. Wanneer bij schade aan een pand blijkt dat de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke waarde, lopen wij hiermee enig risico op onderverzekering. Dit risico kan worden ondervangen door middel van taxatie. De taxatie dient te geschieden conform artikel 7:960 BW (deskundigentaxatie) en op basis van herbouwwaarde. Met name bij onze schoolgebouwen (inclusief inventarissen), het gemeentehuis, recreatiecentrum De Brake enz. is een geldig taxatierapport van groot belang.

Ambtelijk is geadviseerd om de Europese aanbesteding van de brandverzekering zelfstandig te laten uitvoeren (niet in ISNV-verband). Het aanbestedingstraject zou in dat geval medio 2017 moeten zijn gestart, waarbij voorafgaand of tijdens tevens opdracht tot taxatie zou worden gegeven. Vanuit de directie is aangegeven dat gezamenlijk aanbesteden (participerend in de ISNV) toch de voorkeur houdt. Deze aanbesteding zal vorm krijgen in 2018, om een nieuw contract per januari 2019 te realiseren. Hierbij zal de taxatie van de gebouwen worden meegenomen, dan wel apart worden ingekocht.

Conclusie: Gelet op het geplande aanbestedingstraject medio 2018, de taxatieopdracht verplaatsen naar eind 2018. Mogelijk worden de kosten van taxatie pas in rekening gebracht begin 2019. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de kosten voor taxatie in de premie van onze opstalverzekering doorberekend wordt. De iets hoger uitgevallen premie dient dan worden toegeschreven aan de taxatieopdracht. E.e.a. later te specificeren.